O noua schema de ajutor de minimis a fost aprobata

Prin Ordinul Nr. 435 emis de către Ministerul pentru Societatea Informaţională, s-a aprobat o nouă schemă de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită „Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, (acţiunea 2.2.1) „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020.

Sursa: internet

Sursa: internet

Ajutoarele se acordă numai în condiţiile şi criteriile prevăzute în cadrul schemei, în limita bugetului disponibil, iar funizorul de ajutor de minimis este Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate (AMPOC).

tic 2

Sursa: internet

Scopul acestei scheme de ajutor de minimis este de a finanţa o serie de activităţi necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigură dezvoltarea unei game de produse şi/sau servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei româneşti, precum şi realizarea de proiecte strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii de TIC.

Ajutorul se acordă sub formă de asistenţă financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranşe. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

Ajutoarele de minimis se acordă proiectelor finanţate în baza cererii de finanţare, însoţită de documentele solicitate în apelul de proiecte şi în Ghidul solicitantului.

Sursa: internet

Sursa: internet

Beneficiari ai măsurilor de ajutor de minimis sunt întreprinderi care aplică individual sau întreprinderile lider ale unor consorţii (parteneriate) de întreprinderi din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC, întreprinderile care aplică individual sau grupate în consorţii trebuie să se încadreze în categoria IMM.

Pot beneficia de ajutor de minimis în baza schemei întreprinderile sau întreprinderile unice care au aplicat individual sau ca lider al consorţiilor (parteneriatelor) de întreprinderi, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

1. Sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Se încadrează în categoria IMM, la data depunerii Cererii de finanţare şi la data semnării contractului de finanţare;

3. Nu înregistrează obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget):

a) mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

b) mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale;

Sursa: internet

Sursa: internet

4. Sunt direct responsabile de pregătirea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat.

5. Asigură din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile şi a celor conexe. Contribuţia proprie a beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de minimis/ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului sau din alte surse private;

6. Nu au mai beneficiat de sprijin financiar pentru aceeaşi cheltuială din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimele 36 de luni, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice. În acest caz, finanţarea nu va fi acordată sau, daca acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, ajutorul de minimis acordat se va recupera integral, inclusiv majorările şi penalităţile calculate potrivit legii;

7. Nu intră în categoria „IMM aflată în dificultate”;

8. Nu se află în stare de insolvenţă, în stare de faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare ori de administrare specială, nu şi-a suspendat activitatea economică sau nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii ori nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

Sursa: internet

Sursa: internet

9. Nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

10. Reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

11. Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese.

Această schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei.

Sursa: internet

Sursa: internet

Bugetul total estimat al schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 17,4 milioane euro, astfel:

a)în anul 2015 – 3,4 mil. euro;

b)în anul 2016 – 7 mil. euro;

c)în anul 2017 – 7 mil. euro.

Pentru mai multe informaţii în legătură cu prezenta schemă de ajutor de minimis, vă rugăm să accesaţi acest document .

Sursa: monitoruloficial.ro

Articol realizat de Câmpeanu Mihnea,

Consilier juridic CNIPMMR

Post Your Thoughts