Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) implementează în perioada 01.02.2024 – 31.01.2029 proiectul IMM ROMANIA (ID 309451), proiect co-finanțat din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, axa de prioritate P1. Modernizarea instituțiilor pieței muncii, titlul de apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare – Confederații.

goals

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea dialogului social prin creșterea capacității administrative a Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) în implementarea de activități specifice îmbunătățirii și modernizării dialogului social, precum și întărirea rolului organizației pe piața muncii și implicarea în domeniul ocupării și formării profesionale, timp de 5 ani de zile. Proiectul se implementează la nivel național.

pexels-breakingpic-3243

Obiective specifice ale proiectului:

 • OBS 1: Susținerea capacității CNIPMMR pentru a colecta și analiza informații cu privire la tendințele manifestate la nivel național, sectorial sau regional, prin realizarea de analize anuale: Carta Albă a IMMurilor, Carta Albă a Turismului, Carta Albă a Agriculturii, barometru anual privind negocierile colective.
 • OBS 2: Facilitarea accesului la expertiză a CNIPMMR în vederea elaborării unor puncte de vedere coerente și eficiente pe marginea proiectelor de acte normative si politici publice supuse dezbaterii publice.
 • OBS 3: Îmbunătățirea calității expertizei CNIPMMR pentru a furniza servicii de calitate membrilor săi precum și pentru a îmbunătăți implicarea efectivă a organizației în dialogul social.
 • OBS 4: Îmbunătățirea managementului organizațional, a planificării strategice precum și optimizarea fluxurilor instituționale ale CNIPMMR prin digitalizarea activității.
 • OBS 5: Creșterea calității reprezentării de către CNIPMMR prin furnizarea de programe de formare în diferite domenii și realizarea unei campanii de atragere de noi membri, precum și prin oferirea unor oportunități pentru schimb de informații la nivelul partenerilor sociali.
 • OBS 6: Sprijinirea partenerilor sociali în a încheia acorduri de cooperare bipartite la nivel de grup de unități, sectorial sau national prin realizarea unei campanii de promovarea.
 • OBS 7: Dezvoltarea și implementarea de acorduri transnaționale și preluarea unor bune practici în ceea ce privește dialogul social și piața muncii la nivel European.

Grupul țintă al proiectului este format din 400 de membri, 25 de specialiști ai CNIPMMR și ai structurilor și 40 de organizații patronale. Acesta va beneficia de analize în cadrul activității A1, servicii (consultanță, digitalizare, promovare, etc.) în activitatea A2, evenimente și formare din activitatea A3 și vor participa în cadrul acțiunilor dedicate negocierilor colective și experiențelor internaționale desfășurate în activitatea A4.

Activitatea A.1. Realizarea de analize cu privire la tendințele manifestate la nivel național și sectorial. Formată din următoarele subactivități:

A.1.1 Realizarea de analize naționale, sectoriale și pe domenii relevante – Prin intermediul acestei subactivități CNIPMMR vizează realizarea anuală a unei ample analize cu privire la tendințele manifestate la nivel național și sectorial în domeniul IMM. Rezultate previzionate: 5 evenimente de lansare Carta Albă a Turismului din România; 1 analiză Carta Albă a Turismului din România realizată anual (5 analize); 5 evenimente de lansare Carta Albă a Agriculturii; 1 analiză Carta Albă a Agriculturii realizată anual (5 analize); 5 evenimente de lansare Carta Albă a IMM-urilor; 1 analiză Carta Albă a IMM-urilor realizată anual (5 analize); 40 organizații sprijinite în vederea consolidării dialogului social prin analize.

A.1.2 Realizarea de cercetări și sondaje pe marginea proiectelor de acte normative și politicilor publice supuse dezbaterii publice, care au impact asupra IMM-urilor și elaborarea punctelor de vedere – Prin intermediul activității CNIPMMR vizează realizarea unui departament de analize, colectare de date pentru elaborarea de puncte de vedere coerente și eficiente pe marginea proiectelor de acte normative și politici publice supuse dezbaterii publice. Rezultate previzionate: 1 barometru anual privind negocierile colective (5 barometre); 2 analize/sondaje cu puncte de vedere pe lună timp de 5 ani (120 de analize/sondaje); 40 organizații sprijinite în vederea consolidării dialogului social prin 2 analize /sondaje cu puncte de vedere pe lună timp de 5 ani.

