POZIŢIA CNIPMMR REFERITOARE LA PROIECTUL DE MODIFICARE A LEGII NR. 346/2004 PRIVIND STIMULAREA ÎNFIINŢĂRII ŞI DEZVOLTĂRII IMM-URILOR

I. PREVEDERILE PRINCIPALE DIN PROIECTUL DE MODIFICARE A LEGII NR. 346/2004 PRIVIND STIMULAREA ÎNFIINŢĂRII ŞI DEZVOLTĂRII IMM-URILOR

În data de 5 decembrie 2013 a fost publicat pe site-ul Ministerului Economiei http://www.minind.ro/ Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, care a fost aprobat în şedinţa Guvernului din data de 4.12.2013.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cuprinde:

1. Reglementări privind aplicarea principiului „Gândiţi mai întâi la scară mică”:

– Pentru asigurarea unui mediu favorabil iniţierii şi dezvoltării afacerilor, în procesul de elaborare a actelor normative care au impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, iniţiatorii vor respecta principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică” („Think small first”), precum şi principiul numărului constant („one in/one out”).

– Principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică” („Think small first”) presupune ca iniţiatorii actelor normative să evalueze efectele introducerii noii reglementări, mai întâi şi cu precădere, asupra activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

– Principiul numărului constant („one in/one out”) stabileşte că introducerea unor noi sarcini administrative (obligatii de raportare/conformare) pentru întreprinderile mici şi mijlocii trebuie să aibă loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente.

– Evaluarea sistematică a impactului proiectelor de acte normative se face prin aplicarea „Testului IMM”. Testul IMM se efectuează de către iniţiatorul actului normativ, înainte de demararea procesului de avizare a acestuia, şi constă în efectuarea unui sondaj cu privire la potenţialele efecte generate în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii de introducerea noilor reglementări. Evaluarea rezultatelor „Testului IMM” trebuie să conducă la identificarea corecţiilor care se impun în definitivarea proiectului de act normativ.

2. Acţiuni care să asigure sprijinirea dezvoltării continue a sistemului educaţional de promovare a culturii şi competenţelor antreprenoriale.

3. Enumerarea Programelor naţionale destinate finanţării IMM-urilor care se vor derula de Ministerul Economiei până în 2020 conform procedurilor de implementare anuale aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, fără menţiunea alocării de fonduri în valoare de 0,4% din PIB – art. 26 din actuala lege.

4. Măsuri privind transferul de afaceri.

II. REGRES SEMNIFICATIV FAŢĂ DE CONŢINUTUL PROIECTULUI DISCUTAT ÎN ŞEDINŢA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL DIN DATA DE 02.07.2013

Raportat la conţinutul proiectului discutat în cadrul Comisiei de Dialog Social constituită la nivelul Ministerului Economiei din data de 02.07.2013, Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, care a fost aprobat în şedinţa Guvernului din data de 4.12.2013, nu mai cuprinde nici un stimulent pentru înfiinţarea de IMM-uri sau pentru crearea de locuri de muncă de către acestea şi nici măsuri semnificative de susţinere a sectorului IMM-urilor, fiind eliminate prevederi privind:

 • Controlul financiar-fiscal de fond la întreprinderile mici şi mijlocii se efectuează cel mult o singură dată într-o perioadă de trei ani;
 • Stimularea, prin programe-suport, a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii care investesc echivalentul a minimum 15% din cifra de afaceri anuală în activităţi proprii de cercetare-dezvoltare şi/sau inovare;
 • Stimulente pentru microîntreprinderile şi întreprinderile mici pentru primul an fiscal de la înregistrarea la Registrul Comerţului:

scutirea de la plata impozitului pe venitul realizat în anul fiscal de referinţă, cu obligativitatea menţinerii activităţii şi a obţinerii de venituri din exploatare pe o perioadă de minimum doi ani după obţinerea facilităţii;

– pentru forţa de muncă angajată cu normă întreagă pe durată nedeterminată: reducerea cu 50% a contribuţiilor de asigurări sociale pentru maximum 4 angajaţi cu vârsta de sub 25 de ani sau de peste 55 de ani, pentru acelaşi număr de lucrători necalificaţi cu vârsta cuprinsă între 25 şi 55 de ani, iar pentru persoanele aflate în şomaj pe care le angajează sunt scutite de la plata de contribuţii de asigurare socială pentru primii doi ani de activitate în cadrul aceleiaşi întreprinderi.

