Implementarea în România a planului de acțiune ”ANTREPRENORIAT 2020”, adoptat de Comisia Europeană

Comunicat de presă

I. PLANUL DE ACŢIUNE „ANTREPRENORIAT 2020”

Comisia Europeană a adoptat Comunicarea COM (2013) 759 final, cu titlul „Planul de Acţiune pentru Antreprenoriat 2020 – Redemararea spiritului antreprenorial in Europa”. Ca urmare a Small Business Act for Europe revizuit în 2011 şi a Comunicării privind politica industrială, adoptată în octombrie 2012 planul de acţiune stabileşte o viziune reînnoită şi o serie de acţiuni care urmează să fie întreprinse atât la nivelul UE cat şi al statelor membre pentru a sprijini întreprenoriatul în Europa.

Obiectivul planului de acţiune îl reprezintă stimularea spiritului întreprenorial în Europa pentru a grăbi redresarea economică şi creşterea nivelului de ocupare a forţei de muncă. Comisia Europeană a subliniat că provocarea principală o reprezintă necesitatea unui număr mai mare de  întreprinzători, spiritul întreprenorial fiind un factor puternic de creştere economică şi de creare de locuri de muncă.

Planul de acţiune se bazează pe 3 piloni respectiv:

 • Dezvoltarea educaţiei întreprenoriale si a formarii profesionale pentru sprijinirea creşterii economice şi a creării de noi societăţi comerciale
 • Crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru întreprinzători
 • Dinamizarea culturii întreprenoriale prin utilizarea modelelor şi a anumitor grupuri ţintă.

Pe baza acestor piloni se doreşte crearea unei noi viziuni asupra întreprenoriatului şi asigurarea convergenţei măsurilor care se adoptă de Comisie şi de statele membre pentru aplicarea planului de acţiune.

Pilonul I – Dezvoltarea educaţiei întreprenoriale si a formarii profesionale pentru sprijinirea creşterii economice şi a creării de noi societăţi comerciale

Comisia Europeană propune în comunicare să se pună accentul pe educaţia întreprenorială deoarece aceasta constituie investiţia cu cea mai mare rată de revenire pe care o poate face Europa.  Educaţia ar trebui să fie îmbunătăţită prin prezentarea de experienţe practice şi modele din rândul întreprinzătorilor. Parteneriatele cu companiile pot asigura ca programele de educaţie şi formare sunt relevante pentru activităţile de zi de zi, iar instituţiile de învăţământ ar trebui să fie încurajate să cultive în abordarea lor mai mult spiritul întreprenorial şi inovaţia.

Statele membre sunt invitate:

 • să asigure includerea competenţei “spirit antreprenorial” în programele din învăţământul primar, secundar, profesional, superior şi în pregătirea adulţilor înainte de sfârşitul anului 2015.
 • să ofere posibilitatea tinerilor să aibă cel puţin o experienţă întreprenorială practică înainte de a părăsi învăţământul obligatoriu.
 • să se utilizeze fondurile structurale pentru relansarea educaţiei pentru antreprenoriat a tinerilor, conform planurilor naţionale de creare a locurilor de muncă. În acest scop se recomandă utilizarea Fondului Social European, a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi a Schemelor de Garantare pentru Tineri.
 • să promoveze module întreprenoriale de învăţare pentru tinerii care participă la schemele naţionale de sprijinire a tineretului.

Pilonul II – crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru întreprinzători

Noile afaceri necesită o atenţie deosebită, astfel Comisia Europeană propune eliminarea obstacolelor din 6 domenii cheie, respectiv:

 1. Accesul la finanţare

COM se angajează să finanţeze programele prin care se dezvoltă o piaţă pentru micro-creditare în Europa, prin intermediul unor iniţiative cum sunt JASMINE şi să pună la dispoziţia statelor membre resurse pentru micro-credite prin intermediul ESF şi ERDF.

Statele membre sunt invitate să evalueze legislaţia naţională de creditare în scopul facilitării unor forme noi sau alternative de creditare şi să utilizeze fondurile structurale pentru a crea scheme de micro-creditare, în contextul priorităţilor ESF şi ERDF.