Perioadă de implementare: februarie 2024 – ianuarie 2029.

Activitatea A.2. Dezvoltarea și furnizarea de servicii și asigurarea de resurse pentru membri. Formată din următoarele subactivități:

A2.1 Măsuri destinate îmbunătățirii calității expertizei specialiștilor CNIPMMR – În vederea creșterii capacității administrative a partenerilor sociali este imperios necesară dezvoltarea, furnizarea și asigurarea de servicii pentru membri. În vederea identificării nevoilor acestora, experții CNIPMMR au realizat în anul 2023 o analiză de nevoi a membrilor CNIPMMR la nivelul structurilor teritoriale. Rezultate previzionate: 25 de persoane fizice din grupului țintă care participă anual la programe de pregătire în domenii cheie pentru furnizarea de servicii; 5 Bootcamp /tabară de instruire realizate; 8 organizații sprijinite în vederea consolidării dialogului social din care provin specialiștii instruiți.

A2.2 Dezvoltarea și furnizarea de servicii pentru membri In cadrul acestei activități se vor dezvolta și furniza serviciile care au rezultat din analiza nevoilor identificate. Astfel, se vor furniza următoarele servicii de asistență: 1. Servicii de digitalizare: CNIPMMR își propune să suplimenteze site-ul existent www. cnipmmr.ro și să adauge 3 module:

 • Modulul 1 – va reprezenta într-o modalitate digitalizată baza de date cu membrii CNIPMMR;
 • Modulul 2 – vor fi prezentate într-o modalitate detaliată serviciile pe care le pot accesa membrii CNIPMMR;
 • Modulul 3 – vor fi urcate și prezentate rapoartele realizate ca urmare a participării membrilor CNIPMMR în diverse comisii și comitete precum: CES, CNT, CDS, CESE, Task-force-uri, CM-uri, grupuri de lucru și altele. Rezultate previzionate: Minim 8 pachete de identitate vizuală pentru organizațiile membre realizate; 60 ședințe lunare ale CNIPMMR organizate; Rapoarte încărcate lunar în modulul de raportare al site-ului CNIPMMR (60); 1 departament de raportare al activității CNIPMMR creat; 40 parteneri sociali care și-au consolidat capacitatea în procesul de implementare a dialogului social și activităților specifice pieței muncii prin furnizarea de servicii; 10 Membri /specialiști ai CNIPMMR participanți la schimb de experiență; 1 site al CNIPMMR actualizat cu 3 module; 5 vizite de studiu la parteneri europeni; 5 Rapoarte anuale privind dialogul social; 15 strategii trimestriale realizate; 8 organizații sprijinite în vederea consolidării dialogului social dotate cu câte un “Pachet digital”.

A2.3 Campanii de promovare

1. CAMPANIE DE PROMOVARE – AVANTAJELE NEGOCIERII ȘI ÎNCHEIERII DE CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ.

2. REALIZARE CAMPANIE DE RECRUTARE DE NOI MEMBRII. Mediul de afaceri este într-o continuă dezvoltare, iar dialogul reprezintă cheia pentru ca mediul de afaceri să evolueze în mod corespunzător. Rezultate previzionate: 1 campanie de mailing realizată anual timp de 5 ani; 40 organizații sprijinite în vederea consolidării dialogului social prin campanii media; 1 camapanie de constientizare IMM pentru atragere de membri realizată anual; 1 call-centrer realizat și funcțional; 1 campanie de promovare a negocierii și încheierii contractelor colective de muncă; 40 de evenimente regionale realizate (8 evenimente/an).

Perioadă de implementare: februarie 2024 – ianuarie 2029.

