Sondaj privind masurile prioritare necesare pentru simplificarea procedurilor si debirocratizare

SONDAJUL REALIZAT DE CNIPMMR

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat în perioada 01-24 martie 2017 un sondaj sub forma unui chestionar aplicat pe site-ul www.cnipmmr.ro, pe portalul www.immromania.ro şi la nivelul membrilor CNIPMMR privind masurile prioritare necesare pentru simplificarea procedurilor si debirocratizare in beneficiul imm-urilor si mediului de afaceri.

Respondenţii au fost în proporţie de 48.8 % microîntreprinderi, 19.4 % întreprinderi mici, 16.1% întreprinderi mijlociişi 15.7% ONG-uri și alte forme juridice.

tabel 2

La întrebarea, V-ati confruntat cu bariere/piedici administrative la iniţierea, derularea sau consolidarea afacerii dvs?”, 86,7% dintre cei chestionaţi au răspuns afirmativ.

tabel 3

Printre barierele administrative care i-au afectat cel mai mult, respondenţii au menţionat în principal procedurile îndelungate și complicate de autorizare, costurile ridicate administrative și numeroase taxe parafiscale, astfel:

 • Proceduri îndelungate de autorizare/înregistrare (63.3%);
 • Lipsa soluțiilor eGovernment (informații actualizate accesibile pe internet, posibilitatea descărcarii de formulare, de completare și transmitere online, inclusiv pentru plata taxelor) (60%);
 • Numeroase taxe parafiscale (56.7%);
 • Costuri administrative ridicate (53,3%);
 • Proceduri complicate de autorizare/înregistrare (40%);
 • Perioada mică de validitate a licenţelor, cu reluarea procedurilor (30%);
 • Altele (6.7%).

tabel 4

80,6% dintre respondenți au considerat necesară înfiinţarea unui departament de debirocratizare în cadrul ministerului de resort și în celelalte ministere, sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului, pentru identificarea şi simplificarea sarcinilor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri, care să stabilească măsuri trimerstriale de debirocratizare.

 poza tabel

Respondenții au menționat mai multe domenii în care sunt necesare măsuri urgente de debirocratizare și simplificare a procedurilor, în principal domeniul fiscal, al programelor cu finanțare UE/buget, autorizării funcționării, achizițiilor publice și relațiilor de muncă, astfel:

 • Domeniul fiscal și de procedură fiscală (83.9%),
 • Accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană (77.4%),
 • Accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare de la bugetul de stat (67.7%),
 • Domeniul autorizării funcționării societăților comerciale (64.5%),
 • Domeniul achizițiilor publice (51.6%),
 • Domeniul relațiilor de munca (41.9%),
 • Exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (38.7%),
 • Ucenicia la locul de muncă (32.3%),
 • Domeniul securităţii si sănătăţii în muncă (29%),
 • Protecţia consumatorilor (29%),
 • Sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (25.8%),
 • Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (25.8%),
 • Domeniul înregistrării societăților comerciale (16.1%),
 • Încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României(16.1%),
 • Alte domenii (3.2%).

Respondenții au solicitat adoptarea în regim de urgență a mai multor măsuri generale de debirocratizare și simplificare a procedurilor:

 • Declarații unice informative pentru contribuabilii cu o cifra de afaceri mică, pentru reducerea sarcinilor lor administrative (80.6%);
 • Generalizarea folosirii mijloacelor electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice (80.6%);
 • Generalizarea posibilității descărcarii de formulare, precum și completarea si transmiterea lor online (77.4%);
 • Înființarea unui gheșeu unic on-line pentru informarea întreprinzătorilor, privind procedurile de înființare/autorizare/licențiere, obligațiile și termenele legale, contravențiile și alte forme de răspundere, grupate pe categorii de întreprinderi și pe coduri CAEN (77.4%)
 • Reducerea masivă a numărului de taxe, la maxim (74.2%)
 • Generalizarea plăților electronice și acceptarea ca dovada a platii in relatia cu institutiile publice a modalitatilor de plata existente la nivel national (internet banking, mobile banking, terminale de plata si ATM-uri apartinand institutiilor de credit) (71%)
 • Eliminarea a peste o sută de taxe parafiscale (71%)
 • Dezvoltarea metodelor electronice de deblocare a conturilor bancare in timp real intre administratia fiscala, institutiile de credit și contribuabili, pentru înlăturarea deficientelor legate de intarzierea ridicarii masurii popririi conturilor bancare in cazul stingerii obligatiilor fiscale (71%)
 • Generalizarea eliminării cerinţei de depunere a copiilor legalizate după documente, pentru Reducerea costurilor notariale (67.7%)
 • Generalizarea transferul electronic al datelor intre institutii și implementarea principiului depunerii documentelor și informațiilor „doar o singura data” (67.7%)
 • Publicarea de ghiduri, formulare, cereri tip, aplicații model pentru întreprinzători (58.1%)
 • Reanalizarea perioadei de validitate a autorizațiilor/licenţelor şi mărirea duratei acestora pentru reducerea birocrației (54.8%)
 • Elaborarea şi implementarea de planuri concrete pentru reducerea sarcinilor administrative la nivelul fiecărui minister/instituție publică și la nivel național (35.5%)
 • Evaluarea ex-post de impact a tuturor procedurilor administrative sau efectuarea unui audit instituţional anual independent/analiză sociologică tip barometru, din perspectiva sarcinii birocratice pentru întreprinzători (22.6%)

