Pozitia CNIPMMR privind modificarea formularului (088) adusa prin Ordinul nr. 2048/2016 al presedintelui ANAF

anaf

Sursa: internet

I. MODIFICĂRILE Formularului (088) DIN ORDINUL NR. 2048/2016

În Monitorul Oficial nr. 533 din data de 15 iulie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 2048 din 8 iulie 2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Ordinul nr. 2048/2016 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării, respectiv 31 iulie 2016.

Modificările principale ale conținutului Formularului (088) sunt următoarele:

 • Sunt eliminate întrebările 1-3, 7-8, 10, 16, 18 și 20 din vechea formă:
 • S-a redus numărul întrebarilor la 12, faţă de 20 de întrebări în forma iniţială;
 1. Întrebarea 1 Spaţiul cu destinaţie de sediu social (proprietate, chirie < 1 an, chirie > 1 an, temporar la avocat). Se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de sediu social.
 2. Întrebarea 2 Domiciliul fiscal declarat este diferit de sediul social? În cazul în care se răspunde cu DA, se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de domiciliu fiscal.
 3. Întrebarea 3 Deţineţi spaţii cu destinaţia de sedii secundare declarate? Se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului (spaţiilor) cu destinaţie de sedii secundare declarate.
 4. Întrebarea 7 a) Există asociaţi şi/sau administratori care deţin calitatea de asociat şi/sau administrator la persoane impozabile care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat al statului? b) Există asociaţi şi/sau administratori care au deţinut în ultimii 5 ani fiscali încheiaţi anterior depunerii prezentei declaraţii calitatea de asociat şi/sau administrator la persoane impozabile, care înregistrau obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat al statului, potrivit evidenţei financiar-contabile.
 5. Întrebarea 8 Există asociați și/sau administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravențională sau persoane impozabile la care aceștia dețin calitatea de asociați și/sau administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravențională?
 6. Întrebarea 10 Cu acordul acestora, puteţi specifica datele de contact a 3 persoane din România care, la solicitarea organului fiscal, pot da relaţii despre administratorul/administratorii persoanei impozabile.
 7. Întrebarea 16 Specificaţi care sunt indicatorii realizaţi de asociaţii şi administratorii persoane juridice în ultimul an fiscal încheiat
 8. Întrebarea 18 La câte persoane impozabile deţin sau au deţinut calitatea de asociat şi/sau administrator, în ultimii 5 ani anteriori depunerii prezentei declaraţii, administratorii şi asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea?
 9. Întrebarea 20 Au mai fost depuse, pentru aceasta persoană impozabilă, declarații 088 pentru evaluarea intenției și capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA ?
 • Se prevede anexarea a 4 înscrisuri, comparativ cu 11 câte sunt în prezent solicitate;
 • Eliminarea obligativității anexării oricăror documente cu excepția celor prevăzute la:

pct. 1A lit. c) vizând justificarea tipului activității desfășurate în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare;

pct. 3, vizând atestarea tipului de viză și scopul șederii în Romania a administratorilor cetățeni non-UE;

pct. 5 a), respectiv contractul de prestări servicii încheiat de persoana impozabila cu prestatorul de servicii în domeniul contabilității;

pct. 7, respectiv contractul de prestări servicii încheiat de persoana impozabilă cu prestatorul de servicii în domeniul punerii la dispoziție de personal calificat.

 • Renunțarea la solicitarea Formularului 088 atunci când o societate comercială își schimbă sediul social sau administratorii şi/sau asociaţii;
 • În cazul entitatilor care sunt deja platitoare de TVA, Formularul 088 se depune la solicitarea organului fiscal competent, în situația în care societatea prezintă risc fiscal, în urma selecției efectuate în mod automat, prin intermediul aplicației informatice dezvoltată la nivel central, în baza criteriilor stabilite de organul fiscal în acest scop.
 • Formularul (088) se completează cu două intrebari noi:

Precizați dacă dețineți active în vederea desfășurării obiectului preponderent de activitate (tipul activelor si valoarea acestora);

Precizați dacă efectuați sau intenționați să efectuați, în următoarele 12 luni:
a) operațiuni intracomunitare și b) achiziții de bunuri/servicii din afara UE și/sau livrări de bunuri/prestări de servicii în afara UE (import/export).

Se completează capitol ”Date de identificare a persoanei impozabile” cu o rubrică ce permite reprezentantului legal al entitatii să declare dacă societatea se află sau nu se află în procedura insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014. Datele cu privire la asociați și/sau administratori se vor completa pentru persoanele care îndeplineau această calitate la momentul declanșării procedurii insolvenței.

 • În cadrul întrebarii 1 se solicită descrierea în mod detaliat a activitatii economice pentru care se solicită sau s-a obținut codul de înregistrare în scopuri de TVA, precizând, după caz, principalii clienți/furnizori/prestatori.
 • Dacă entitatea urmează să efectueze investitii în legătură cu domeniul principal de activitate, va trebui sa indice:
 • adresa unde se realizează investiția;
 • durata realizării investiției;
 • valoarea estimată a investiției;
 • numărul/data autorizației de construire.

 

II. POZIȚIA CNIPMMR PRIVIND MODIFICAREA Formularului (088) ADUSĂ PRIN ORDINUL NR. 2048/2016 AL PREȘEDINTELUI ANAF

CNIPMMR a propus în mod constant ca Formularul 088 – „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” în format fizic, să fie înlocuit cu o „Declaraţie pe propria răspundere privind intenţia contribuabilului de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”, care să se completeze electronic şi să se depună online, deoarece societăţile care depăşesc plafonul de scutire a plăţii T.V.A. de 220.000 lei, stabilit prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sunt de drept plătitoare de TVA, parcurgerea unei proceduri de evaluare a intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA nefiind justificată.

Dl. Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR, a precizat că  noul  Formularul 088, deşi este simplificat prin eliminarea solicitării unor informaţii care sunt deţinute de autorităţile publice centrale, rămâne în continuare o sarcină birocratică suplimentară, în special pentru IMM-uri. Prin introducerea unei noi obligaţii administrative de raportare se încalcă principiul numărului constant, prevăzut de Legea nr. 346/2004, modificată prin Legea nr. 62/2014, care stabileşte că introducerea unor noi sarcini administrative – obligaţii de raportare/conformare – pentru întreprinderi mici şi mijlocii trebuie să aibă loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente.

Remarcăm de asemenea că denumirea folosită de “Declaraţie pe propria răspundere privind evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA“ este improprie, declaraţia pe propria răspundere nu trebuie însoţită de documente, care sunt verificate şi analizate, în fapt această “declaraţie pe propria răspundere” fiind o adevărată cerere de înregistrare în scop de TVA, care urmează să fie analizată şi aprobată pe baza documentelor care o susţin.

Mai mult prin noul Ordin se introduce un factor de presiune asupra mediului de afaceri prin intermediul funcţionarilor, care capătă dreptul de a “solicita persoanei impozabile prezentarea unor documente suplimentare faţă de cele solicitate prin prezenta declaraţie, documente care trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila (..) în cazul în care documentele sunt emise de autorităţi străine.”

Aceste “documente suplimentare”, care nu sunt precizate, în paralel cu invitarea persoanei  impozabile pentru care se depune declaraţia la sediul organului fiscal competent, nu asigură echitatea şi eficacitatea relaţie dintre autorităţile publice şi întreprinzători. Reamintim că, potrivit Cartei Albe a IMM-urilor din România 2016, birocraţia se clasează pe primul loc dintre dificultăţile cu care se confruntă IMM-urile, fiind menţionată de 61,41% dintre acestea.

Post Your Thoughts