30 de zile până la expirarea termenlui de transpunere în România a directivei 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale!

Comunicat de presă

I. DIRECTIVA 2011/7/UE PRIVIND COMBATEREA ÎNTÂRZIERII ÎN EFECTUAREA PLĂŢILOR ÎN TRANZACŢIILE COMERCIALE 

Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale a fost adoptată la data de 16 februarie 2011 şi cuprinde următoarele prevederi:

 • Se aplică tuturor plăţilor efectuate ca remuneraţii pentru tranzacţii comerciale, stabilind termene specifice pentru plata facturilor şi dreptul la despagubire în cazul întârzierii efectuării plăţilor în toate tranzacţiile comerciale, indiferent dacă sunt realizate între întreprinderi sau între autorităţi publice şi întreprinderi.
 • Statele membre garantează că în tranzacţiile comerciale în care debitorul este o autoritate publică termenul de plată de regulă nu depăşeşte 30 de zile calendaristice de la data primirii de către debitor a facturii sau a unei cereri echivalente de plată.
 • Statele membre se asigură că, în tranzacţiile comerciale în care debitorul este o autoritate publică, creditorul este îndreptăţit, la expirarea termenului de 30 de zile să perceapă dobândă legală pentru efectuarea cu întârziere a plăţilor, fără a fi necesară o notificare;
 • Ca o regulă generală, în cazul întreprinderilor, termenul de plată stabilit în contract nu ar trebui să depăşească 60 de zile calendaristice, în afara cazului în care contractul prevede în mod expres dispoziţii contrare şi cu condiţia ca acest lucru să nu fie vădit inechitabil pentru creditor;
 • În cazul în care scadenţa sau termenul de plată nu sunt stabilite în contract, creditorul este îndreptăţit să perceapă dobândă pentru plăţile întârziate după 30 de zile calendaristice de la data primirii de către debitor a facturii sau a unei cereri echivalente de plată;
 • În cazul în care şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi nu a primit suma datorată la scadenţă, creditorul este îndreptăţit să perceapă dobândă pentru efectuarea cu întârziere a plăţilor, fără a fi necesară o notificare;
 • Se prevăd compensaţii pentru costurile de recuperare, reprezentate de o sumă fixă de 40 de euro, pe care creditorul are dreptul să o obţină de la debitor ca despăgubire minimă, fără a fi necesară o notificare;
 • Creditorul este îndreptăţit să solicite o despăgubire rezonabilă de la debitor pentru orice cheltuieli de recuperare care depăşesc suma fixă respectivă, precum cheltuielile suportate pentru angajarea unui avocat sau a unei firme de colectare a creanţelor;
 • Clauzele contractuale sau practicile care exclud achitarea unor dobânzi sau compensarea cheltuielilor de recuperare pentru efectuarea cu întârziere a plăţilor sunt considerate ca fiind vădit inechitabile;
 • Directiva prevede că se poate obţine un titlu executoriu inclusiv printr-o procedură de urgenţă şi indiferent de suma datorată, în mod normal în termen de 90 de zile calendaristice de la înaintarea acţiunii creditorilor sau de la solicitarea adresată instanţei sau altei autorităţi competente, cu condiţia ca suma datorată sau aspecte ale procedurii să nu fie contestate.
 • Organizaţiile recunoscute oficial ca reprezentante ale întreprinderilor sau ca organizaţii având interese legitime în reprezentarea acestora pot să se adreseze, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă, instanţelor de judecată sau organelor administrative competente, în cazul în care clauzele contractuale sau practicile sunt vădit inechitabile şi, în consecinţă, pot aplica mijloacele potrivite şi eficiente pentru a împiedica aplicarea acestora.

—  Transpunerea Directivei trebuie asigurată până cel târziu la data de 16 martie 2013.

II. PROIECTUL DE LEGE PENTRU TRANSPUNEREA DIRECTIVEI 2011/7/UE

La Senat a fost înregistrat cu nr. L11/2013, „Proiectul de lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi publice”.

 Proiectul este trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului, cu termen 26.02.2013 şi la Comisia Juridică, cu termen 19.02.2013.