De asemenea, respondenții au solicitat adoptarea următoarelor măsuri specifice pentru debirocratizare și simplificarea procedurilor:

 1. Simplificarea procedurilor fiscale și comasarea lor;
 2. Desființarea licențelor necesare funcționării agenților de turism și înlocuirea cu sisteme moderne de garantare a banilor avansați de client pentru servicii turistice;
 3. Simplificarea procedurilor de înființare a unor puncte de lucru secundare;
 4. Utilizarea de declarații unice care să includă toate informațiile necesare,
 5. Deschiderea unor birouri unice de informare și înregistrare/procesare de solicitări persoane juridice și persoane fizice la nivelul administrațiilor locale care să asigure ulterior derularea procedurilor la nivelul Consiliilor Județene și Ministerelor competente, pentru cererile cetățenilor și persoanelor juridice.

MĂSURI DE DEBIROCRATIZARE INCLUSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE

În Programul de Guvernare 2017-2020 sunt prevăzute măsuri de debirocratizare, și anume:

“Sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului economic. Contributor de importanţă strategică la creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice ce vizează o reglementare inteligentă, consultare sistematică cu organizaţiile reprezentative, un sistem fiscal atractiv, creşterea accesului la finanţare, simplificarea procedurilor şi debirocratizare. Pe de altă parte, considerăm că vom putea genera creştere organică şi prin debirocratizare, prin creşterea uşurinţei de a face afaceri – în acest sens propunem eliminarea a peste o sută de taxe parafiscale, un program de promovare a proprietăţii intelectuale româneşti, precum şi măsuri de reducere a numărului de proceduri administrative/declaraţii necesare iniţierii/consolidării unei afaceri.”

-“De aceea, vom simplifica birocraţia prin reducerea masivă a numărului de taxe. Numărul taxelor în România nu va fi mai mare de 50.”

-“Măsuri de simplificare şi evitare a supra-proceduralizării şi birocraţiei excesive prin simplificarea orientărilor pentru solicitanţi, operaţionalizarea SMIS 2014+, simplificarea procedurilor de achiziţii pentru beneficiarii privaţi, introducerea unor opţiuni de costuri simplificate, a unor rate forfetare şi bareme standard pentru costurile unitare în normele naţionale şi regionale referitoare la eligibilitate, simplificarea procedurilor pentru autorizaţiile de construire”;

– “sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice ce vizează o reglementare inteligentă, consultare sistematică cu organizaţiile reprezentative, creşterea accesului la finanţare, simplificarea procedurilor şi debirocratizarea pentru micii întreprinzători”;

-“înfiinţarea unui departament de debirocratizare – pentru identificarea şi simplificarea sarcinilor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri”, măsură prevăzută a fi realizată până la data de 31.03.2017.

RAPORTUL DE ȚARĂ 2017 AL COMISIEI EUROPENE

În cuprinsul Raportului de țară al României din 2017 care însoţeşte Comunicarea Comisiei: Semestrul european 2017: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011 sunt subliniate următoarele aspecte:

 • Soluțiile de e-guvernare pentru îmbunătățirea eficienței administrației publice sunt slab dezvoltate. În România, utilizarea serviciilor de e-guvernare este cea mai scăzută din UE. În 2015, numai 8% dintre utilizatorii de internet din România au trimis formulare online administrației publice în comparație cu media UE de 32 %.
 • Digitalizarea administrației publice a fost lentă și fragmentată, iar nivelul de sofisticare a serviciilor publice online necesită îmbunătățiri. De exemplu, în medie, numai 54% din etapele unei interacțiuni standard cu administrația publică pot fi realizate în întregime online, în comparație cu media UE de 81% . Punctul de contact unic este greu de utilizat, iar un număr important de proceduri administrative nu pot fi realizate online.
 • În 2013, numai 65% dintre IMM-uri au interacționat online cu autoritățile, în comparație cu media UE de 88%, și numai 5,8 % din cetățenii cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani au utilizat servicii de e-guvernare.
 • Un semnal pozitiv este faptul că noul guvern a înscris printre prioritățile sale sprijinirea interoperabilității la nivel național și oferirea unor servicii digitale mai bune.

