CNIPMMR sustine pozitia UEAPME privind prioritatile IMM-urilor pentru viitorul cadru financiar multianual

Cadrul financiar multi-anual pentru perioada 2021-2027 va reprezenta un pas decisiv pentru viitorul politicii UE în domeniul IMM-urilor, deoarece va defini resursele financiare disponibile pentru a sprijini IMM-urile și pentru a pune în aplicare măsuri politice specifice.

În contextul Brexit şi a provocărilor privind securitatea și migrația cu care se confruntă U.E., pentru viitorul cadrul financiar multi-anual, CNIPMMR susţine poziţia UEAPME, care recomandă acordarea unei atenții speciale pentru creşterea competitivităţii Europei şi vizarea cu prioritate a următoarelor provocări:

 • consolidarea bazei industriale din Europa pentru a se asigura că economia Europei este în măsură să ofere locuri de muncă, creștere economică și un nivel de trai ridicat;
 • să contribuie la o societate stabilă și favorabilă incluziunii, pentru a asigura stabilitatea socială și politică;
 • asigurarea trecerii către o economie și o societate mai durabilă;
 • sprijinirea unei economii bazate pe cunoaștere și îmbunătățirea sistemului european de inovare;
 • sprijinirea și promovarea reformelor necesare privind bunurile, serviciile și piaţa forței de muncă, pentru a îmbunătăți productivitatea și competitivitatea;
 • sprijinirea companiilor mici pentru a face față provocărilor tehnologice și societale, în special în ceea ce privește ecologizarea, digitalizarea și globalizarea;
 • reducerea deficitului de competențe pe piețele forței de muncă.

UEAPME va sprijini un cadrul financiar multi-anual orientat spre viitor, care va pune obiectivele globale de sustenabilitate convenite în comun, ca obiectiv general.

UEAPME sprijină alinierea sprijinului financiar cu obiective și interese europene de anvergură, programele europene trebuie să demonstreze valoarea adăugată europeană și ar trebui să stimuleze punerea în aplicare a priorităților politice convenite de comun acord la toate nivelurile. Pentru a consolida legătura dintre bugetul european și prioritățile Europei, programele și instrumentele din viitorul cadrul financiar multi-anual ar trebui să impună reformele necesare sau să condiționeze sprijinul financiar de punerea în aplicare a reformelor.

UEAPME solicită flexibilitate în ceea ce privește tipurile și instrumentele pentru măsurile de sprijin, pentru IMM-uri preferând instrumentele financiare, care au un efect de pârghie mai mare și care asigură accesul mai multor IMM-uri la măsurile de sprijin.

UEPAME sprijină ideea de a raționaliza și simplifica imensa varietate de instrumente financiare care există în prezent și asigurarea unei implementări și utilizării pentru toți intermediarii și beneficiarii, sprijinind ideea creării, împreună cu „Fondul InvestEU”, a unui instrument comun, dacă se garantează menținerea diferitelor obiective ale programelor actuale precum COSME, Orizont 2020 și altele.

UEAPME sprijină inițiativele de a face programele viitoare mai transparente, mai ușor accesibile și mai puțin birocratice, prezentând recomandări detaliate privind modul de simplificare a administrării ESIF, respeciv:

 • aplicarea principiului „Gândiți mai întâi la scară mică”, în special a principiului „o singură dată”, pentru a simplifica procedurile de audit și a aplica doar o singură formalitate administrativă pentru beneficiari, disponibilă la nivel regional, național și UE;
 • asigurarea unui set comun de norme acolo unde este posibil, inclusiv pentru instrumentele financiare;
 • îmbunătățirea legislației și a normelor UE pentru a le face mai accesibile și mai clare;
 • reducerea posibilității ca statele membre și autoritățile regionale să interpreteze regulile în modul lor;
 • furnizarea de note explicative pentru documentele UE, adaptate la specificul diferitelor părți interesate, într-o formă prietenoasă IMM-urilor;
 • sprijinirea consolidării capacității prin formarea și informarea organizațiilor intermediare ale IMM-urilor.

Observații specifice privind cele mai importante programe pentru IMM-uri:

 • Competitivitate pentru IMM-uri – COSME

Întrucât IMM-urile sunt principalele motoare ale creșterii economice în UE, importanța și necesitatea unui program dedicat IMM-urilor nu pot fi neglijate. În plus, majoritatea întreprinderilor mici întâmpină dificultăți serioase în accesarea celorlalte programe ale UE. În plus, actuala politică europeană pentru IMM-uri și în special măsurile și instrumentele de sprijin, cum ar fi Testul IMM-urilor, fișele de informare a țării, conferințele pentru IMM-uri, rețeaua IMM-urilor, rețeaua europeană de întreprinderi sunt finanțate aproape exclusiv de COSME. Viitorul program COSME ar trebui să acopere toate tipurile de întreprinderi din toate sectoarele și să țină seama de întregul ciclu de viață al întreprinderii.