Activitatea A.3. Derularea de programe de formare în vederea creșterii calității reprezentării de către partenerii sociali. Formată din următoarele subactivități:

A3.1. Crearea unor oportunități pentru schimb de informații între parteneri sociali, atât la nivel național, dar și inter-sectorial sau regional în vederea creșterii calității reprezentării partenerilor sociali

1. REALIZAREA DE ÎNTÂLNIRI CU PARTENERII SOCIALI PE DIFERITE TEME. Având ca principal obiectiv consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare.

2. ZIUA ÎNTREPRINZĂTORULUI – IMM-uri și parteneri sociali. Având ca principal scop crearea unor oportunități pentru schimb de informații între parteneri sociali, la nivel național, prin intermediul căruia sunt dezbătute diferite teme de interes social și sunt promovate eforturile pe care aceștia le depun pentru comunitate.

3. ZIUA PARTENERILOR. Având ca principal scop identificarea unor idei noi de implementare a dialogului social, de instrumente de lucru, de modalități de îmbunătățire în promovarea dialogului social. Rezultate previzionate: 2 întâlniri/an cu partenerii sociali la care participă în medie 15 persoane ale grupului țintă, în total 10 întâlniri cu partenerii sociali; 5 protocoale de colaborare semnate între parteneri sociali; 5 evenimente anuale Ziua Întreprinzătorului – IMM-uri și parteneri sociali organizată anual, la care participă în medie 150 de personae ale grupului țintă; 40 de organizații sprijinite în vederea consolidării dialogului social beneficiare de informații corespunzătoare privind dialogul social; 5 evenimente anuale Ziua partenerilor la care participă în medie 150 de persoane, ale grupului țintă.

A3.2 Pregătirea și dezvoltarea unui curriculum care să conțină principalele competențe necesare la nivelul structurilor partenerilor sociali și pregătirea unui pachet de cursuri care să contribuie la îmbunătățirea capacității de dialog a partenerilor Prin prezenta activitate CNIPMMR își propune să realizeze un curriculum cu principalele competențe necesare la nivelul structurilor sale, precum și pregătirea unui pachet de cursuri care să contribuie la îmbunătățirea capacității de dialog a partenerilor. Rezultate previzionate: Realizarea unui pachet de cursuri care să contribuie la îmbunătățirea capacitații de dialog a partenerilor; Realizarea unui curriculum; Analiză nevoi realizată anual (4 analize); Curriculum adaptat anual, începând cu anul 2 (4); 40 de organizații sprijinite în vederea consolidării dialogului social beneficiare de curriculum.

A3.3 Furnizarea de programe de formare pentru reprezentanții partenerilor sociali, în vederea îmbunătățirii calității expertizei partenerilor sociali reprezentativi pentru a furniza servicii de calitate membrilor săi, precum și pentru a îmbunătăți implicarea efectivă a acestora în dialogul social, indiferent de nivel În primul an de implementare se vor organiza 5 grupe de curs în domeniile: NEGOCIERE COLECTIVĂ, DIALOG SOCIAL, FONDURI EUROPENE, COMUNICARE, DIGITALIZARE. În anii 2-5 de implementare, domeniile în care vor fi organizate cursurile de formare profesională vor reieși din analizele anuale de nevoi realizate în cadrul activității

A.3.2. Fiecare tip de curs va viza aspecte teoretice și aspect practice. Rezultate previzionate: 400 de participanți care au fost certificați în urma activităților de formare; 400 de persoane selectate în vederea participării la cursurile de pregătire; 40 de organizații sprijinite în vederea consolidării dialogului social prin formarea personalului angajat; Ghid pentru crearea de locuri de muncă verzi și sprijinirea economiei verzi.

Perioadă de implementare: februarie 2024 – ianuarie 2029.

Activitatea A.4. Alte măsuri de sprijin pentru consolidarea CNIPMMR. Formată din următoarele subactivități:

A4.1 Măsuri conexe de consolidare –  În cadrul acestei activități CNIPMMR își propune să deruleze o serie de subactivități pentru îmbunătățirea dialogul social bipartit și implicarea partenerilor sociali în negocierile colective precum și conștientizarea importanței contractului colectiv sectorial: 1. Crearea a 8 taskforce-uri – se vor crea 8 taskforce-uri ca scop urmărirea negocierilor colective la nivel de sector și oferirea de sprijin membrilor în ceea ce privește încheierea de contracte colective sectoriale.

