S-a adoptat avizul: „Promovarea IMM-urilor in Europa, cu un accent special asupra unei abordari legislative orizontale pentru IMM-uri”

În cadrul Sesiunii plenare a Comitetului Economic și Social European din data de 17.01.2018 a fost adoptat avizul: Promovarea IMM-urilor în Europa, cu un accent special asupra unei abordări legislative orizontale pentru IMM-uri și cu respectarea principiului „Gândiți mai întâi la scară mică” al „Small Business Act” (aviz exploratoriu), solicitat de Președinția bulgară a Consiliului UE, cu următoarele concluzii și recomandări:

-CESE subliniază faptul că IMM-urile necesită o atenție deosebită și invită Comisia Europeană (CE) să confere „Small Business Act” (SBA) și principiilor sale un caracter juridic obligatoriu. Această măsură trebuie să fie însoțită de acțiuni comune rapide, concepute cu grijă și coordonate, realizate de către UE, statele membre – inclusiv la nivel regional și local – și asociațiile de întreprinderi, acțiuni menite să îmbunătățească în termeni reali situația IMM‑urilor. Toți actorii trebuie să se angajeze să pună în aplicare ceea ce au convenit în comun și trebuie să își asume responsabilitatea în contextul dezvoltării societății și al progresului economic.

-Este necesară implicarea mai mare a partenerilor sociali și a organizațiilor reprezentative ale IMM-urilor în semestrul european, inclusiv raportarea și monitorizarea consecventă a punerii în aplicare şi a rezultatelor acordurilor de parteneriat ale statelor membre. CESE invită CE și Consiliul să includă punerea în aplicare a SBA ca un exercițiu de control permanent în cadrul semestrului european și al analizei anuale a creșterii, în strânsă cooperare cu organizațiile reprezentative ale IMM-urilor.

-CESE solicită o politică europeană orizontală a IMM-urilor care să fie favorabilă incluziunii, coerentă și eficientă și să ia în considerare, de asemenea, nevoile tuturor diferitelor subgrupuri de IMM-uri, precum, de exemplu, întreprinderile generatoare de valoare, microîntreprinderile, întreprinderile mici, familiale și tradiționale, precum și cele care își desfășoară activitatea în regiuni îndepărtate, lucrătorii care desfășoară activități independente și întreprinderile de artizanat, şi consideră că este indispensabil să existe o definiție pentru fiecare dintre acestea. Libertatea de a desfășura o activitate comercială pe baza formelor de democrație economică inerente modelului social și de piață al UE – astfel cum este recunoscută în Carta drepturilor fundamentale – trebuie protejată în mod efectiv, iar spiritul antreprenorial, cultura și educația trebuie consolidate în Europa.

-CESE recomandă ca președințiile prin rotație ale Consiliului UE, în speță cea bulgară, cea austriacă și cea română, să instituie în comun un „Grup consultativ pentru IMM-uri” cu caracter interinstituțional, împreună cu organizațiile reprezentative ale IMM-urilor, pentru a monitoriza și a raporta despre planurile de lucru specifice pentru perioada 2014-2020 privind politicile și programele orizontale și intersectoriale ale IMM-urilor.

-CESE subliniază necesitatea unei puneri în aplicare rapide a propunerilor specifice prezentate în avizul CESE și solicită CE, PE și Consiliului să ia cu celeritate măsuri în acest scop.

Avizul include propuneri specifice privind:

O mai bună elaborare a politicilor și o aplicare mai eficace (aplicarea unei abordări mai detaliată și diferențiată pentru conceperea măsurilor de sprijinire a IMM-urilor, ținând seama de eterogenitatea și diversitatea lor, cu analizarea nevoilor specifice ale diferitelor subgrupuri care au potențialul de a conferi valoare adăugată procesului de dezvoltare economică, cu diferitele lor forme juridice și modele de funcționare, pentru a concepe și a furniza în mod eficient un portofoliu adecvat de măsuri politice care să promoveze creșterea lor economică, inclusiv prin elaborarea unei definiţii pentru fiecare dintre aceste subgrupuri);

Finanțarea IMM-urilor (conceperea unor instrumente simple, ușor accesibile și la prețuri rezonabile al IMM-urilor, inclusiv platformele inovatoare pentru creditarea de la persoană la persoană, cu un potențial ridicat ca sursă alternativă de finanțare pentru IMM-uri, făcând posibile forme de mediere financiară nebancare; cerințele proporționale de cotare și de raportare pentru IMM-uri, adoptarea de stimulente specifice și crearea de piețe de capital specializate pentru IMM-uri la nivelul statelor membre);

Aplicarea principiului „Gândiți mai întâi la scară mică” politicilor bancare ale UE și diferitelor legislații bancare și financiare naționale din statele membre;

– Fondurile UE (norme simplificate și actualizate privind ajutorul de stat, criterii care să garanteze un echilibru geografic rezonabil pentru măsuri și programe de sprijin la nivelul UE, mențină și să dezvolte în continuare programul COSME, aplicare principiul parteneriatului într-un mod mai eficient, )

– Capitalul propriu (dezvoltarea uniunii piețelor de capital – extinderea fondurilor cu capital de risc și a piețelor de capital privat, inclusiv a piețelor informale, a investitorilor providențiali și a finanțării participative)

Acțiuni practice, bazate pe date concrete, în sprijinul IMM-urilor.

Reprezentantul CNIPMMR a intervenit în plenul CESE din data de 17.01.2018 pentru susținerea avizului, subliniind importanța sectorului IMM, pentru dezvoltarea economiei și crearea de noi locuri de muncă, necesitatea aplicării cerințelor reglementării inteligente, a aplicării principiului „Gândiți mai întâi la scară mică” inclusiv în cadrul procedurilor administrative, pentru  asigurarea simplificării birocrației și pentru reducerea cheltuielilor inutile, cu asigurarea trecerii la  principiul „Acționați mai întâi la scară mică”.

 În replică la intervenția organizațiilor consumatorilor care au susținut că IMM-urile nu solicită simplificarea cadrului legal, reprezentantul CNIPMMR a dat exemplul României, care se situează pe primul loc în topul regional al modificărilor legislative (din Europa Centrală și de Est), 45% din acte normative adoptate afectând direct sau semnificativ întreprinderile, inclusiv IMM-urile. În 2017 au fost modificate/completate 290 de articole din Codul fiscal, ceea ce a impus un efort foarte mare de implementare, cheltuieli birocratice, afectând IMM-urile, care solicită atât la nivel național, cât și European un cadru legal stabil și predictibil, reglementări inteligente, reducerea birocrației și măsuri eficiente pentru susținerea întreprinzătorilor.

Post Your Thoughts