 • Întreprinderile mici şi mijlocii sunt scutite de la plata impozitului pe profitul realizat în anul fiscal de referinţă, cu obligativitatea reinvestirii integrale a acestuia în următorul an fiscal, în acelaşi sector/ aceleaşi sectoare de activitate;
 • Investitorii în întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi acţionarii întreprinderilor mici şi mijlocii care sunt listate la cota unei burse de valori sau a unui sistem alternativ de tranzacţionare sunt scutiţi de la plata impozitului aferent aprecierii capitalului propriu, în raport cu valoarea capitalului investit, dacă întreprinderea a fost deţinută, timp de minimum 5 ani, de către acelaşi investitor/ acţionar sau de către acelaşi grup de investitori/ acţionari.

III. POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND REFLECTAREA ÎN PROIECTUL DE MODIFICARE A LEGII NR. 346/2004 PRIVIND STIMULAREA ÎNFIINŢĂRII ŞI DEZVOLTĂRII IMM-URILOR A PREVEDERILOR DIN DOCUMENTELE ORGANISMELOR INTERNAŢIONALE ASUMATE SAU OBLIGATORII PENTRU ROMÂNIA

CNIPMMR susţine necesitatea îmbunătăţirii semnificative a cadrului legislativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pentru asigurarea unui mediu de afaceri favorabil înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor, pentru relansarea economiei, cu acordarea de facilităţi pentru crearea de locuri de muncă sau menţinerea celor existente, pentru start-up-uri şi pentru reinvestirea profitului.

 

Referitor la Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, care a fost aprobat în şedinţa Guvernului din data de 4.12.2013, CNIPMMR consideră că sunt strict necesare îmbunătăţiri semnificative, care să vizeze: 

 • asigurarea transpunerii pe deplin a măsurilor prevăzute în Comunicarea Comisiei „Gândiţi mai întâi la scară mică” – un „Small Business Act” pentru Europa – COM(2008) 394 final şi în Comunicarea Comisiei Revizuirea „Small Business Act” pentru Europa -COM(2011) 78 final (fiind transpuse doar 10 măsuri din cele 60 de măsuri stabilite pentru statele membre prin „Small Business Act”).
 • punerea pe deplin în aplicare a Programului de Guvernare 2013-2016 pentru realizarea căruia a fost acordată încrederea Guvernului, prin Hotărârea Parlamentului României nr 45/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 877 din 21 decembrie 2012, prin prevederea de stimulente pentru crearea de locuri de muncă, pentru înfiinţarea de IMM-uri privind simplificarea birocraţiei şi îmbunătăţirea procedurilor de control pentru IMM-uri;
 • asigurarea cadrului necesar realizării angajamentelor şi prevederilor cuprinse în:

-Rezoluţiile şi Regulamentele Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind promovarea întreprinderii sustenabile şi rezolvarea crizei tineretului pe plan mondial;

-Recomandarea CONSILIULUI din data de 29.5.2013 privind Programul naţional de reformă al României pentru 2013 şi care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru perioada 2012-2016,COM(2013) 373 final;

– Comunicarea Comisiei– Reglementarea inteligentă – luarea în considerare a nevoilor întreprinderilor mici şi mijlocii COM(2013) 122 final şi

celelalte prevederi la nivel european;

 • valorificarea bunelor practici la nivel european.

IV. PREVEDERI ABSOLUT NECESAR DE INTRODUS ÎN PROIECTUL DE LEGE

1. Norme de tehnică legislativă obligatorii pentru toate actele normative care vor avea efecte asupra IMM-urilor, completări care nu vizează cheltuieli bugetare suplimentare:  

 • consultarea organizaţiilor  reprezentative  ale  IMM-urilor privind conţinutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact şi a Testului IMM, cu valorificarea în mod corespunzător a propunerilor acestora şi motivarea nevalorificării poziţiei lor, care vor constitui anexe ale proiectului de act normativ, care îl va însoţi până la adoptare şi care vor fi publicate pe site-ul initiatorului;
 • prezentarea anual, până la data de 1 decembrie, a planificarii anticipate a legislaţiei referitoare la întreprinderi care va intra în vigoare în cursul următoarei perioade bugetare;
 • sancţiuni în cazul nerespectării principiilor „Gândiţi mai întâi la scară mică” („Think small first”) şi al  numărului constant („one in/one out”) sau aplicarea „Testului IMM.

2. Prevederi privind simplificarea birocraţiei, care nu vizează cheltuieli bugetare suplimentare:

 • Obligativitatea reglementării pentru IMM-uri a unei proceduri simplificate judiciare de lichidare a unei întreprinderi în caz de faliment nefraudulos;
 • Măsuri pentru reglementarea derogărilor, perioadelor de tranziţie şi scutirilor, în special în ceea ce priveşte obligaţiile de informare şi declarative;
 • Reducerea la jumătate a termenelor din procedurile de acordare a licenţelor şi autorizaţiilor necesare funcţionării şi dezvoltării IMM-urilor, pentru toate codurile CAEN;
 • Măsuri pentru creşterea accesului IMM-urilor la achiziţii publice: transparenţa procedurilor de cumpărare directă, obligativitatea divizării obiectelor contractelor de achiziţie publică în loturi, pentru necesarul lunar/trimestrial şi mărirea vizibilităţii subcontractărilor. 

