Propunerile CNIPMMR pentru prioritatile presedintiei Romaniei a UE din 2019

 1. INIȚIATIVA constituirII ForumulUI de consultare publică, comunicare și dezbateri „EU-RO 2019“

Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a avut inițiativa inființării Forumului de consultare publică, comunicare și dezbateri, în vederea pregătirii și exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene – „EU-RO 2019“.

Forumul are ca principală misiune crearea cadrului formal de derulare a dezbaterilor publice organizate de Ministerul Afacerilor Externe pe tema viitoarei Președinții a Consiliului Uniunii Europene. Concluziile acestor dezbateri vor fi integrate în procesul de reflecție derulat în vederea fundamentării propunerilor de priorități ale agendei politice a Președinției României, precum și a definirii obiectivelor de promovare avute în vedere pentru primul semestru al anului 2019.

În cadrul Forumului au fost constituite 16 grupuri de lucru:

 • Grupul de lucru COMPETITIVITATE
 • Grupul de lucru CERCETARE ȘI INOVARE
 • Grupul de lucru DEZVOLTARE REGIONALĂ
 • Grupul de lucru OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI POLITICĂ SOCIALĂ
 • Grupul de lucru AFACERI INTERNE
 • Grupul de lucru AFACERI EXTERNE ȘI APĂRARE
 • Grupul de lucru AGRICULTURĂ ȘI PESCUIT
 • Grupul de lucru ASPECTE ECONOMICE ȘI FINANCIARE
 • Grupul de lucru CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT
 • Grupul de lucru EDUCAȚIE ȘI FORMARE
 • Grupul de lucru ENERGIE
 • Grupul de lucru JUSTIȚIE
 • Grupul de lucru MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE
 • Grupul de lucru SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA CONSUMATORULUI
 • Grupul de lucru SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
 • Grupul de lucru TRANSPORTURI

la care au aderat diferite structuri asociative cu reprezentativitate națională, structuri ale societății civile, structuri patronale, sindicale, academice, profesionale, asociații de administrații locale și care au avut programate câte două întâlniri.

 1. POLITICA DE COMPETITIVITATE A EUROPEI

În rolul său de factor decizional, Consiliul își propune să impulsioneze competitivitatea și creșterea economică a UE. Astfel, acesta se ocupă de domenii de politici variate, și anume de piața internă, industrie, cercetare și inovare și spațiu.

În cadrul pieței interne, Consiliul, în calitate de legiuitor, depune eforturi pentru a elimina obstacolele care împiedică fluxurile transfrontaliere de produse, forță de muncă, capitaluri și servicii.

În domeniul industrial, Consiliul combină o abordare orizontală, care urmărește să integreze preocupările în materie de politică industrială în toate celelalte politici conexe ale UE, cu o abordare sectorială care ia în considerare nevoile speciale ale fiecărui sector.

Consiliul depune eforturi în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri, în special pentru IMM-uri. Aceasta se realizează prin colegiferare cu privire la măsuri specifice destinate IMM-urilor, cum ar fi îmbunătățirea accesului la finanțare, reducerea birocrației și promovarea inovării.

În domeniul cercetării, inovării și spațiului, Consiliul vizează consolidarea bazei științifice și tehnologice a industriei europene, stimulând astfel competitivitatea acesteia la nivel internațional și generând creștere economică și locuri de muncă. De asemenea, Consiliul colaborează cu Agenția Spațială Europeană pentru a dezvolta politica spațială europeană.

III. PROPUNERILE SUSȚINUTE DE CNIPMMR ÎN Grupul de lucru COMPETITIVITATE DIN CADRUL ForumulUI „EU-RO 2019“

În cadrul Grupului de lucru COMPETITIVITATE din 05.02 și 19.02 au avut loc dezbateri privind propunerile de priorități specifice pentru Președinția României la Consiliul UE, CNIPMMR formulând propuneri și implicându-se în coordonarea lucrărilor.

Pentru viitoarele priorităţi ale Preşedinţiei României, CNIPMMR susține necesitatea susținerii antreprenoriatului și competitivității IMM-urilor: trecerea de la etapa „Gândiți mai întâi la scară mică” („Think Small First”) la „Acționați mai întâi la scară mică” (“Act small first”), ca politică matură, proactivă și perenă, care să fortifice Europa în fața provocărilor actuale și solicită autorităților valorificarea propunerilor sale.

