Controale fiscale abuzive


Conferință de presă 
| București, 22 octombrie 2014, Sediul Central CNIPMMR

IMM-uri viabile puse în dificultate de controale fiscale abuzive – studiu de caz prezentat de PIMM București


controale fiscale abuziveMembrii Patronatului IMM Bucureşti au semnalat că în cazul controalelor efectuate de inspectorii din cadrul Direcţiei Antifraudă Fiscală la diverse întreprinderi mici şi mijlocii, viabile, cu un bun istoric fiscal, au fost aplicate în mod greşit, în mai multe cazuri, dispoziţiile art.11 alin. 1² din Codul Fiscal, fiind eliminate din baza de calcul a impozitului pe profit şi a TVA-ului deductibil facturile emise de societăţi care au fost declarate inactive după ce a avut loc operaţiunea impozabilă, uneori chiar la un an sau doi ani după emiterea şi înregistrarea facturilor fiscale, societăţilor comerciale care au primit facturi de la astfel de societăţi şi care au fost înregistrat în contabilitate fiindu-le calculate dobânzi de întârziere pentru diferenţele de impozit şi de taxă rezultate.

Potrivit dispoziţiilor art.11 alin. 1² din Codul Fiscal: “Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabili persoane impozabile stabilite în România, după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi conform art. 78^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare”, societăţile verificate având înregistrate doar facturi emise de societăţi care erau active la data efectuării tranzacţiei, dar care ulterior datei tranzacţiei au fost declarate inactive (unele chiar şi după 2-3 ani).

Această practică a inspectorilor din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă şi a inspectorilor din Administraţiile fiscale, de aplicare greşită a dispoziţiilor art.11 alin. 1² din Codul Fiscal pentru agenţii economici care au avut “ghinionul” să facă afaceri cu societăţi declarate inactive de fisc, afectează grav aceste societăţi, cărora nu li se permite exercitarea dreptului de deducere a TVA şi a cheltuielilor efectuate cu facturile emise de către societăţile declarate inactive ulterior datei la care a avut loc operatiunea impozabilă, chiar dacă facturile emise de aceşti furnizori au fost plătite de către agenţii economici în cauză, au fost înregistrate în contabilitate, au fost cuprinse în declaraţiile fiscale depuse la organul fiscal, aceştia acţionand cu bună-credinţă atunci când au încheiat relaţia comercială cu societatea furnizoare care, la data la care a avut loc operatiunea impozabila, nu era declarată inactivă.

Din aceste motive, foarte multe întreprinderi mici şi mijlocii care aveau o activitate profitabilă au intrat în incapacitate de plată, având conturile imediat blocate în urma acestor controale, fiind sancţionaţi pentru indisciplină financiară – fiscală a altor societăţi, nerecunoscându-li-se deductibilitatea TVA de pe facturile emise de societăţi care au fost declarate la un moment dat firme inactive din oficiu de către organele fiscale întrucât, în afară de a verifica permanent pe site-ul ANAF starea furnizorului ori de câte ori se primeşte o factură de la acesta, ceea ce aceşti agenţi economici au făcut, cu bună-credinţă, nu există o altă metodă eficientă de a proteja întreprinzătorii de riscul de a intra în relaţii economice cu societăţi care ar putea fi declarate inactive la un moment ulterior datei la care au loc tranzacţiile comerciale cu acestea.

De asemenea, conform dispoziţiilor art. 781 alin.(10) din Codul de procedură fiscală, Decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte faţă de terţi de la data înscrierii în Registrul Contribuabililor inactivi/reactivaţi.

Patronatul IMM Bucureşti solicită aplicarea corectă a dispoziţiilor art.11 alin. 1² din Codul Fiscal şi art. 781 alin.(10) din Codul de procedură fiscală, prin raportarea la situaţia de fapt de la data efectuării operaţiunii respective, fără aplicarea sancţiunii nededucerii cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor pentru societăţile care acţionand cu bună-credinţă au avut furnizori care la data la care a avut loc operaţiunea impozabilă, nu erau declaraţi inactivi şi nu erau înscrişi ca atare în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.


