Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale

Comunicat de presă

51 DE ZILE PÂNĂ LA EXPIRAREA TERMENULUI DE TRANSPUNERE ÎN ROMÂNIA A DIRECTIVEI 2011/7/UE PRIVIND COMBATEREA ÎNTÂRZIERII ÎN EFECTUAREA PLĂŢILOR ÎN TRANZACŢIILE COMERCIALE!

I. DIRECTIVA 2011/7/UE PRIVIND COMBATEREA ÎNTÂRZIERII ÎN EFECTUAREA PLĂŢILOR ÎN TRANZACŢIILE COMERCIALE 

Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale a fost adoptată la data de 16 februarie 2011 şi cuprinde următoarele prevederi:

Se aplică tuturor plăţilor efectuate ca remuneraţii pentru tranzacţii comerciale, stabilind termene specifice pentru plata facturilor şi dreptul la despagubire în cazul întârzierii efectuării plăţilor în toate tranzacţiile comerciale, indiferent dacă sunt realizate între întreprinderi sau între autorităţi publice şi întreprinderi.

Statele membre garantează că în tranzacţiile comerciale în care debitorul este o autoritate publică termenul de plată de regulă nu depăşeşte 30 de zile calendaristice de la data primirii de către debitor a facturii sau a unei cereri echivalente de plată.

 Statele membre se asigură că, în tranzacţiile comerciale în care debitorul este o autoritate publică, creditorul este îndreptăţit, la expirarea termenului de 30 de zile să perceapă dobândă legală pentru efectuarea cu întârziere a plăţilor, fără a fi necesară o notificare;

Ca o regulă generală, în cazul întreprinderilor, termenul de plată stabilit în contract nu ar trebui să depăşească 60 de zile calendaristice, în afara cazului în care contractul prevede în mod expres dispoziţii contrare şi cu condiţia ca acest lucru să nu fie vădit inechitabil pentru creditor;

În cazul în care scadenţa sau termenul de plată nu sunt stabilite în contract, creditorul este îndreptăţit să perceapă dobândă pentru plăţile întârziate după 30 de zile calendaristice de la data primirii de către debitor a facturii sau a unei cereri echivalente de plată;

În cazul în care şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi nu a primit suma datorată la scadenţă, creditorul este îndreptăţit să perceapă dobândă pentru efectuarea cu întârziere a plăţilor, fără a fi necesară o notificare;

Se prevăd compensaţii pentru costurile de recuperare, reprezentate de o sumă fixă de 40 de euro, pe care creditorul are dreptul să o obţină de la debitor ca despăgubire minimă, fără a fi necesară o notificare;

Creditorul este îndreptăţit să solicite o despăgubire rezonabilă de la debitor pentru orice cheltuieli de recuperare care depăşesc suma fixă respectivă, precum cheltuielile suportate pentru angajarea unui avocat sau a unei firme de colectare a creanţelor;

Clauzele contractuale sau practicile care exclud achitarea unor dobânzi sau compensarea cheltuielilor de recuperare pentru efectuarea cu întârziere a plăţilor sunt considerate ca fiind vădit inechitabile;

Directiva prevede că se poate obţine un titlu executoriu inclusiv printr-o procedură de urgenţă şi indiferent de suma datorată, în mod normal în termen de 90 de zile calendaristice de la înaintarea acţiunii creditorilor sau de la solicitarea adresată instanţei sau altei autorităţi competente, cu condiţia ca suma datorată sau aspecte ale procedurii să nu fie contestate.

Organizaţiile recunoscute oficial ca reprezentante ale întreprinderilor sau ca organizaţii având interese legitime în reprezentarea acestora pot să se adreseze, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă, instanţelor de judecată sau organelor administrative competente, în cazul în care clauzele contractuale sau practicile sunt vădit inechitabile şi, în consecinţă, pot aplica mijloacele potrivite şi eficiente pentru a împiedica aplicarea acestora.

—  Transpunerea Directivei trebuie asigurată până cel târziu la data de 16 martie 2013.

II. SITUAŢIA TRANSPUNERII ÎN ROMÂNIA A DIRECTIVEI 2011/7/UE 

Soluţiile de drept substanţial reglementate de Directiva 2011/7/UE sunt parţial transpuse prin:

  • Noul Cod civil şi
  • Ordonanţa Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar (care transpune doar art. 2 pct. 6 din Directiva 2011/7/UE).

Aspectele procedurale se regăsesc în Noul Cod de procedură civilă (care a preluat reglementarea ordonanţei de plată din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.119/2007 şi care va fi aplicabil începând cu data de 1.02.2013).

Nu sunt încă transpuse dispoziţiile principale ale Directivei 2011/7/UE privind:

–      instituirea termenului de plată obligatoriu de 30 de zile în contractele de achiziţii publice şi perceperea dobânzii legale pentru efectuarea cu întârziere a plăţilor, fără a fi necesară o notificare;

–      reglementarea termenului de plată de 60 de zile calendaristice în tranzacţiile comerciale dintre întreprinderi, cu excepţia cazului în care contractul prevede în mod expres dispoziţii contrare şi cu condiţia ca acest lucru să nu fie vădit inechitabil pentru creditor;

–      determinarea dobânzii legale penalizatoare şi a daunelor interese minimale;

–      reglementarea despăgubirilor rezonabile de la debitor pentru orice cheltuieli de recuperare;

–      dispoziţii în baza cărora organizaţiile recunoscute oficial ca reprezentante ale întreprinderilor pot să se adreseze instanţelor de judecată sau organelor administrative competente, în cazul în care clauzele contractuale sau practicile sunt vădit inechitabile şi, în consecinţă, pot aplica mijloacele potrivite şi eficiente pentru a împiedica aplicarea acestora. 

