26000 ÎNTREPRINDERI AFECTATE FINANCIAR ŞI BIROCRATIC DE UN PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INFORMAREA ŞI CONSULTAREA ANGAJAŢILOR

I. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN PRIVIND PROCEDURILE DE INFORMARE, CONSULTARE ŞI ALTE MODALITĂŢI DE IMPLICARE A ANGAJAŢILOR

 În data de 6.12.2013, partenerii sociali au fost invitaţi la şedinţa Comisiei de Dialog Social constituită la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru discutarea Proiectului de Hotărâre de Guvern privind reglementarea procedurilor de informare, consultare, participare şi alte mecanisme de implicare a angajaţilor în activitatea întreprinderilor.

Proiectul de Hotărâre de Guvern prevede elaborarea unei proceduri de informare şi consultare care stabileşte modalitatea prin care se constituie organul de reprezentare al angajaţilor, periodicitatea întâlnirilor între organul de reprezentare şi reprezentanţii angajatorului, documentaţia ce trebuie pusă la dispoziţia reprezentanţilor angajaţilor cu precizări explicite privind tipul de informaţii ce trebuie puse la dispoziţie, procedura prin care reprezentanţii angajaţilor îşi pot desemna membrii în structurile de conducere, de control sau administrare a întreprinderii, precum şi drepturile la formare şi suportarea unor cheltuieli legate de desfăşurarea activităţii acestora.

Prevederile principale ale Proiectului Hotărârii de Guvern privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor:

  • Reglementările se aplică tuturor angajatorilor care au cel puţin 20 de angajaţi cu contract individual de muncă (inclusiv întreprinderilor mici şi mijlocii); 
  • Implicarea angajaţilor reprezintă orice mecanism inclusiv informarea, consultarea şi participarea, prin care reprezentanţii angajaţilor pot să exercite o influenţă asupra deciziilor ce urmează a fi luate în întreprindere. 
  • Reglementarea pentru angajaţi a dreptului de a fi asistaţi de experţi: “ART. 5 – Pentru derularea negocierilor unui acord privind implicarea angajaţilor, organul de reprezentare poate solicita să fie asistat în îndeplinirea sarcinii sale de experţi, aleşi de către acesta. Experţii pot asista, cu titlu consultativ, la reuniunile de negociere, la solicitarea organului de reprezentare.” 
  • Reglementarea obligaţiei angajatorului de  a pune la dispoziţia membrilor organului de reprezentare a salariaţilor resursele financiare şi materiale necesare: ART. 6- (1) Cheltuielile organului de reprezentare sunt suportate de către întreprindere, care pune la dispoziţia membrilor organului resursele financiare şi materiale necesare, care să le permită să îşi îndeplinească misiunea în mod corespunzător.  
  • Suportarea de către angajator a cheltuielilor de organizare a reuniunilor, de sejur şi de deplasare pentru membrii organului de reprezentare: “Art. 6-(2) Dacă nu se convine altfel, întreprinderea va suporta în special cheltuielile de organizare a reuniunilor, precum şi cheltuielile de sejur şi de deplasare pentru membrii organului de reprezentare. “ Recunoaşterea aceloraşi drepturi şi obligaţii cu membrii în organele de administrare sau al organului de control al întreprinderii care îi reprezintă pe acţionari, inclusiv dreptul de a vota- Art. 7 alin. 2 lit. g) (aceasta înseamnă dreptul de a primi îndemnizaţia de şedinţă, dreptul de a primi dividende, deşi nu sunt proprietari ai acţiunilor/părţilor sociale, etc.): În cazul unui acord cu privire la modalităţile prin care angajaţii să fie implicaţi în întreprinderi, aceştia au aceleaşi drepturi şi obligaţii cu membrii care îi reprezintă pe acţionari, inclusiv dreptul de a vota. (aceasta înseamnă şi dreptul de a primi dividende, deşi nu sunt proprietari ai acţiunilor/părţilor sociale, dreptul de vot fiind un drept al proprietarilor). 
  • Obligaţia angajatorului de pune la dispoziţia organului de reprezentare agenda şedinţelor organului de administrare, organului de conducere şi de control, precum şi copiile tuturor documentelor transmise adunării generale a acţionarilor, după caz, cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte – art. 8 din Proiect; 
  • Suportarea de către anagajator a concediului de formare pentru membrii organului de reprezentare, fără diminuarea drepturilor salariale, deşi această formare profesională nu are legatură cu locul de muncă, nefiind clar care ar fi obiectul acestor concedii de formare. 

II. 26000 ÎNTREPRINDERI AFECTATE FINANCIAR ŞI BIROCRATIC DE UN PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INFORMAREA ŞI CONSULTAREA ANGAJAŢILOR

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) îşi exprimă dezaprobarea fermă pentru conţinutul Proiectului de Hotărâre de Guvern privind reglementarea procedurilor de informare, consultare, participare şi alte mecanisme de implicare a angajaţilor în activitatea întreprinderilor, deoarece afectează financiar şi birocratic un număr de 26.000 de întreprinderi, inclusiv întreprinderile mici şi mijlocii, instituind obligaţia de preluare de către angajatori a cheltuielilor altor persoane, cu încălcarea principiilor statuate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 1276/2010, precum şi cu încălcarea prevederilor directivelor europene şi practicilor din celelalte state membre.

Astfel cum se recunoaşte în Nota de fundamentare a proiectului elaborată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice: În prezent dreptul la informare şi consultare al angajaţilor este reglementat prin Legea nr.467/2006, privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, care transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/14/CE.

De asemenea, pentru angajaţii societăţilor europene cu sediul în România se aplică prevederile Hotărârii de Guvern nr.187/2007 privind procedurile de informare, consultare şi implicare a angajaţilor care transpune Directiva 2001/86/CE”.

Legea nr.467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor a transpus pe deplin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/14/CE, optând pentru varianta cea mai bună pentru salariaţi: aplicarea pentru toţi angajatorii care au cel puţin 20 de angajaţi, inclusiv pentru întreprinderile mici şi mijlocii, deşi era prevăzut opţional aplicarea pentru angajatorii care au cel puţin 50 de angajaţi.

Prin Decizia nr. 1276 din 12 octombrie 2010 Curtea Constituţională a statuat: „în lipsa muncii prestate, angajatorul nu poate fi obligat la plata unei remuneraţii care să facă abstracţie de această situaţie concretă şi obiectivă”, „în situaţia de faţă, cauza contraprestaţiei din partea angajatorului lipseşte, acesta suferind practic o diminuare a activului său patrimonial” „scopul reglementării, acela de a proteja activitatea sindicală, vine într-o evidentă coliziune cu interesele angajatorului, care este pus în situaţia de a suporta o sarcină excesivă, de natură a-i afecta esenţa dreptului de proprietate”. 

Recunoaşterea pentru reprezentanţii salariaţilor a aceloraşi drepturi şi obligaţii cu membrii în organele de administrare sau de control al întreprinderii care îi reprezintă pe acţionari, inclusiv a dreptului la îndemnizaţii, la dividende şi la vot, obligarea angajatorilor să suporte orice cheltuială privind experţii reprezentanţilor salariaţilor este neconstituţională, nu este prevăzută în aquis-ul european şi este în afara practicilor din toate celelalte state membre ale U.E., afectând grav 26.000 de întreprinderi, inclusiv întreprinderile mici şi mijlocii. Activităţile de reprezentare a salariaţilor trebuie să fie realizate voluntar sau pe cheltuiala cui profită, şi nu pe cheltuiala angajatorilor.

 


 

Post Your Thoughts