CNIPMMR solicită simplificarea sarcinii birocratice a microintreprinderilor

Sursa: internet

CNIPMMR solicită revizuirea Ordinului ANAF nr. 3841/2015, pentru simplificarea sarcinii birocratice a microîntreprinderilor ce vor desfăşura în 2016 operaţiuni în sfera TVA.

I. Ordinul ANAF nr. 3841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088)

Potrivit art. 316 alin (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului, se realizează prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 3841/2015 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Formularul (088) se completează şi se depune:

 • de către societăţile care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului;
 • de către societăţile înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 316 alin. (1) lit. b) şi c) sau alin. (12) din Codul fiscal, odată cu declaraţia de menţiuni sau odată cu cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, după caz;
 • de către persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 316 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art. 58 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare(Codul de procedură fiscală), în situaţii cum ar fi: schimbarea sediului social şi schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.

Formularul (088) are ca scop analizarea şi evaluarea intenţiei şi capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA şi cuprinde:

 • datele de identificare ale firmelor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA (denumire, forma de constituire, cod de identificare fiscală, domiciliul fiscal, date privind persoana care depune declaraţia, date privind asociaţii/administratorii);
 • 20 de întrebări pentru contribuabili, sub forma unui chestionar privind mai multe situaţii posibile, pe baza cărora vor putea fi evaluate intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice, şi anume dacă:
 • Domiciliul fiscal declarat este diferit de sediul social;
 • Spaţiul cu destinaţie de sediu social este în proprietate sau închiriat;
 • Se deţin spaţii cu destinaţia de sedii secundare declarate;
 • Există asociaţi şi/sau administratori care deţin calitatea de asociat şi/sau administrator la persoane impozabile care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat al statului;
 • Există asociaţi şi/sau administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravenţională sau persoane impozabile la care aceştia deţin calitatea de asociaţi şi/sau administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravenţională;
 • Există deschis/deschise în ţară/străinătate cont/conturi bancare în numele persoanei impozabile, care să fie active la data depunerii prezentei declaraţii;
 • Numărul contracte individuale de muncă încheiate pentru realizarea obiectului de activitate;
 • Care sunt veniturile brute realizate de asociaţi si administratori persoane fizice în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declaraţia;
 • Ce studii/ profesii au administratorii persoane fizice şi ce ocupaţii au avut în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declaraţia.

Raportat la forma anterioară a formularului, modificările şi completările Formularului (088) vizează:

 • introducerea, la punctul 11, a unei note suplimentare care face trimitere la prevederile Directivei 2005/60/CE privind spălarea banilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • la punctul 15 a fost introdusă posibilitatea declarării veniturilor persoanelor fizice având calitatea de asociat/administrator la persoana impozabilă şi comunicării documentelor justificative, prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”;
 • la punctul 17 a fost modificată nota *1) în sensul că în cazul documentele emise de autorităţi străine, care nu îndeplinesc condiţiile de supralegalizare sau care nu au aplicată apostila, conform Convenţiei adoptată la Haga, acestea pot să nu fie luate în considerare la evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA.

Formularul 088 se completează electronic dar nu se depune online, ci direct la ghişeul organului fiscal competent.

II. Poziţia CNIPMMR privind conţinutul Formularului (088) aprobat prin Ordinul ANAF nr. 3841/2015

Noul Formular 088 aprobat prin Ordinul nr. 3841/2015 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a crescut în mod nejustificat birocraţia pentru microîntreprinderi şi întreprinderile mici, reprezentând un chestionar de centralizare a unor informaţii incluse deja în alte formulare sau baze de date deţinute de autorităţile publice centrale, întreaga procedură de evaluare a intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA fiind neclară şi netransparentă.

CNIPMMR solicită revizuirea Ordinului ANAF nr. 3841/2015 raportat la următoarele aspecte:

 • Aplicarea principiului “Gândiţi mai întâi la scara mică”, cu realizarea sistematică a analizei cost-benficiu pentru IMM-uri şi a Testului IMM pentru Formularul 088;
 • Asigurarea pentru IMM-uri a unei proceduri simple, care să fie opraţională prin completarea formularului în mod electronic şi depunerea on-line, pentru evitarea practicilor corupte şi reducerea timpului consumat de contribuabil pentru birocraţie;
 • Reducerea şi simplificarea procedurilor administrative, cu implementarea principiului “Only once”, astfel ca întreprinderile să nu fie supuse de mai multe ori la declaraţii şi proceduri administrative pentru aceleasi date şi acelasi subiect, impunându-se eliminarea din Formularul (088) a informaţiilor incluse déjà în alte formulare sau baze de date:
 • informaţiile privind sediul/sediile secundare – deţinute de Registrul Comerţului;

– obligaţiile fiscale, cazierul fiscal, venituri brute realizate, conturi bancare – la care ANAF are acces deplin;

– numărul contractelor individuale de muncă încheiate – care se regăsesc în REVISAL.

 • Aigurarea transparenţei procedurii de evaluare a intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA şi a modului de punctare obiectivă a criteriilor stabilite, în prezent nefiind publicate aceste informaţii;
 • Eliminarea neclarităţilor din procedura de evaluare a intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, astfelîncât liberul arbitru al fiscului se nu se poată transforma în abuz;
 • Asigurarea unei proceduri coerente şi relevante de evaluare a intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA

Exp.: Este neconcludentă cerinţa prezentării unor documente privind studiile şi veniturile obţinute în ultimele 12 luni– pot exista situaţii în care tineri fără experienţă şi fără venituri în ultimele 12 luni au o idee foarte bună de afacere – un start-up – şi să li se refuze acordarea codului de TVA în actuala procedură;

Este nerelevantă şi mentionarea sumei cu care asociaţii/administratorii firmei nou înfiinţate au creditat alte entităţi.

 • Existenţa unei proceduri de evaluare a intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, în cazul unei decizii de neîndeplinire a criteriilor stabilite pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, creează dificultăţi întreprinzătorilor care deşi au constituit o societate nu pot desfaşura operaţiuni cu TVA.
 • Instituirea obligativităţii motivării în fapt şi în drept a unei decizii de neîndeplinire a criteriilor stabilite pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor, , pentru a e putea asigura dreptul la contestare în instanţă al contribuabilului.

CNIPMMR propune ca Formularul 088 – „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” să fie înlocuit cu o „Declaraţie pe propria răspundere privind intenţia contribuabilului de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”, care să se completeze electronic şi să se depună online, deoarece societăţile care depăşesc plafonul de scutire a plăţii T.V.A. de 220.000 lei stabilit prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt de drept plătitoare de TVA, parcurgerea unei proceduri de evaluare a intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA nefiind justificată.

Post Your Thoughts