Priorități majore pentru mediul de afaceri în 2015


Conferință de presă
| București, 20 ianuarie 2015, Sediul Central CNIPMMR

12-prioritati-majore-pentru-mediul-de-8124Prioritățile majore pentru mediul de afaceri care vor fi susținute de CNIPMMR în 2015:
 1. Adoptarea de măsuri pentru creare unui mediu de afaceri favorabil
 2. Punerea în aplicare a legii nr. 62/2014 de modificare a legii  IMM-urilor şi a Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor până în 2020
 3. Valorificarea oportunităților de finanțare prin programul de relansare economică a Uniunii Europene lansat de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker în valoare de 315 miliarde €, din care 75 miliarde € pentru IMM-uri

 1. Relansarea procesului investițional
 2. Susținerea distribuției și comercializării produselor IMM-urilor
 3. Stimularea creării de locuri de muncă în sectorul privat
 4. Îmbunătățirea absorbției fondurilor structurale
 5. Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare
 6. Reducerea fiscalității și îmbunătățirea Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală
 7. Creșterea accesului IMM-urilor la achizițiile publice
 8. Creșterea implicării autorităților publice centrale și locale
 9. Profesionalizarea managementului public la nivel național și local

conferinta-prioritati-majore-pentru-mediul-de-afaceri1. Adoptarea de măsuri pentru creare unui mediu de afaceri favorabil:

 • Asigurarea unui mediu de afaceri favorabil şi prietenos, a unui cadru legal stabil şi predictibil, bazat pe reducerea birocraţiei şi a sarcinii fiscale;
 • Continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative, cu reducerea cu cel puţin 10% a numărului de autorizaţii, avize, licenţe şi permise pentru agenţii economici;
 • Reducerea cu minimum 25% a numărului de plăţi fiscale pentru întreprinzători, care în România este cel mai ridicat din UE: de 3,11 ori mai mare decât media UE (România – 39 plăţi/an, media UE27 – 12,5 plăţi/an)[1], de 9,75 ori mai mare decât în Suedia (locul 1: 4 plăţi/an) şi de 1,3 ori mai mare decât în Cipru (locul 26: 30 plăţi/an);
 • Includerea în noul Cod fiscal de prevederi stimulative pentru înfiinţarea şi creşterea performanţelor IMM-urilor.

2. Punerea în aplicare a legii nr. 62/2014 de modificare a legii  IMM-urilor şi a Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor până în 2020:

 • Aplicarea pe deplin a principiului “Gândiţi mai întâi la scara mică”-„Reglementaţi mai întâi pentru IMM-uri”, în procesul legislativ, de realizare a politicilor şi pentru procedurile administrative;
 • Aplicarea celor 3 componente ale reglementării inteligente (smart regulation) la nivel naţional, prin:
  • Realizarea sistematică a analizei cost-benficiu pentru IMM-uri, a Testului IMM, a evaluarilor ex ante a impactului tuturor noilor reglementări şi ale modificărilor acestora;
  • Consultarea periodică şi sistematică a organizaţiilor reprezentative ale IMM-urilor;
  • Evaluarea periodică a rezultatelor implementării noilor reglementări.
 • Alocarea unei cotei de cel puţin 0,4% din PIB pentru finanţarea programelor destinate IMM-urilor;
 • Operaţionalizarea fondurilor speciale pentru IMM-uri, similare cu cele din U.E:
  • Fonduri de seed-capital pentru sprijinirea înfiinţării de noi microîntreprinderi de către tineri;
  • Fonduri de micro-granturi şi micro-credite pentru dezvoltarea meşteşugurilor şi serviciilor în mediul rural;
  • Fonduri cu capital de risc pentru finanţarea IMM-urilor/start-up-urilor inovative şi a proiectelor din industriile de vârf, alimentate cel puţin parţial din fondurile europene şi cele de la bugetul statului.
 • Publicarea în mod centralizat şi actualizare permanentă a informaţiilor privind toate programele şi măsurile de susţinere aplicabile IMM-urilor, inclusiv cele finanţate din fonduri structurale, pentru a asigura accesul facil la informaţii privind conţinutul, condiţiile, procedurile, termenele şi celelalte aspecte importante privind fiecare măsură în parte.