3. Prevederi privind alocarea unui procent de minim 0,4% din PIB pentru finanţarea programelor de dezvoltare şi a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local (cu menţinerea prevederilor art. 26 din actuala lege care reglementează alocarea de fonduri în valoare de 0,4% din PIB pentru programe destinate IMM-urilor şi în perioada 2014-2020, având în vedere că sectorul IMM-urilor contribuie cu 65% la PIB şi asigură ocuparea pentru 65-67% din forţa de muncă).

4. Prevederi privind completarea programelor naţionale pentru IMM-uri cu programe speciale finanţate din fonduri europene, care nu grevează bugetul statului:

 • Proiectarea şi implementarea, în cadrul programului privind politica de coeziune, a unui fond special de micro-finanţare a IMM-urilor axat pe dezvoltarea spiritului întreprenorial, inovare de vârf şi introducerea noilor tehnologii;
 • Proiectarea şi implementarea, apelând la fonduri europene, a unor programe speciale de cercetare,  dezvoltare şi consultanţă, privind managementul, marketingul, networkingul, investiţiile, ş.a în IMM-uri, în vederea furnizării de soluţii pragmatice pentru creşterea functionalităţii şi performanţelor firmelor pe piaţa internă şi internaţională;
 • Proiectarea şi implementarea, apelând la fonduri europene, a unei baze naţionale de informaţii şi cunoştinţe în care, în mod obligatoriu, să se înregistreze toate contractele de cercetare ştiinţifică finanţate de către stat şi/sau din fonduri europene, rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate şi punerea lor la dispoziţia IMM-urilor din România în mod gratuit;
 • Crearea unui fond special pentru cofinanţarea realizării de produse ecologice;
 • Crearea unui fond special pentru minigranturi pentru microîntreprinderi;
 • Organizarea în fiecare regiune a ţării, a unor clustere inovative, focalizate pe produse pentru export, finanţate din fonduri europene, care să valorifice potenţialul şi condiţiile specifice fiecărei zone;
 • Crearea unui fond special „venture capital” cu finanţare de la bugetul statului, fonduri europene, bănci şi companii financiare, în vederea finanţării înfiinţării de start-up-uri inovative, esenţiale pentru implementarea Strategiei UE 2020, referitoare la creşterea inteligentă bazată pe inovare masivă. 

5. Prevederi privind stimularea ocupării, a industriei autohtone şi a accesului IMM la finanţare:

 • Stimulente fiscale pentru IMM-uri şi pentru crearea de noi locuri de muncă, potrivit Programului de Guvernare 2013-2016 pentru realizarea căruia a fost acordată încrederea Guvernului, prin Hotărârea Parlamentului României nr 45/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 877 din 21 decembrie 2012 şi care parţial au fost incluse în proiectul discutat în data de 02.07.2013, în cadrul Comisiei de Dialog Social constituită la nivelul Ministerului Economiei);
 • Extinderea măsurilor stabilite prin Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare pentru toate IMM-urile furnizoare – din industria uşoară, mobilă, produse chimice, etc., pentru stimularea industriei autohtone şi reducerea importurilor, pentru asigurarea protecţiei împotriva înţelegerilor şi practicilor anticoncurenţiale;
 • Program de dezvoltare a reţelei naţionale de colectare, depozitare şi prelucrare a produselor agricole, prin parteneriat public privat;
 • Reglementarea instituţiei „Mediatorul de credite” pentru găsirea soluţiilor de creditare în cazul în care apar dificultăţi în dialogul cu băncile şi accesul la finanţare;
 • Capitalizarea Fondului de garantare şi a Fondului de Contragarantare şi extinderea sistemului de garanţii pentru investiţii în domeniile considerate strategice;
 • Scutirea (suportarea, de la Bugetul de stat), pentru o perioadă de 1 an, a contribuţiilor sociale datorate de angajatori în cazul angajării cu contract de muncă pentru o durată cel puţin egală cu 2 ani, a tinerilor cu vârsta sub 25 de ani şi a persoanelor cu vârsta mai mare de 45 de ani).

 6. Stabilirea unei perioade mxime pentru transpunerea şi aplicarea şi a celorlalte măsuri prevăzute de Small Business Act.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România îşi exprimă convingerea că iniţiatorii modificării Legii nr. 346/2004, membrii Camerei Deputaţilor şi Senatului vor fi receptivi şi vor valorifica propunerile formulate, pentru asigurarea transpunerii şi aplicării în România a „Small Business Act”, pentru relansarea economiei, dezvoltarea sectorului IMM-urilor, reducerea şomajului şi creşterea veniturilor bugetare.

Post Your Thoughts