PUNCTUL DE VEDERE AL CNIPMMR PRIVIND MODIFICAREA PROCEDURII SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS

I. MODIFICAREA PROCEDURII SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS

 1.      Cadrul legal aplicabil:

  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare (Hotărârea Guvernului nr. 623/2013 şi Hotărârea Guvernului nr. 848 din 30 octombrie 2013);
  • Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis.

2.      Obiectivul schemei de ajutor de stat

Instituirea schemei de ajutor de stat a avut ca obiectiv dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de acestea şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite de dispoziţiile legale în vigoare.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de investiţiile în active corporale referitoare la:

a) realizarea de construcţii noi cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

b) achiziţia de construcţii cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

c) echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;

d) aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;

e) mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii;

f) echipamente IT.

Toate cheltuielile eligibile aferente investiţiei vor fi considerate fără TVA.

 3.      Bugetul schemei de ajutor de stat

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 125 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare, în valoare de 500 milioane lei, pentru perioada 2013-2014;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis, în valoare de 250 milioane lei, pentru anul 2014, respectiv 250 milioane lei, pentru anul 2015.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 848 din 30 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, se modifică articolul 9, alineatul (4), stabilindu-se că Numărul minim estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 1.111(anterior era prevăzut că: “Numărul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 2.000”).

4.      Înregistrarea şi evaluarea cererilor de acord pentru finanţare

Prin Hotărârea Guvernului nr. 848/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, se modifică procedura de înregistrare, astfel:

– Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi, în limita creditelor bugetare aprobate, în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 100.000 euro.

– Pentru a beneficia de ajutor de minimis, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, denumit în continuare OTIMMC, din raza teritorială în care se află sediul social al întreprinderii solicitante.

– În vederea înscrierii, fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă pe site-ul www.aippimm.ro. După înregistrare, solicitantul va completa şi va transmite on-line formularul de înscriere începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere, timp de 10 zile de la demararea înscrierii, până la ora 20:00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului, după cum urmează:

a)formularul de înscriere on-line corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicaţiei pe parcursul celor 10 zile de înregistrare, programul electronic de înregistrare on-line nepermiţând înscrierea de două ori a aceluiaşi operator economic;

b)calcularea punctajului se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a formularului de înscriere, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maximum 100 de puncte posibile;

c)după expirarea termenului de înscriere şi în conformitate cu punctajul obţinut on-line, pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, se publică în termen de o zi lucrătoare lista centralizată cu solicitanţii acceptaţi în vederea verificărilor administrative, de eligibilitate;

d)admiterea la finanţare se va face în urma verificărilor prevăzute la lit. c), în ordinea punctajului obţinut la completarea formularului de înscriere nr. 8. La punctaje egale va prevala în această ordine:

(i)domeniul de activitate din care face parte codul CAEN pe care se solicită finanţarea;

(ii)numărul locurilor de muncă nou-create;

(iii)categoria IMM din care face parte solicitantul;

(iv)locaţia implementării proiectului;

(v)valoarea profitului obţinut din exploatare la 31 decembrie 2012;

(vi)valoarea profitului net la 31 decembrie 2012.

După această etapă, aplicaţia electronică va genera automat un număr de identificare pentru fiecare proiect, denumit număr RUE, adică număr în Registrul unic electronic, şi va genera şi transmite automat pe adresa de poştă electronică o scrisoare de înştiinţare privind înregistrarea în registru, precum şi numărul de înregistrare RUE.

În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea scrisorilor de înştiinţare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativă, solicitanţii care au îndeplinit punctajul minim de 60 de puncte au obligaţia depunerii cererii de acord pentru finanţare, însoţită de documentele justificative, la OTIMMC din raza teritorială unde se află sediul social al solicitantului, cu următoarele menţiuni:

Destinatar:

(i)OTIMMC – adresa;

(ii)schema de minimis.

Expeditor:

(i)numărul de înregistrare on-line;

(ii)denumirea completă a operatorului economic solicitant;

(iii)numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;

(iv)CUI/codul de înregistrare fiscală;

(v)suma solicitată;

(vi)adresa solicitantului, inclusiv judeţul.

Nedepunerea cererii de acord pentru finanţare, însoţită de documentele justificative prevăzute la art. 3, în intervalul de timp de 10 zile lucrătoare de la primirea scrisorilor de înştiinţare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativă, atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile schemei.

II. PUNCTUL DE VEDERE AL CNIPMMR PRIVIND MODIFICAREA PROCEDURII SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) salută valorificarea în parte a propunerilor sale, care au fost incluse în Hotărârea Guvernului nr. 848/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, şi anume:

  • Îmbunătăţirea procedurii, prin eliminarea criteriului priorităţii datei depunerii cererii şi înlocuirea principiului “Primul venit, primul servit”, cu evaluarea calitativă a cererilor de ajutor de minimis;
  • Reducerea plafonului maxim al ajutorului acordat, de la maxim 200.000 de euro, la 100.000 euro;
  • Instituirea unor criterii de performanţă pentru evaluarea cererilor.

CNIPMMR subliniază necesitatea esenţială pentru România a acordării ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, care contribuie la dezvoltarea sau modernizarea acestora, la crearea de noi locuri de muncă şi la creşterea PIB.

Raportat la numărul foarte mare al IMM-urilor care solicită ajutoare de minimis şi la situaţia investiţiilor, CNIPMMR susţine creşterea bugetului maxim al schemei de ajutor de minimis, respectiv dublarea valorii acestuia astfel încât să crească numărul estimat de IMM-uri beneficiare, de la 1.000 la 2.000 de întreprinderi.

CNIPMMR consideră esenţială maximalizarea efectelor schemei de ajutor, raportat la obiectivele: dezvoltarea sectorului IMM-urilor, la crearea de noi locuri de muncă şi la creşterea PIB, propunând în acest sens:

  • Distribuirea bugetului programului pe regiunile de dezvoltare ale României, pentru a se asigura echilibrul regional precum şi reducerea decalajelor între regiuni, cu prioritate pentru zonele defavorizate şi slab dezvoltate economic;
  • Realizarea evaluării cererilor de ajutor şi de către o comisie de specialitate, constituită din reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei- structura pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, precum şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu observatori ai confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional.

Post Your Thoughts