3. Valorificarea oportunităților de finanțare prin programul de relansare economică a Uniunii Europene lansat de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker în valoare de 315 miliarde €, din care 75 miliarde € pentru IMM-uri, prin:

 • organizarea unui task force naţional, care să se ocupe de conturarea proiectelor, care pot fi finanţate prin intermediul acestei iniţiative şi de stabilirea mecanismelor concrete de colaborare cu Comisia Europeană pentru a se valorifica oportunităţile;
 • elaborarea şi depunerea unei liste competitive de programe de susţinere a IMM-urilor din România care să fie finanţate prin noul mecanism (exemplu reluarea şi multiplicarea rezultatelor Programului de reabilitare termică a clădirilor).

4. Relansarea procesului investițional:

 • îmbunătăţirea cadrului legal privind stimularea investiţiilor şi schemele de ajutor de stat, cu reducerea criteriilor de acordare pentru a le face mai accesibile IMM-urilor;
 • suplimentarea bugetului „Programului pentru dezvoltarea abilităţilor intreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului lor la finanţare (START)”;
 • recapitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) şi a Fondului Român de Contragarantare (FRC) şi perfecţionarea legislaţiei privind regimul garanţiilor, în vederea creşterii atractivităţii lor pentru IMM-uri şi bănci.

5. Susținerea distribuției și comercializării produselor IMM-urilor:

 • Extinderea măsurilor adoptate prin Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, privind protecţia împotriva înţelegerilor şi practicilor anticoncurenţiale şi accelerarea plăţilor comercianţilor către toate IMM-urile furnizoare – din industria uşoară, mobilă, produse chimice, etc., care va stimula creşterea producţiei industriale autohtone şi va reduce importurile;
 • Instituirea unei reţele de colectare în vederea distribuţiei produselor tradiţionale şi locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori şi meşteşugari, cu implicarea financiară a fondurilor UE;
 • Instituirea obligativităţii pentru marile lanţuri de magazine de a asigura un spaţiu minim de desfacere (30%) pentru  prezentarea şi comercializarea produselor tradiţionale şi locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori şi meşteşugari.

6. Stimularea creării de locuri de muncă în sectorul privat, prin:

 • adoptarea de măsuri de stimulare a înfiinţării de noi locuri de muncă, de ocupare a persoanelor defavorizate şi de creştere a productivităţii muncii (potrivit Programului de Guvernare), dat fiind faptul că România înregistrează cel mai redus nivel (din 21 state analizate din UE) al ponderii salariaţilor din sectorul privat în total populaţie (13,76%), fiind cu 14,73 p.p. mai mică decât cea a Elveţiei (locul 1: 28,49%) şi cu 12,82 p.p. mai mică decât cea a Danemarcei (locul 2: 26,57%)[2];
 • continuarea flexibilizării pieţei muncii din România.

7. Îmbunătățirea absorbției fondurilor structurale prin:

 • respectarea strictă a termenelor de finanţare prevăzute în contracte;
 • finanţarea în întregime de la bugetul statului a cheltuielilor efectuate, care vor fi ulterior rambursate de CE;
 • garantarea creditelor bancare necesare cofinanţării beneficiarilor proiectelor finanţate din fonduri structurale.

 8. Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare, prin:

 • susţinerea înfiinţării unei bănci speciale dedicate IMM-urilor sau a programelor speciale de creditare a micilor întreprinzători;
 • susţinerea dezvoltării Fondurilor de micro-granturi şi micro-credite dedicate IMM-urilor;
 • instituirea, potrivit practicii europene, a mediatorului de credite pentru IMM-uri, la nivelul fiecărui judeţ, dupa model francez, care să asigure realizarea a 3 scopuri: creşterea creditării IMM-urilor, oferirea de soluţii întreprinderilor, în special sectorului IMM, pentru a obţine finanţări de la bănci şi sesizarea Guvernului în cazul apariţiei unor probleme nerezolvate majore.