 1. Acordarea de sprijin pentru întreprinzători în etapele de dezvoltare ale afacerii

Dat fiind că 50% din întreprinderi falimentează în primii 5 ani de la formare, CE consideră că este nevoie de un ecosistem adaptat mediului de afaceri, care să permită dezvoltarea întreprinderilor. Reducerea impozitelor ar putea îmbunătăţi mediul de afaceri, în special pentru companiile mici. Practicile de marketing inadecvate fac multe victime in rândurile noilor companii pornind de la informaţii eronate până la transmiterea de facturi ca si oferte. CE consideră că, prin eliminarea obstacolelor din piaţa unică, întreprinderile mici vor dezvolta activităţi transfrontaliere, întreprinzătorii beneficiind de efectele aplicării măsurilor din Actul privind Piaţa Unica II. De asemenea propune dezvoltarea schimbului de experienţă şi cunoştinţe între întrepinzători prin intermediul schemei ERASMUS pentru tineri antreprenori şi schimbul de bune practici între statele membre, cooperarea între clustere şi reţele de afaceri, întărirea parteneriatului reţelei European Enterprise Network cu alte organizaţii pentru IMM-uri şi Puncte Unice de Contact şi deschiderea potenţialului Pieţei Unice Digitale pentru IMM-uri pentru afacerile transfrontaliere.

 Statele membre sunt invitate:

 • să facă sistemul de impozitare naţional mai favorabil pentru afacerile aflate în faze incipiente,
 • să reanalizeze sistemul taxării corporaţiilor,
 • să implementeze o schema de plata a TVA-ului pentru firmele mici,
 • să adopte măsurile necesare pentru sprijinirea comercializării proiectelor din domeniul inovării, cercetării si dezvoltării,
 • să se solicite posibile ajustări la calendarul de plată al contribuţiilor sociale pentru o perioadă de timp limitată, pe baza unor situaţii specifice ale firmelor,
 • să beneficieze de sprijin prin programul European pentru agricultură şi dezvoltare rurală.
 1. Promovarea de noi oportunităţi de afaceri în era digitală

CE consideră că o mai bună utilizare a tehnologiei informaţiilor şi comunicării ar putea contribui într-o manieră semnificativă la dezvoltarea IMM-urilor. Întreprinzătorii online sunt o categorie aparte, mult mai expusa la riscuri si din acest motiv, necesită măsuri de susţinere adecvate pentru a se putea realiza un ecosistem start-up web. Intenţia COM este de a crea un Mecanism de Monitorizare Online a Pieţei si un Tablou de bord pentru modele inovative de afaceri. Va lansa campanii de informare europene privind beneficiile preluării ICT şi a evoluţiilor digitale şi va stimula schimbul de informaţii, scop în care va crea European Mentors Network.

 Statele membre sunt invitate:

 • să întărească sprijinul pe care il acordă pentru start-upuri in domeniile web şi digital, utilizând şi alte fonduri precum schema de vouchere pentru inovare in ITC,
 • sa sprijine întreprinzătorii talentaţi să îşi înceapă cariera în start-upuri,
 • să asigure utilizarea eficientă a fondurilor europene pentru online şi întreprenoriatul digital în conformitate cu regulile si prirităţile în vigoare.
 1. Transferul afacerii

În fiecare an aproximativ 450.000 firme cu 2 milioane de angajaţi sunt transferate în Europa. Circa 150.000 companii cu 600.000 locuri de muncă pot fi pierdute anual. Factorii principali sunt sarcinile legislative sau de impozitare, lipsa de cunoaştere a necesarului de pregătire si lipsa transparenţei pieţelor pentru astfel de tranzacţii, pe lângă alte aspecte. CE doreşte găsirea unei soluţii optime la nivel european, pentru ca statele membre să îmbunătăţească serviciile de informaţii şi de consultare si va elabora un set de linii orientative pentru transferul afacerii. Comisia va organiza în acest scop un grup de lucru la nivel de experţi cu reprezentanţi din statele membre in 2013.