Ca obiective specifice, CNIPMMR propune următoarele:

-Adoptarea noului “Small Business Act” pentru Europa într-o formă juridică obligatorie (cod de conduită, acord interinstituţional, decizie a Consiliului, formă care urmează a fi definită, dar care să angajeze Parlamentul European, Comisia şi Consiliul), care să includă pe lângă cele 10 principii și principiul „Acționați mai întâi la scară mică” (“Act small first”) și principiul de salvgardare (un act legislativ nu poate fi adoptat dacă acesta este contrar dezvoltării IMM-urilor și dacă riscă să le frâneze competitivitatea; orice nouă propunere legislativă care nu a făcut obiectul unei analize de impact complete sau în cazul căreia s-a constatat că măsurile propuse intră în contradicție cu dezvoltarea socio-economică) și care să aibă o abordare mai ambițioasă (definirea noilor acțiuni, extinderea domeniilor de aplicare a principiilor, recurgerea într-o măsură mai mare la ținte indicative, etc.);

O foaie de parcurs precisă, cuprinzând priorităţi de acţiune, măsuri concrete, termene de punere în aplicare, mijloace de realizare şi, după caz, resurse de finanţare pentru implementarea SBA, cu garantarea că toate măsurile propuse sunt puse în aplicare, că vor exista măsuri de monitorizare şi de evaluare;

Desemnarea unui comisar european responsabil pentru aplicarea noului Small Business Act pentru Europa;

Numirea unui corespondent pentru IMM-uri în fiecare direcţie generală a Comisiei, însărcinat să supravegheze că măsurile legislative şi programele gestionate de DG competentă integrează în mod adecvat priorităţile şi aşteptările IMM-urilor şi ale microîntreprinderilor;

Instituirea unui comitet de gestionare: „Comitetul european al SBA”, care să cuprindă, pe lângă reprezentanţii statelor membre, delegaţi ai organizaţiilor europene reprezentative implicate și ai partenerilor sociali;

Instituirea titlului Capitala Europeană a Antreprenoriatului, pentru câte un oraș din țările Europei occidentale și unul din țările central și est-europene, similar cu programul “Capitală Europeană a Culturii”;

Acţiuni ambiţioase şi concrete, pentru susținerea antreprenoriatului, inovării și competitivității, valorificând marile oportunități și provocări ale trecerii la economia bazată pe cunoștințe.

La 10 ani de la adoptare, revizuirea “Small Business Act” pentru Europa este necesară, pentru trecerea la o nouă etapă hotărâtoare în recunoașterea politică a IMM-urilor la nivel European (21 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii, 99 % dintre întreprinderile din UE, cu aproximativ 33 de milioane de angajați), respectiv trecerea de la „Gândiți mai întâi la scară mică” („Think Small First”) la etapa „Acționați mai întâi la scară mică” (“Act small first”), cu definirea noilor acțiuni (pentru a răspunde provocărilor actuale), cu caracter juridic obligatoriu (pentru a garanta punerea în practică eficientă şi concretă a principiilor, atât la nivel comunitar, cât şi în statele membre şi în regiuni), precum și asigurarea unei abordări mai ambițioase pentru susținerea dezvoltării IMM-urilor, inclusiv valorificarea bunelor practici internaționale (“Small Business Administration” din SUA).  Revizuirea “Small Business Act” pentru Europa în 2019, la 10 ani de la adoptarea sa, constituie o ocazie excepțională de a dezvolta potențialul IMM-urilor, de a trece la o adevărată politică matură, proactivă, inovațională și perenă, de susținere a competitivității acestor întreprinderi pe termen lung, care să asigure valorificarea susternabilă a capacității lor de a crea oportunități de angajare, de a asigura prosperitatea colectivităților locale și regionale, de a fortifica Europa în fața provocărilor actuale, rațiune pentru care CNIPMMR solicită valorificarea propunerilor sale și includerea lor pe agenda Președinției României a Consiliului „EU-RO 2019“.

Post Your Thoughts