Propunerile formulate de CNIPMMR

Pentru rezolvarea problemelor semnalate de membrii Patronatului IMM Bucureşti, CNIPMMR formulează următoarele propuneri de măsuri pentru creşterea accesului la informaţii, măsuri administrative şi legislative:

1. Măsuri de creștere a accesului IMM-urilor la informații:

 • Sistematizarea reglementărilor şi obligaţiilor fiscale pe categorii de contribuabili (în special pentru IMM-uri);
 • Publicarea Codului fiscal, a Codului de procedură fiscală şi a celorlate acte normative cu caracter fiscal în formă actualizată şi consolidată, cu toate modificările şi completările ulterioare, pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, pentru a fi accesibile IMM-urilor;
 • Publicarea datei înregistrării unei societăţi în Registrul Contribuabililor inactivi disponibil pe site-ul ANAF, pentru a se putea verifica situaţia de fapt a acelei societăţi de la o anumită dată (https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/informatii_publice/informatii_agenti_economici/registrul_inactivi_reactivati/);
 • Asigurarea accesului gratuit pentru IMM-uri la informaţii din Registrul Comerţului, pentru a se putea verifica eficient situaţia furnizorilor/prestatorilor cu care sunt încheiate contracte sau sunt în derulare comenzi, cu îmbunătăţirea acesibilităţii şi conţinutului platformei on-line https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal;
 • Realizarea inventarului complet al taxelor fiscale şi nefiscale, al avizelor, autorizaţiilor şi licenţelor necesare desfăşurării activităţilor comerciale, inclusiv a procedurilor aplicabile pentru obţinerea acestora, care să fie accesibil on-line şi care să conţină informaţii actualizate şi practice pentru IMM-uri.

2. Măsuri administrative:

 • Realizarea de acţiuni de informare a IMM-urilor şi diseminare a informaţiilor privind cadrul legal din domeniul fiscal;
 • Realizarea de acţiuni pentru exercitarea funcţiei preventive a controlului;
 • Colaborarea cu confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional pentru campaniile de informare şi pentru monitorizarea aplicării dispoziţiilor legale din domeniul fiscal.

3. Măsuri legislative:

Propuneri de îmbunătăţire (completare/modificare) a cadrului legal formulate de CNIPMMR:

 • Asigurarea unui cadru legal stabil şi predictibil în domeniul fiscal şi contabil pentru IMM-uri, bazat pe reducerea birocraţiei;
 • Îmbunătăţirea reglementărilor privind controalele, pentru exercitarea cu prioritate a funcţiei preventive a controlului, cu informarea corespunzătoare şi stabilirea de avertismente prealabile sancţiunilor pecuniare în cazul microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, responsabilizarea funcţionarilor cu atribuţii de control, eliminarea practicilor controalelor şi amenzilor excesive pentru IMM-uri;
 • Reglementarea principiului „in dubio contra fiscum”, cu aplicarea interpretării celei mai favorabile contribuabilului, pentru ca acesta să nu fie sancţionat pentru imperfecţiunile cadrului normativ;
 • Continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative şi fiscale, cu reducerea cu cel puţin 10% a acestora;
 • Reducerea cu minimum 25% a numărului de plăţi fiscale pentru întreprinzători, care în România este cel mai ridicat din UE: de 3,11 ori mai mare decât media UE (România – 39 plăţi/an, media UE27 – 12,5 plăţi/an)[1], de 9,75 ori mai mare decât în Suedia (locul 1: 4 plăţi/an) şi de 1,3 ori mai mare decât în Cipru (locul 26: 30 plăţi/an).

[1] Doing Business 2014:  Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Banca Mondială, 2014

 

Post Your Thoughts