9. Reducerea fiscalității și îmbunătățirea Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală, prin:

 • Reducerea TVA de la 24% la 19%;
 • Menţinerea reducerii fiscalităţii asupra forţei de muncă cu 5 puncte procentuale;
 • Măsuri de stimulare a înfiinţării de noi întreprinderi;
 • Îmbunătăţirea reglementărilor privind scutirea impozitului pe profitul reinvestit;
 • Reglementarea principiului „in dubio contra fiscum”, cu aplicarea interpretării cele mai favorabile contribuabilului, pentru ca acesta să nu fie sancţionat pentru imperfecţiunile cadrului normativ;
 • Reducerea dobânzilor penalizatoare pentru debite bugetare;
 • Îmbunătăţirea reglementărilor privind controalele, pentru exercitarea cu prioritate a funcţiei preventive a controlului, cu informarea corespunzătoare şi stabilirea de avertismente prealabile sancţiunilor pentru IMM-uri.

10. Creșterea accesului IMM-urilor la achizițiile publice, prin:

 • Îmbunătăţirea legislaţiei: obligativitatea împărţirii obiectului achiziţiei în loturi mai mici pentru a fi accesibile IMM-urilor, simplificarea birocraţiei pentru IMM-uri şi a procedurii acordării de avansuri, etc.;
 • Operaţionalizarea efectivă a obligaţiei de plată a valorii contractelor de achiziţie publică în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la recepţie, cu sancţiuni ferme, potrivit Legii nr. 72/2013 şi Directivei 2011/7/UE, cu eliminarea blocajului financiar generat de arierate, care afectează grav funcţionalitatea şi relansarea economiei;
 • Îmbunătăţirea legislaţiei privind PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT, în vederea reducerii plafoanelor stabilite de dispoziţiile legale, pentru a le face operaţionale pentru întreprinzătorii din România, inclusiv pentru IMM-uri.

11. Creșterea implicării autorităților publice centrale și locale în:

 • Dezvoltarea parcurilor industriale şi tehnologice, incubatoarelor de afaceri, clusterelor, precum şi a unei infrastructuri de afaceri adecvate, prin instrumente specifice nevoilor IMM-urilor, cu surse de finanţare adecvate şi garanţii asociate, cu avantajele tehnice ale serviciilor societăţii informaţionale şi cu cooperarea activă cu mediul universitar şi de cercetare, pentru exploatarea cunoştinţelor ştiinţifice şi valorificarea potenţialului creativ;
 • Dezvoltarea reţelelelor şi centrelor de consultanţă şi informare pentru IMM-uri, a serviciilor de sprijin în afaceri, a portalurilor de soluţii pentru IMM, susţinerea reţelelor de cooperare dintre IMM-uri, centre de cercetare şi universităţi, organizaţii de formare profesională şi formare profesională continuă, instituţii financiare şi consultanţi;
 • Susţinerea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor şi întreprinderilor sociale;
 • Susţinerea consolidării organizaţiilor IMM-urilor, pentru asigurarea de servicii complexe, adaptate specificului micilor întreprinzători.

 11. Profesionalizarea managementului public la nivel național și local

 • Elaborarea Strategiei naţionale de formare şi perfecţionare a managerilor din România
 • Finanţarea din fonduri europenea unor programe speciale regionale de formare şi perfecţionare a managerilor pentru IMM-uri;
 • Finanţarea din fonduri U.E. a unui program special pentru transferul celor mai bune practici manageriale din U.E. în IMM-urile din România.

[1] Doing Business 2014:  Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Banca Mondială, 2014

[2] Modalităţi de amplificare a cantităţii şi calităţii resurselor umane din economia României, CNIPMMR, 2013

 

12-prioritati-majore-pentru-mediul-de-8124

Post Your Thoughts