Efectele anularii inregistrarii in scopuri de TVA pentru intreprinzatorii de buna credinta

Conferință de presă
| București, 09 iulie 2015, Sediul Central CNIPMMR

I. Studiu de caz: efectele declarării inactivității

Potrivit dispoziţiilor art.11 alin. 1² din Codul Fiscal: “Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabili persoane impozabile stabilite în România, după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi conform art. 78^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare”, societăţile verificate având înregistrate doar facturi emise de societăţi care erau active la data efectuării tranzacţiei, dar care ulterior datei tranzacţiei au fost declarate inactive (unele chiar şi după 2-3 ani).

De asemenea, conform dispoziţiilor art. 781 alin.(10) din Codul de procedură fiscală, Decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte faţă de terţi de la data înscrierii în Registrul Contribuabililor inactivi/reactivaţi.

Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA în condiţiile dispoziţiilor art.153 alin. (9) din Codul Fiscal.

În urma controlului de la ANAF, prin verificarea D394, s-a constatat că societatea COMTA INDUSTRIAL COMPANY SRL a aprovizionat marfă de la un furnizor care pe parcursul colaborării a devenit neplatitor de TVA, acesta neanunţând această modificare şi continuând în a emite facturi purtătoare de TVA. Acest furnizor a fost înregistrat în scopuri de TVA în perioada 20.04.2000- 01.08.2012, moment în care a fost anulată înregistrarea în scop de TVA, societatea neavând cunoştinţă de faptul că organul fiscal a declarat societatea furnizorului ca neplatitor de TVA începând cu data de 01.08.2012. La data de 03.07.2015 furnizorul figura ca persoană impozabilă a carei înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată.

Pentru o societate comercială este aproape imposibil să execute verificări zilnice ale modificărilor de statut (activ sau inactiv, plătitor sau neplătitor de TVA) pentru fiecare client şi furnizor.

anulare intregistrare tva

Societatea COMTA INDUSTRIAL COMPANY SRL a înregistrat corect facturile emise de către furnizor (semnate şi stampilate), Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sesizând în urma controlului aceste diferente. În urma acestui incident, COMTA INDUSTRIAL COMPANY SRL, a fost sancţionată pentru indisicplină financiară fiscală fiind obligată să plătească TVA-ul aferent la care se adaugă penalităţi şi dobânzi acumulate în 3 ani. Este important de precizat faptul că aceste dobânzi şi penalităţi reprezintă aproape cuantumul TVA-ului pe care societatea trebuie să o plătească.


II. Propunerile formulate de CNIPMMR

Pentru rezolvarea problemelor semnalate de membrii săi, CNIPMMR formulează următoarele propuneri de măsuri pentru creşterea accesului la informaţii şi măsuri administrative:

 1. Măsuri de creștere a accesului IMM-urilor la informații:
 • Realizarea unui sistem de informare clară a întreprinzătorilor, într-o formulă cu mare vizibilitate (pentru orice tip de contribuabil), astfel încât aceştia să nu fie obligati să verifice de mai multe ori în aceeaşi zi menţiunile noi ce apar pe un site referitor la colaboratorul sau daca a devenit între timp neplătitor de TVA;
 • Publicarea datei înregistrării unei societăţi în Registrul Contribuabililor inactivi disponibil pe site-ul ANAF, pentru a se putea verifica situaţia de fapt a acelei societăţi de la o anumită dată (https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/informatii_publice/informatii_agenti_economici/registrul_inactivi_reactivati/);
 • Publicarea datei anulării de către organele fiscale competente a înregistrării unei persoane în scopuri de TVA;
 • Asigurarea accesului gratuit pentru IMM-uri la informaţii din Registrul Comerţului, pentru a se putea verifica eficient situaţia furnizorilor/prestatorilor cu care sunt încheiate contracte sau sunt în derulare comenzi, cu îmbunătăţirea acesibilităţii şi conţinutului platformei on-line https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal.
 1. Măsuri administrative:
 • Realizarea de acţiuni de informare a IMM-urilor şi diseminare a informaţiilor privind cadrul legal din domeniul fiscal;
 • Realizarea de acţiuni pentru exercitarea funcţiei preventive a controlului;
 • Aplicarea corectă a dispoziţiilor art.11 alin. 1² din Codul Fiscal şi 781 alin.(10) din Codul de procedură fiscală, prin raportarea la situaţia de fapt de la data efectuării operaţiunii respective, fără aplicarea sancţiunii nededucerii cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor pentru societăţile care acţionand cu bună-credinţă au avut furnizori care la data la care a avut loc operaţiunea impozabilă, nu erau declaraţi inactivi şi nu erau înscrişi ca atare în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi şi pentru care nu a fost publicată anularea de către organele fiscale competente a înregistrării în scopuri de TVA ;
 • Colaborarea cu confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional pentru campaniile de informare şi pentru monitorizarea aplicării dispoziţiilor legale din domeniul fiscal;
 • Nesancţionarea întreprinzătorilor de bună credinţă pentru situaţiile generate de inexistenţa până în prezent a unui sistem adecvat de informare privind data inactivităţii sau anulării înregistrării în scopuri de TVA a unui contribuabil.

Post Your Thoughts