 Statele membre sunt invitate:

 • să îmbunătăţească prevederile legale, administrative şi fiscale pentru a facilita transferul şi preluarea unei afaceri
 • să utilizeze fondurile europene existente pentru susţinerea acestor operaţiuni
 • să îmbunătăţească sistemul de informare publică şi de servicii pentru transferul afacerii
 • să revizuiască reglementările fiscale cu impact asupra lichidităţii unei afaceri de familie de dimensiune mica sau medie în cazul transferului prin moştenire a acesteia, fără a afecta negativ veniturile.
 1. Procedurile privind falimentul şi oferirea unei a doua şanse pentru întreprinzătorii de bună credinţă

96% din falimene eşecurile se datorează unei probleme de plată întârziată sau alt tip de problemă obiectivă – cu alte cuvinte sunt companii „de buna credinţă”. Totodată, cercetările in domeniu arată că cei care încep din nou o afacere după primul faliment au mai mult succes, datorită experienţei. În cazul falimentului de bună credinţă, COM consideră că sancţiunile ar trebui diminuate, iar atitudinea ar trebui modificată, deoarece acestea reprezintă o frână în formarea de noi întreprinderi. CE va lansa o consultare publică pe marginea problemelor identificate in Comunicarea (2012) 742 privind o nouă abordare europeană eşecului în afaceri şi insolvenţei.

Statele membre sunt invitate:

 • să reducă pe cât posibil durata de reabilitare după falimentul de buna credinţă la maxim trei ani in 2013,
 • să ofere servicii suport pentru prevenirea falimentului, pentru managementul datoriilor
 • să lanseze de programe de mentorat, instruire şi comunicare pentru cei care încep a doua oară „second starters”.
 1. Reducerea poverilor administrative

Evocând angajamentul de reducere a sarcinii administrative cu 25% pana in 2012, CE menţionează că au fost lansate propuneri care depăşesc această ţintă si produc economii majore anual de 30.8 miliarde euro şi menţine ca punct principal pe agenda sa politică reducerea sarcinilor excesive sau inutile. Se doreşte eliminarea poverilor administrative, prin crearea unui punct de contact unic pentru obţinerea de informaţii complete pentru IMM-uri, pentru informaţii administrative, licenţe, sprijin financiar şi public şi semnalează rolul portalului Your Europe, care cuprinde informatii despre instrumentele financiare.

Statele membre sunt invitate:

 • să reducă durata de obţinere a licenţelor şi a altor autorizaţii, la o luna, pana la finele anului 2013
 • să implementeze pe deplin codul european de bune practici privind facilitarea accesului IMM-urilor la achiziţiile publice
 • să simplifice legislaţia privind ocuparea forţei de muncă şi să implementeze programe de muncă flexibile
 • să stabilească un punct unic pentru întreprinzători pentru a aduce într-un singur loc toate serviciile de consultanţă.

Pilonul III – Dinamizarea culturii întreprenoriale prin utilizarea modelelor şi a anumitor grupuri ţintă

Un element important în schimbarea culturii întreprenoriale îl reprezintă o schimbare în percepţia întreprinzătorilor printr-o comunicare practică şi pozitivă cu privire la realizările lor, valoarea pe care o aduc societăţii şi oportunităţile creării de noi afaceri ca şi alegeri de carieră. CE considera că trebuie încurajată crearea întreprinderilor de către grupurile demografice sub-reprezentate în mediul intreprenorial: femeile, intreprinzatorii imigranţi, şomerii şi seniorii.