CNIPMMR SOLICITĂ ADOPTAREA DE MĂSURI PRIORITARE PENTRU SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ȘI DEBIROCRATIZARE

CNIPMMR solicită implementarea la timp a măsurilor cuprinse în Programul de Guvernare 2017-2020, privind:

 • înfiinţarea departamentului de debirocratizare în cadrul ministerului de resort și în celelalte ministere, sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului, pentru identificarea şi simplificarea sarcinilor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri, care să stabilească măsuri trimerstriale de debirocratizare;
 • simplificarea procedurilor de debirocratizare, în special pentru pentru micii întreprinzători;
 • reducerea masivă a numărului de taxe și eliminarea a peste o sută de taxe parafiscale;
 • reducerea numărului de proceduri administrative/declaraţii necesare iniţierii/consolidării unei afaceri;
 • simplificarea procedurilor de achiziţii pentru beneficiarii privaţi.

Măsuri de debirocratizare și simplificare a procedurilor trebuie să vizeze cu prioritate domeniile: fiscal/procedură fiscală, programele cu finanțare UE/buget, autorizarea funcționării/reformarea licențelor, achizițiile publice și relațiile de muncă.

CNIPMMR solicitată adoptarea în regim de urgență a următoarelor măsuri generale de debirocratizare și simplificare a procedurilor:

 • Îmbunătățirea soluțiilor de e-guvernare, digitalizarea administrației publice, astfel încât un număr important de proceduri administrative și etapele unei interacțiuni standard cu administrația publică să poată fi realizate în întregime online, precum și asigurarea funcționării corespunzătoare a punctului de contact unic:
 • generalizarea folosirii mijloacelor electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, înclusiv a posibilității descărcarii/completării/transmiterii on-line de formulare;
 • generalizarea plăților electronice și metode electronice de comunicare în timp real între administrația fiscală, instituțiile de credit și contribuabili;
 • generalizarea transferul electronic al datelor între institutii și implementarea principiului depunerii documentelor și informațiilor „doar o singura data”;
 • Înființarea unui gheșeu unic on-line pentru informarea întreprinzătorilor, privind procedurile de înființare/autorizare/licențiere, obligațiile și termenele legale, contravențiile și alte forme de răspundere, grupate pe categorii de întreprinderi și pe coduri CAEN;
 • Realizarea registrului taxelor din România care să cuprindă toate taxele fiscale și parafiscale;
 • Reducerea masivă a numărului de taxe și a parafiscalității;
 • Punct unic de contact pentru sesizarea problemelor birocratice, în aplicarea măsurii din Small Business Act (SBA): să stabilească un punct de contact unde părţile interesate să poată semnala reglementările sau procedurile considerate drept disproporţionate şi/sau care împiedică inutil activităţile IMM-urilor”;
 • Reanalizarea perioadei de validitate a autorizațiilor/licenţelor şi mărirea duratei acestora;
 • Publicarea de ghiduri, formulare, cereri tip, aplicații model pentru întreprinzători;
 • Evaluarea ex-post de impact a tuturor procedurilor administrative sau efectuarea unui audit instituţional anual independent/analiză sociologică tip barometru, din perspectiva sarcinii birocratice pentru întreprinzători.

CNIPMMR solicită valorificarea bunelor practici la nivel european în domeniul debirocratizării:

 • Platformă online unică și punct de contact unic pentru întreprinzători, cu agenți aflați permanent la dispoziția lor și parteneriat cu mediul de afaceri (exp. în Berlin pentru toate problemele legate de mediul de afaceri există un singur punct de contact, dar și o platformă online unică. Un număr de 200 de agenți sunt la dispoziția cetățenilor de luni până vineri. În anul 2009, a fost deschis un parteneriat cu toți oamenii de afaceri și proprietarii de companii);
 • Înființarea de centre de servicii pentru întreprinzători pentru soluții imediate la nevoile lor (exp. autoritățile din Berlin pentru a lupta împotriva birocrației din anul 2000, au înființat 60 de centre de servicii unde cetățenii se pot adresa și pot găsi soluții imediate la nevoile lor);
 • Numărul unic unde toți cetățenii sesizează problemele birocratice (exp. din anul 2006, a fost introdus în Berlin numărul unic 115, unde toți cetățenii sesizează problemele birocratice);
 • Digitalizarea în întregime a adminstrației la nivel local (exp. din 2013, 80 de aplicații pentru managementul companiilor sunt disponibile online. Întregul proces administrativ la nivelul orașului Berlin va fi digitalizat până în anul 2022);
 • Cont online pentru fiecare cetățean pentru a-și putea gestiona de la distanță formularele și plățile (exp. fiecare parizian are posibilitatea creării unui cont online pentru a-și putea gestiona de la distanță o serie de date. Tot online se pot face diverse întâmpinări ori solicitări către diverse instituții ale primăriei, iar parizienii au acces la toate facturile și documentele care le-au mai fost eliberate în trecut);
 • Organizarea de consultări publice pentru o mai bună administrare (exp. la consultarea publică organizată de autoritățile din Paris, au fost colectate 300 de propuneri la nivelul orașului și alte 200 de propuneri sectoriale pentru o mai bună administrare a orașului).

Post Your Thoughts