Infiintarea Casei de Comert Romania S.A.

Ministerul Economiei a prezentat proiectul unei Hotărârii de Guvern prin care se propune înființarea unei societăți pe acțiuni, Casa de Comerț România S.A , deținută de către stat, reprezentat de Ministerul Economiei.

Scopul societăţii este integrarea şi sindicalizarea ofertelor de afaceri, agregarea de capacități ale acestora, în vederea ofertării unor afaceri şi obiective complexe, precum și prospectarea piețelor și promovarea produselor şi serviciilor.

Potrivit notei de fundamentare, misiunea societății va fi de a asigura promovarea bunurilor, serviciilor și afacerilor din sectoare economice diverse, acționând ca un intermediar între oferta internă și cererea externă, sau între oferta externă și cererea internă, având ca țintă satisfacerea cererilor de ofertă.

Societatea va asigura managementul strategic (viziune, ținte, obiective), cât și managementul operativ (resurse financiare, umane, promovare, contractare, derulare) al activităților specifice de comerț exterior, în concept unitar și concentrat pe obiectivele de interes,  veniturile urmând a fi realizate din îndeplinirea obiectului său de activitate.

Obiectul principal de activitate al societăţii este cod CAEN 4619 “Intermedieri în comerțul cu produse diverse“ şi de alte 22 obiecte de activitate secundare (intermedieri în comerţul cu materii prime, agricole, textile, maşini, echipamente industriale, produse alimentare, activităţi de consultanţă pentru afaceri, organizare de expoziţii şi târguri etc.).

Patrimoniul este format din aport în natură, reprezentat de imobilul pentru sediul societăţii  şi din aport în numerar în valoare de 1.500.000 lei.

Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani. Excepție fac primii administratori, numiți prin ordin al ministrului economiei, pe o perioadă de un an.

Poziția CNIPMMR PRIVIND ÎNFIINŢAREA CASEI DE COMERŢ ROMÂNIA S.A

CNIPMMR susţine decizia înfiinţării unei societăţi care să contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri, formulând în acelaşi timp următoarele observaţii:

A. Necesitatea asigurării managementului societăţii într-un sistem de parteneriat între autoritatea publică şi reprezentanţii organizaţiilor patronale, având în vedere că prin obiectul de activitate al Casei de Comert România SA aceasta îşi propune dezvoltarea economică și comercială a întreprinderilor, îndeosebi a celor care dețin capacități de producție de dimensiuni mici și mijlocii, care prin promovarea grupată a produselor și serviciilor vor putea accesa piețele externe;

      Realizarea în parteneriat cu organizaţiile mediului de afaceri va contribui la:

  • promovarea atractivității produselor românești la export și a ofertelor întreprinderilor exportatoare;
  • valorificarea potențialului de export al României, în special rezultând din internaționalizarea IMM-urilor;
  • atragerea de investiții în România;
  • asigurarea de servicii suport pentru companiile care exportă și care doresc să se dezvolte pe piețele globale;
  • servicii dedicate și complete pentru internaționalizarea IMM-urilor;
  • identificarea oportunităților de export și de atragere de investiții;
  • maximizarea contribuției Diasporei la dezvoltarea economică a României.

B. Trebuie evitată situaţia în care conducerea societăţi va fi asigurată exclusiv de funcţionari din sistemul public, fără experienţă în mediul privat, şi care nu înţeleg modul de funcţionare a unei societăţi private;

C. Considerăm necesar mărirea numărului de membrii ai Consiliului de Administratie, de la 3, cât sunt prevăzuţi în Statutul Casei de Comerţ România SA, la minim 5, pentru o prezenţă cât mai largă a experţilor din mediul privat în conducerea Casei de Comert România SA;

D. Selectarea membrilor Consiliului de Administraţie să fie făcută pe criterii obiective, cu respectarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, având în vedere experienţă acestora în mediul privat şi gradul de implicare în politicile antreprenoriale;

E. Este necesar să fie stabilite ţinte clare de atins de către societate în domeniul promovare a exporturilor, astfel activitatea acesteia riscă să devină una formală;

F. Societatea trebuie să coopereze cu organizațiile de afaceri și alte părți interesate publice și private, asigurând un sprijin coordonat pentru întreprinderi și rețelele naționale care se angajează în procesul de internaționalizare cu scopul dea promovare produsele româneşti în lume;

Din analiza proiectului și Statutului Casei de Comerț România SA, au fost identificate următoarele probleme:

  • nu se prevede nicio modalitate de implicare a reprezentanţilor mediului de afaceri în activitatea societăţii, deşi nesitatea înfiinţării acesteia este sprijinirea mediului de afaceri, în special IMM-uri;
  • necesitatea clarificarii notiunii de “sindicalizare a ofertelor”[1]. Utilizarea termenului de ”asociere a ofertelor” sau formarea unui “consorţiu de oferte” ar fi mult mai potrivită;
  • nu sunt clare motivele pentru care Ministerul Economiei este reprezentantul statului român în cadrul societăţii şi nu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat care asigură reprezentarea externă în cadrul birourilor de promovare comercial-economice, includ cu prioritate identificarea de oportunităţi de afaceri pentru firmele româneşti şi atragerea de investiţii străine în România, sprijinirea societăţilor comerciale româneşti în vederea facilitării accesului pe pieţele externe[2].

         România are un potențial mai mare de export decât cel realizat, care nu este valorificat în prezent, în special rezultând din internaționalizarea IMM-urilor, care nu este suficient susținută.

         Casa de Comerț România S.A trebuie dezvoltată în parteneriat public- privat,  cu implicarea organizațiilor reprezentative ale mediului de aafceri şi ale IMM-urilor, pentru asigurarea unor servicii dedicate și complete pentru internaționalizarea IMM-urilor și valorificarea potențialului lor de export.

[1] În limba română termenul de “sindicalizare” are sensul în principal, larg cunoscut, de a se uni într-un sindicat, de a intra într-un sindicat, fapt  care poate crea confuzie în rândul antreprenorilor.

[2] Potrivit HG nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Post Your Thoughts