Potenţialele femei întreprinzători ar trebui să fie conştiente de programele de sprijin pentru afaceri şi oportunităţile de finanţare, în acest sens COM va crea o platforma on–line pentru mentorat, consiliere, educaţie si networking pentru afaceri. Statele membre sunt invitate:

 • să elaboreze şi să pună în aplicare strategii naţionale pentru femeile care doresc să crească numărul femeilor întreprinzător
 • să colecteze date diferenţiate pe sexe şi să realizeze rapoarte anuale privind situaţia femeilor întreprinzător la nivel naţional
 • să continue şi să extindă reţelele existente de Ambasadori ai Antreprenoriatului Feminin şi mentori pentru femeile antreprenor
 • să implementeze politici care să permită femeilor să atingă un nivel adecvat de echilibru muncă-viaţă, prin stabilirea de programe de ingrijire adecvate şi accesibile pentru copii şi persoane aflate în întreţinere în vârstă, în special prin utilizarea pe deplin a opţiunilor de sprijin din cadrul FEADR, FEDR şi FSE.

 Întreprinzatorii senior pot fi, de asemenea, o resursă valoroasă pentru alţi întreprinzători. CE va contribui la dezvoltarea schimbului de bune practici pentru ca tinerii întreprinzători să fie consiliaţi de intreprinzători cu experienţă în domeniul afacerilor şi cu competenţe ICT şi invită statele membre:

 • să amplifice procesul de transfer de know-how de la întreprinzătorii seniori interesaţi la cei tineri şi să creeze echipe cu competenţe mai largi.
 • să se asigure că participarea intreprinzatorilor seniori şi a directorilor în retragere în proiecte este compatibilă cu perspectivele lor de pensie.
 • Pentru întreprinzăatorii imigranţi din terţe ţări, CE va propune o iniţiativă politică pentru a încuraja crearea de companii de către acest grup ţintă. Statele membre sunt invitate sa:
 • înlăture obstacolele juridice privind înfiinţarea de întreprinderi de către migranţi
 • facilieze accesul la informaţii şi la reţele pentru la întreprinzăatorii migranti şi potenţiali la intreprinzatori migranţi.

 Pentru şomeri şi în special tineri şomeri, CE va lansa în 2014 o schemă de micro-finanţare pentru grupuri vulnerabile, inclusiv pentru persoane care şi-au pierdut locul de munca. Statele membre sunt invitate sa conecteze Serviciile Publice pentru Ocupare, cu servicii pentru afaceri şi furnizori de micro-credite pentru a ajuta şomerii să se orienteze către o activitate de antreprenor, să lanseze programe active pe piaţa forţei de muncă care oferă sprijin financiar pentru toţi şomeri pentru demararea unei afaceri şi să stabilească şi să  realizeze sisteme de educaţie întreprenorială pentru şomeri astfel încât să le permită să (re-) intre în viaţa de afaceri ca întreprinzători.

II.  PROPUNERILE CNIPMMR DE IMPLEMENTARE ÎN ROMÂNIA

1.   Elaborarea unei strategii de implementare a Planului de Acţiune pentru Antreprenoriat 2020 – Redemararea spiritului antreprenorial în Europa în România.

 2.   Reflectarea în proiectul de lege privind IMM-urile şi a prevederilor Comunicării COM (2013) 759 final – „Planul de Acţiune pentru Antreprenoriat 2020 – Redemararea spiritului antreprenorial in Europa”.

3. Structurarea Planului Naţional de Acţiune pentru Antreprenoriat 2020 pe cei 3 piloni principali:

 –       Dezvoltarea educaţiei întreprenoriale si a formarii profesionale pentru sprijinirea creşterii economice şi a creării de noi societăţi comerciale;

–       Crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru întreprinzători, cu eliminarea obstacolelor din 6 domenii cheie: accesul la finanţare, acordarea de sprijin pentru întreprinzători în etapele de dezvoltare ale afacerii, promovarea de noi oportunităţi de afaceri în era digitală, transferul afacerii, reducerea poverilor administrative, procedurile privind falimentul şi oferirea unei a doua şanse pentru întreprinzătorii de bună credinţă;

–       Dinamizarea culturii întreprenoriale prin utilizarea modelelor şi a anumitor grupuri ţintă.

4. Implementarea completă a „Acodului European de bune practici pentru facilitarea accesului IMM-urilor la achiziţii publice”, până la finele anului 2013.

Sursa: Conferință de presă CNIPMMR / 24 ianuarie 2013

Post Your Thoughts