BIZ UP!: concurs planuri de afaceri


Despre proiect

Proiectul „BIZ UP! – Dezvoltarea mediului de afaceri prin investiții și formare antreprenorială” este implementat de către Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România în parteneriat cu Patronatul Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Mehedinţi și este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investește în oameni!.

Scopul proiectului este susținerea mediului de afaceri din România prin implementarea de programe de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și manageriale, programe de care vor beneficia 450 persoane din regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia. Perioada de implementare a proiectului este februarie 2015 – decembrie 2015.

Proiectul vizează încurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru minimum 40 de start-up-uri. Acestea vor fi selectate în urma concursului de planuri de afaceri și vor beneficia de finanțări nerambursabile de până la 25.000 de Euro.

De asemenea, proiectul asigură activități integrate de consiliere, sprijin pentru inițierea afacerilor, asistență și mentoring în vederea iniţierii, dezvoltării şi conducerii de afaceri de succes.


Cine poate aplica?

bizup2La concursul de planuri de afaceri pot aplica cei care îndeplinesc următoarele condiții:

 • cetățenie română,
 • interes pt a demara o activitate independentă,
 • vârsta de peste 18 ani,
 • domiciliul sau reședința în regiunile de implementare Bucuresti – Ilfov și Sud – Vest Oltenia (respectiv în municipiul București, județul Ilfov, județul Dolj, județul Gorj, județul Olt, județul Mehedinți sau județul Vâlcea).

În conformitate cu schema de minimis Sprijin pentru antreprenori, finanțarea obținută în urma acestui concurs se aplică pentru întreprinderi având activitatea principală în unul dintre domeniile următoare:

 • Turism și ecoturism;
 • Textile şi pielărie;
 • Lemn şi mobilă;
 • Industrii creative;
 • Industria auto şi componente;
 • Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor;
 • Sănătate şi produse farmaceutice;
 • Energie şi management de mediu;
 • Bioeconomie (agricultură, silvicultură), biofarmaceutică şi biotehnologii;
 • Procesarea alimentelor şi a băuturilor.

Ce documente sunt necesare înscrierii?

Documentele de înregistrare în grupul țintă al proiectului – vor fi generate automat după înscrierea în cadrul platformei www.biz-up.ro, secțiunea Înscriere – Cursuri de dezvoltarea competențelor antreprenoriale;

 • Actul de identitate (copie conforma cu originalul);
 • Carnetul de student vizat la zi (copie conforma cu originalul) sau adeverință eliberată de unitatea de învățământ superior unde este înscris (original), dacă este cazul;
 • Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul competent, valabilă (copie conformă cu originalul);
 • Actul constitutiv/acordul de constituire al întreprinderii/documente care să ateste pregătirea profesională și experiența profesională ce vor fi utilizate pentru înființarea întreprinderii, după caz (copie conformă cu originalul);
 • Declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa nr. 1 la prezenta metodologie); (original)
 • Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări(anexa nr. 2 la prezenta metodologie); (original)
 • Declarație privind participarea la cursurile de dezvoltare a competențelor antreprenoriale (anexa nr. 3 la prezenta metodologie);(original)
 • Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese (anexa 5 la prezenta metodologie). (original)

În plus, pentru a fi eligibilă, o candidatură trebuie să includă un plan de afaceri în formatul prezentat în cadrul platformei www.biz-up.ro, secțiunea Înscriere – Concurs planuri de afacere.


Cum pot aplica?
 • Toate documentele solicitate pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate vor fi încarcate în cadrul platformei web a proiectului (www.biz-up.ro), secțiunea Înscriere – Concurs planuri de afacere.
 • Ulterior, toate aceste documentele trebuie transmise și în format fizic, în forma indicată mai sus,sau pot fi depuse, la sediul administratorului schemei de ajutor de minimis din Str. Dr. Joseph Lister, nr. 51, Sector 5, București.
 • Termenul limită pentru primirea documentelor, indiferent de modalitatea de transmitere a lor, este de maximum 5 zile de la depunerea online a candidaturii, până cel târziu la data de 18 mai 2015, data poștei de confirmare a primirii plicului.

Cine va evalua planurile de afaceri înscrise?

Evaluarea și selecția ideilor de afaceri va fi făcută de către o comisie formată din 5 membri dintre care:

 • un reprezentant al mediului de afaceri;
 • un reprezentant al mediului financiar – bancar;
 • un reprezentant al unui alt patronat;
 • un reprezentant al partenerului administratorului schemei de minimis;
 • un reprezentant al administratorului schemei de minimis.

În cadrul comisiei vor fi invitați în mod obligatoriu să participe câte un observator din partea DIMMAT și Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Craiova.


Etapele evaluării planurilor de afaceri înscrise

Procesul de evaluare cuprinde următoarele etape, desfăşurate simultan:

 • Faza A – Verificarea conformităţii administrative și a eligibilității. Aceasta fază constă în verificarea eligibilității candidaturii în conformitate cu grila de evaluare.
 • FAZA B – Selecţia ideilor de afaceri. În această fază are loc evaluarea ideilor de afaceri, evaluare care se va realiza conform grilei de evaluare pe care o găsiți pe platforma www.biz-up.ro și la încheierea căreia fiecare plan de afaceri va primi un scor total cuprins între 0 și 100 de puncte.

Grilele de evaluare și punctajul aferent le găsiți pe platforma www.biz-up.ro , la secțiunea Înscriere – Concurs planuri de afacere!


Responsabilitățile celor care vor beneficia de finanțare
 • Candidații pentru ajutorul de minimis NU vor putea participa, individual sau în asociere, la concursul de idei de afaceri cu mai mult de o idee de afacere.
 • Fiecare întreprindere înființată în cadrul schemei de ajutor de minimis va trebui să asigure crearea a cel puțin două locuri de muncă și are obligația de a menține locurile de muncă nou create cel puțin 6 luni după finalizarea proiectului.
 • Întreprinderile înființate conform planurilor de afaceri selectate vor deveni operaționale cel mai târziu la 2 luni de la semnarea acordului de finanțare.
 • Beneficiarii schemei de ajutor de minimis au obligația de a menține investiția finanțată pentru o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea investiției.

Calendarul concursului de planuri de afaceri BIZ UP!

bizup3

 

 

Post Your Thoughts