 • Fondurile de coeziune și regionale – FEDR

Politicile europene care au un impact asupra competitivității IMM-urilor și a ocupării forței de muncă sunt puse în aplicare la nivel regional. Prioritățile politicii de coeziune se referă la toate regiunile și trebuie aplicate în funcție de realitățile lor economice și sociale. Acest lucru necesită o mai mare flexibilitate pentru regiuni pentru a garanta coerența politicilor cu realitățile locale. Această flexibilitate sporită ar trebui să fie însoțită de aplicarea obligatorie a principiului parteneriatului la toate nivelurile între autoritățile administrative și actorii economici și sociali în cadrul gestionării partajate, sub forma „guvernării pe mai multe niveluri și a mai multor actori”, adăugate la criteriile de condiționalitate ex-ante. Obiectivele prioritare, condițiile de implementare și criteriile de eligibilitate trebuie să fie definite la nivel european în strânsă cooperare cu partenerii economici și sociali. Măsurile operaționale trebuie definite și stabilite la cel mai adecvat nivel regional cu partenerii economici și sociali pentru a face față realităților regionale.

 • Fonduri sociale – FSE

FSE este fondul principal pentru abordarea provocărilor privind dezvoltarea capitalului uman și incluziunea socială. FSE ar trebui să continue să sprijine reformele structurale în domenii cheie precum ocuparea forței de muncă, competențele și politicile sociale. FSE joacă un rol major în adaptabilitatea IMM-urilor și în capacitatea de angajare a forței de muncă pentru a face față schimbărilor pieței muncii. FSE este, de asemenea, principalul sprijin financiar pentru un dialog social funcțional. În prezent, descentralizat, gestionarea FSE ar trebui revizuită. Ar trebui organizat cu un rol central pentru a promova mai bine reformele structurale și pentru a sprijini consolidarea capacităților actorilor economici și sociali și o parte descentralizată cu o mai mare flexibilitate. Această flexibilitate ar trebui să fie însoțită de aplicarea obligatorie a principiului parteneriatului care implică partenerii economici și sociali.

 • Programul Cadru pentru Cercetare și Inovare

Următorul program-cadru pentru cercetare și inovare ar trebui să asigure că baza de cunoștințe excelentă din Europa poate fi transpusă în oportunități de afaceri. UEAPME recomandă cu tărie consolidarea în continuare a accentului pus pe inovare și pe implicarea întreprinderilor. Programul următor ar trebui să se bazeze pe experiențele pozitive actuale pentru IMM-uri și trebuie să asigure că IMM-urile cu un proiect de inovare continuă să fie susținute. UEAPME recomandă şi un echilibru mai bun între sprijinul pentru dezvoltarea unui proiect și comercializarea acestuia.

 • Programul pentru mediu și acțiuni climatice (LIFE)

Programul LIFE ar trebui adaptat mai bine la realitatea IMM-urilor. Scara sa nu se potrivește întreprinderilor mici și mijlocii, în ciuda relevanței priorităților sale pentru IMM-uri, cum ar fi prevenirea și gestionarea deșeurilor sau economia circulară. LIFE este un program administrat la nivel central, cu proiecte de mare anvergură care implică mulți parteneri și nu este ușor accesibil IMM-urilor. Principala provocare nu este gestionarea centralizată, ci procedurile care ar trebui simplificate în continuare, ca să necesite mai puțini parteneri și să fie facilitate proiecte de dimensiuni mai mici, permițând IMM-urilor să beneficieze în mod direct de finanțare, pentru a deveni mai ecologice, mai eficiente din punct de vedere energetic și pentru a face tranziția la modele de afaceri ciculare.

 • Erasmus +

Erasmus + este unul dintre cele mai de succes programe de promovare a mobilității studenților, în educație și formarea profesională, precum și mobilitatea profesorilor și formatorilor. Nu este nevoie să se revizuiască sistemul de gestionare descentralizat cu agențiile naționale. Mai important este să se țină seama mai bine de specificul educației și formării profesionale cu implicarea IMM-urilor pentru ucenici. Erasmus + ar trebui să continue cu finanțare suplimentară. Este necesară simplificarea în continuare a normelor administrative și financiare pentru a face față mai bine proiectelor de mobilitate profesională mai mici ale ucenicilor, care implică întreprinderi mici. Mobilitatea în învățământ trebuie încurajată în continuare pentru achiziționarea de către elevii din domeniul educației și formării profesionale a unor noi abilităţi, care sunt din ce în ce mai necesare pe piața forței de muncă.

Post Your Thoughts