S-a aprobat o noua schema de ajutor de minimis

Ministerul Educației și Cercetării Științifice a emis Ordinul nr. 4686/2015 privind Aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea ”Parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe” prin Programul operațional ”Competitivitate” (POC).

Schema are ca obiectiv încurajarea interacțiunii instituțiilor de învățământ superior și instituțiilor de cercetare-dezvoltare (CD) cu mediul de afaceri, prin finanțarea accesului întreprinderilor la expertiză extinsă și la facilitățile organizațiilor de cercetare în scopul comercializării rezultatelor de cercetare către întreprinderile care își dezvoltă afaceri cerute de piață.

Sursa: internet

De asemenea, Schema sprijină valorificarea potențialului infrastructurilor de CD dobândite sau modernizate începând cu anul 2007 și a celorlalte resurse de cercetare obținute concomitent cu acestea, pentru a răspunde nevoilor de inovare a întreprinderilor, în scopul creșterii valorii adăugate a unor produse/procese, tehnologii cerute de piață.

Această Schemă se adresează întreprinderilor, întreprinderea fiind definită drept orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă.

În cadrul acestei scheme se acordă sprijin financiar întreprinderilor ce activează în toate sectoarele, cu excepția:

 • Ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii;
 • Ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
 • Ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari ori introduse pe piață de întreprinderile respective şi când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integral către producătorii primari;
 • Ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție ori destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • Ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare, sprijinul financiar se acordă pentru sectoarele ori activitățile care nu sunt excluse, cu condiția separării clare a activităților sau a asigurării unei distincții între costuri, care să asigure că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de finanțare în cadrul contractului.

Criterii de eligibilitate ce trebuie respectate de beneficiari:

 • Întreprinderea să fie înregistrată și să desfășoare activități în România;
 • Întreprinderea să nu se afle în niciuna din următoarele situații: în stare de faliment ori lichidare; nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale; a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat, decizia să nu fi fost deja executată și creanța să nu fi fost integral recuperată; reprezentantul legal a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională; dacă se află ”în dificultate” (aceste cazuri fiind prezentate în conținutul art. 6, lit. f) în cadrul Ordinilui); dacă prezintă informații false sau nu prezintă informațiile cerute.
 • Întreprinderea îndeplinește și alte condiții specificate în apelul de proiecte și Ghidul solicitantului aferent acțiunii 1.2.3 a POC, fără a aduce atingere prevederilor în materie de ajutor de stat/de minimis.
Sursa: internet

Sursa: internet

Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maximum 1000.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutiv, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.

Asistența financiară se acordă de către autoritatea care administrează schema sub formă de granturi nerambrusabile, în numerar, unor organizații de cercetare, care dețin competențe, abilități și facilități de interes pentru întreprinderi și, ulterior, oferă acces întreprinderilor la un portofoliu de activități de cercetare și inovare, inclusiv detașare de personal și acces la facilități CD.

Contractul subsidiar tip de minimis dintre organizația de cercetare și întreprindere constituie actul prin care sprijinul financiar este acordat indirect beneficiarului întreprindere, contract prin care se stabilesc modalitățile de sprijin acordat prin activități eligibile specifice prestate de organizația de cercetare ca răspuns al nevoilor și cerințelor întreprinderii identificate în piață.

Ajutorul de minimis va reprezenta maximum 80% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile prevăzute în contractul subsidiar cu organizația de cercetare. Procentul de 20% din cheltuielile eligibile ale contractului va fi susținut din fondurile proprii ale beneficiarului.

Efectele și beneficiile rezultate prin aplicarea Schemei sunt următoarele:

 • Creșterea numărului întreprinderilor care stabilesc relații contractuale de parteneriat cu organizații de cercetare și care pot astfel accesa facilitățile și infrastructura CD ale organizațiilor de cercetare și prelua competențe, abilități și rezultate ale cercetării pe care să le transforme în produse noi sau îmbunătățite oferite pe piață;
 • Creșterea numărului întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domenii de înaltă tehnologie;
 • Creșterea numărului publicațiilor științifice scrise cu participarea întreprinderilor;
 • Creșterea numărului cererilor de brevete;
 • Creșterea numărului locurilor de muncă pentru cercetători;
 • Creșterea calității produselor și a indicelui de productivitate.

Schema se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2020, în limita bugetului alocat, plățile urmând a se efectua până în 2023.

Sursa: Monitorul Oficial al României

Articol realizat de Elena Niculae,

consilier juridic – CNIPMMR

Post Your Thoughts