EXTINDEREA PENTRU BENEFICIARII PRIVAŢI A MĂSURILOR FISCAL-BUGETARE ADOPTATE PRIN O.G. NR. 14/2013 VIZÂND CORECŢIILE FINANCIARE

  1. Cadrul legal aplicabil:
  • Ordonanţa Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.
  • Ordinul nr.2544 din 30.08.2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.
  • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

2.      Obiectivul Ordonanţei Guvernului nr.14/2013 si al Ordinului nr.2544 din 30.08.2013:

Ordonanţa Guvernului nr.14/2013 se aplica beneficiarilor de fonduri europene, instituţii publice locale, respectiv comunele, oraşele, municipiile, sectoarele Municipiului Bucureşti, judeţele, Municipiul Bucureşti, instituţii publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora, din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 si are ca obiect suportarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a creanţele bugetare rezultate din corecţiile financiare şi sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecţiilor, în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011.

Ordinul nr. 2544 din 30.08.2013 se aplică numai beneficiarilor prevazuţi în Ordonanţa Guvernului nr.14/2013 şi are ca obiect modalitatea de depunere şi transmitere către Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional a solicitării pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare şi a accesoriilor acestora, pentru toate contractele de achiziţie publică din cadrul unui proiect.

3.      Descrierea situatiei

În legislaţia din România nu există la ora actuală nici o prevedere legală pentru beneficiarii privati de fonduri europene cu privire la suportarea de la bugetul de stat a creanţelor bugetare rezultate din corecţiile financiare şi sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecţiilor prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011.

4.      Punctul de vedere si propunerea CNIPMMR privind privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice:

  • CNIPMMR subliniază necesitatea esenţială pentru România a emiterii unor prevederi legale privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice aplicabile beneficiarilor entităţi private şi transpunerea ulterioară a acestora de către toate Autorităţile de Management ale Programelor Operaţionale în Instrucţiuni cu aplicare unitară la nivel naţional, în vederea evitării blocajelor birocratice.
  • În vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene în Romania CNIPMMR propune aplicabilitatea măsurilor fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, atat la nivelul beneficiarilor de fonduri europene autoritati publice cât şi beneficiarilor de fonduri europene entitati private, prin:

– Extinderea cadrului legal actual existent şi la celelalte programe operationale implementate în România

Sau

– Elaborarea unei prevederi legale care să cuprindă dispoziţii referitoare la toate programele operationale implementate în România, precum şi norme metodologice aferente transpuse în Instrucţiuni de implementare.

Post Your Thoughts