III. PROIECTUL DE LEGE PENTRU TRANSPUNEREA DIRECTIVEI 2011/7/UE

Pe site-ul Ministerului Justiţiei este publicat un „Proiect de lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi publice”, care cuprinde prevederi privind: 

1.    Stabilirea unor termene maximale de plată (contractuale şi legale):

¨       în raporturile între profesionişti:

a) termen contractual: max. 60 de zile (pot fi admise termene superioare, dar care să nu fie abuzive faţă de creditor)

b) termen legal:

  • 30 de zile de la data primirii facturii;
  • 30 de zile de la data primirii bunurilor sau prestării serviciilor, dacă data primirii facturii este incertă;
  • 30 de zile de la data finalizării procedurii de recepţie – durata perioadei de recepţie: max. 60 de zile (clauze diferite în contract, dar care să nu fie inechitabile pentru creditor).

¨       în raporturile dintre profesionişti şi autorităţi publice:

a. termen legal:

–          30 de zile de la data primirii facturii;

–          30 de zile de la data primirii bunurilor sau prestării serviciilor, dacă data primirii facturii este incertă;

–          30 de zile de la data finalizării procedurii de recepţie.

–          data primirii facturii nu poate face obiectul unei clauze contractuale;

            b) termen legal derogatoriu  (60 de zile) pentru întreprinderile publice şi entităţile publice din domeniul sănătăţii;

c) termen contractual: max. 30 de zile, cu posibilitate de derogare până la max. 60 de zile (prelungire justificată în mod obiectiv ţinând cont de natura sau caracteristicile specifice ale contractului).

– durata perioadei de recepţie: max. 60 de zile (clauze contrare în contract, dar care să nu fie abuzive faţă de creditor).

2. Reglementarea instituţiei „daunelor-interese suplimentare”: 40 euro – despăgubire minimă, la care creditorul are dreptul automat, din prima zi de întârziere la plată.

3. Prevederea unei liste neexhaustive de clauze abuzive şi de criterii de determinare a clauzelor şi practicilor abuzive.

IV. PROPUNERILE CNIPMMR PRIVIND TRANSPUNEREA ÎN ROMÂNIA

 ÎN REGIM DE URGENŢĂ A DIRECTIVEI 2011/7/UE

CNIPMMR solicită transpunerea în regim de urgenţă în România a Directivei 2011/7/UE, atrăgând atenţia că mai sunt doar 51 de zile până la expirarea termenului de transpunere.

Referitor la „Proiectul de lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi publice”, publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei, CNIPMMR consideră că sunt necesare modificări şi completări pentru asigurarea pe deplin a transpunerii Directivei 2011/7/UE, solicitând organizarea unei dezbateri cu confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, pentru consultarea acestora şi implicarea lor în procesul decizional. 

CNIPMMR consideră că sunt necesare îmbunătăţiri ale prevederilor proiectului de lege privind dobânda legală penalizatoare în cazul contractelor de achiziţie publică, astfel încât acestea să aibă acelaşi nivel cu cel al penalităţilor şi dobânzilor penalizatoare stabilite pentru creanţe bugetare. 

Proiectul de lege menţionează ca dată de intrare în vigoare, data de 16 martie 2013, care reprezintă de fapt data limită pentru transpunerea Directivei 2011/7/UE.  CNIPMMR atrage atenţia asupra necesităţii adoptării unor măsuri legislative şi bugetare importante înainte de data de 16 martie 2013, pentru a face posibilă aplicarea efectivă a prevederilor Directivei 2011/7/UE, pentru contractele de achiziţie publică şi pentru celelalte tranzacţii comerciale.

CNIPMMR subliniază împortanţa reglementării unor dispoziţii în baza cărora organizaţiile recunoscute oficial ca reprezentante ale întreprinderilor (confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, conform art. 72-74 din Legea nr. 62/2011) să poată să se adreseze instanţelor de judecată sau organelor administrative competente, în cazul în care clauzele contractuale sau practicile sunt vădit inechitabile, inclusiv în contractele de achiziţie publică şi, în consecinţă, să poată acţiona cu mijloace potrivite şi eficiente pentru a împiedica aplicarea acestora. Capitolul al VII-lea – Cadrul organizatoric al organizaţiilor neguvernamentale ale profesioniştilor din proiectul de lege nu asigură transpunerea art. 7 alin. 5 din Directiva 2011/7/UE şi nu asigură mijloace eficiente de acţiune în cazul existenţei clauzelor contractuale sau practicilor vădit inechitabile, acţiuni deosebit de importante în special pentru apărarea intereselor întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Sursa: Conferință de presă CNIPMMR / 24 ianuarie 2013

Post Your Thoughts