PROPUNERI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA GESTIONĂRII FINANCIARE A INSTRUMENTELOR STRUCTURALE ŞI UTILIZAREA ACESTORA PENTRU OBIECTIVUL DE CONVERGENŢĂ

  1. Cadrul legal aplicabil: 
  • OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

2.   Obiectivul OUG nr. 64/2009 şi al OUG 76/2013

OUG nr. 64/2009 reglementează cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României pentru obiectivul convergenţă al politicii de coeziune a Uniunii Europene, precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din instrumente structurale, aplicându-se atât beneficiarilor de fonduri europene autorităţi publice cât şi beneficiarilor de fonduri europene entităţi private.

OUG nr. 76/2013 prevede măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul tuturor programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale şi asigurarea capacităţii de absorbţie a acestor fonduri şi se solică atât beneficiarilor de fonduri europene autorităţi publice cât şi beneficiarilor de fonduri europene entităţi private.

3.Descrierea situaţiei

Conform art. 5 al OUG 76/2013 beneficiarii de fonduri europene autorităţi publice şi entităţi private au posibilitatea ca:  ,,În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, precum şi a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii publice aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia’’.

În prezent în România beneficiarii entităţi private ai proiectelor finanţate din instrumente structurale din programe operaţionale, nu pot beneficia concret de mecanismul decontării cererilor de plată conform prevederilor legale, deoarece acestea nu au fost transpuse de către Autorităţile de Management ale Programelor Operaţionale în Instrucţiuni de implementare a acestora sau au fost transpuse trunchiat, în defavoarea acestora.

Un exemplu concludent al celor menţionate mai sus îl reprezintă INSTRUCŢIUNEA Nr. 25 / 21.06.2013 privind implementarea mecanismului decontării cererilor de plată, instrucţiune emisă de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice care stipulează la art.1 următoarele: ,, Art. 1 Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor instituţii publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2, pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi beneficiarilor asociaţii de dezvoltare intercomunitară’’, Instrucţiunea nu este aplicabilă beneficiarilor entităţi private.

4.Punctul de vedere şi propunerea CNIPMMR privind  aplicarea unitară a mecanismului decontării cererilor de plată

  • CNIPMMR subliniază obligativitatea Autorităţilor de Management ale tuturor Programelor Operaţionale de a transpune literalmente prevederile OUG 76/2013 în vederea respectării principiilor egalităţii de şanse şi a tratamentului egal tuturor actorilor economici din România, în scopul creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene în România şi a utilizării eficiente a acestora.
  • În vederea respectării cadrului legal naţional, a principiilor Constituţiei precum şi ale Uniunii Europene CNIPMMR propune:

–  transpunerea prevederilor OUG 76/2013 cu privire la  măsurile pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul tuturor programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în instrucţiuni cu aplicare unitară la nivel naţional şi pentru beneficiarii de fonduri europene entităţi private;

– un model de Instrucţiune de implementare a prevederilor OUG 76/2013, aplicabilă beneficiarilor de fonduri europene entităţi private.

Post Your Thoughts