2. Organizarea unor sesiuni de dezbateri privind situația negocierilor colective – În ceea ce privește coștientizarea importanței negocierilor colective și a impactului acestora atât pe plan național cât și la nivel european, se vor organiza sesiuni de dezbateri privind negocierilor colective la nivel de sector și la nivel național. Rezultate previzionate: 8 taskforce-uri create; 8 workshop-uri online/an și minim 20 de participanți per workshop; 40 de organizații sprijinite în vederea consolidării dialogului social care vor beneficia de activitatea taskfoce-urilor; Ghid de îndrumare în ceea ce privește negocierile colective.

A4.2. Dezvoltarea și implementarea de acorduri transnaționale În același timp pe lângă necesitatea de îmbunătățire a dialogului social bipartit și tripartit la nivel național trebuie dezvoltată și capacitatea partenerilor sociali de a-şi asuma noi responsabilități în raport cu procesul de integrare europeană, concomitent cu procesul de aderare a organizațiilor sindicale și patronale naţionale la organizaţiile similare de la nivel european şi participarea acestora cu succes la dialogul social european. Rezultate previzionate: 40 de organizații sprijinite în vederea consolidării dialogului social care vor beneficia de activitatea SMEUnited; 4 deplasări/an la ședințele SMEUnited.

Perioadă de implementare: februarie 2024 – ianuarie 2029.

Activitatea A.5. Managementul proiectului Implementarea proiectului va avea în vedere utilizarea celor mai moderne și eficiente metode specifice managementului de proiect, activitatea de față fiind implementată transversal, pe întreaga durată de implementare a proiectului. Rezultate previzionate: 1 conferința de presă de lansare; 1 conferința de presa de închidere a proiectului; minim 60 întâlniri de management de proiect; 1 plan de comunicare și diseminare a rezultatelor proiectului; Grafic Gantt actualizat lunar pentru planificarea judicioasă a activităților proiectului; Minim 20 de cereri de rambursare realizate; 1 set de proceduri de management necesare pentru implementarea proiectului; 1 plan de implementare realizat, acesta fiind actualizat periodic; Minim 20 de rapoarte tehnico-financiare realizate.

Perioadă de implementare: februarie 2024 – ianuarie 2029.

Activitatea A.6. Informare și publicitate Solicitantul va asigura toate măsurile minime de informare și publicitate prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiții Generale în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021-2027 (cu completările ulterioare) aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021-2027. Rezultate previzionate: 1 secțiune dedicată proiectului în cadrul site-ului CNIPMMR; 1 conferința de presă de lansare; 1 conferința de presa de închidere a proiectului; 1 plan de comunicare și diseminare a rezultatelor proiectului.

Perioadă de implementare: februarie 2024 – ianuarie 2029.

Indicatori prestabiliți de realizare:

 • Participanți în programe de pregătire (număr persoane):
 • Regiune mai dezvoltată – Țintă: 30 de persoane;
 • Regiune mai puțin dezvoltată – Țintă: 395 de persoane.
 • Entități sprijinite pentru consolidarea dialogului social (număr entități):
 • Regiune mai dezvoltată – Țintă: 1 entitate;
 • Regiune mai puțin dezvoltată – Țintă: 39 de entități.

Indicatori prestabiliți de rezultat:

 • Entități ale partenerilor sociali cu capacitatea consolidată în dialog social și activități specifice pieței muncii (număr entități):
 • Regiune mai puțin dezvoltată – Țintă: 39 de entități;
 • Regiune mai dezvoltată – Țintă: 1 entitate.
 • Participanți care au finalizat formarea cu certificat/care au participat la schimb de bune practici/ instruiri (număr persoane):
 • Regiune mai dezvoltată – Țintă: 30 de persoane;
 • Regiune mai puțin dezvoltată – Țintă: 395 de persoane.

Bugetul total al proiectului este de 37.215.892,08 lei, cofinanțarea UE fiind de 28.434.614,12 lei (76,40%).

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro .

#IMMpreunăsuntemIMM