III. PROPUNERILE CNIPMMR PRIVIND TRANSPUNEREA ÎN ROMÂNIA

 ÎN REGIM DE URGENŢĂ A DIRECTIVEI 2011/7/UE

CNIPMMR solicită transpunerea în regim de urgenţă în România a Directivei 2011/7/UE, atrăgând atenţia că mai sunt doar 30 de zile până la expirarea termenului de transpunere (până la data de 16 martie 2013) prin adoptarea următorelor măsuri:

1.    Măsuri legislative: Se impune adoptarea unui act normativ, până la data de 16 martie 2013, care să asigure transpurea următoarelor prevederi ale Directivei 2011/7/UE:

 • În tranzacţiile comerciale în care debitorul este o autoritate publică termenul de plată de regulă nu depăşeşte 30 de zile calendaristice de la data primirii de către debitor a facturii sau a unei cereri echivalente de plată;
 • În tranzacţiile comerciale în care debitorul este o autoritate publică, creditorul este îndreptăţit, la expirarea termenului de 30 de zile să perceapă dobândă legală pentru efectuarea cu întârziere a plăţilor, fără a fi necesară o notificare;
 • Ca o regulă generală, în cazul întreprinderilor, termenul de plată stabilit în contract nu ar trebui să depăşească 60 de zile calendaristice, în afara cazului în care contractul prevede în mod expres dispoziţii contrare şi cu condiţia ca acest lucru să nu fie vădit inechitabil pentru creditor;
 • În cazul în care scadenţa sau termenul de plată nu sunt stabilite în contract, creditorul este îndreptăţit să perceapă dobândă pentru plăţile întârziate după 30 de zile calendaristice de la data primirii de către debitor a facturii sau a unei cereri echivalente de plată;
 • În cazul în care şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi nu a primit suma datorată la scadenţă, creditorul este îndreptăţit să perceapă dobândă pentru efectuarea cu întârziere a plăţilor, fără a fi necesară o notificare;
 • Se prevăd compensaţii pentru costurile de recuperare, reprezentate de o sumă fixă de 40 de euro, pe care creditorul are dreptul să o obţină de la debitor ca despăgubire minimă, fără a fi necesară o notificare;
 • Creditorul este îndreptăţit să solicite o despăgubire rezonabilă de la debitor pentru orice cheltuieli de recuperare care depăşesc suma fixă respectivă, precum cheltuielile suportate pentru angajarea unui avocat sau a unei firme de colectare a creanţelor;
 • Clauzele contractuale sau practicile care exclud achitarea unor dobânzi sau compensarea cheltuielilor de recuperare pentru efectuarea cu întârziere a plăţilor sunt considerate ca fiind vădit inechitabile;
 • Se poate obţine un titlu executoriu inclusiv printr-o procedură de urgenţă şi indiferent de suma datorată, în mod normal în termen de 90 de zile calendaristice de la înaintarea acţiunii creditorilor sau de la solicitarea adresată instanţei sau altei autorităţi competente, cu condiţia ca suma datorată sau aspecte ale procedurii să nu fie contestate.
 • Organizaţiile recunoscute oficial ca reprezentante ale întreprinderilor sau ca organizaţii având interese legitime în reprezentarea acestora pot să se adreseze, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă, instanţelor de judecată sau organelor administrative competente, în cazul în care clauzele contractuale sau practicile sunt vădit inechitabile şi, în consecinţă, pot aplica mijloacele potrivite şi eficiente pentru a împiedica aplicarea acestora.

2. Măsuri bugetare:

 • Prevederea în bugetul de stat a sumelor necesare pentru implementarea prevederilor care vor transpune Directiva 2011/7/UE (pentru asigurarea plăţii facturilor din contractele de achiziţie publică în termen de 30 de zile);
 • Prevederea în bugetul de stat a sumelor necesare rezolvării problemei arieratelor înregistrate până în prezent (pentru asigurarea plăţii facturilor restante din contractele de achiziţie publică);
 • Crearea unui „credit-pod” special, la nivel naţional, pentru a finanţa temporar, cheltuielile din contractele publice ale autorităţilor şi instituţiilor  publice, inclusiv a autorităţilor locale, în cazul problemelor de cash flow, cu încadrarea în bugetul aprobat.

3. Alte măsuri care să asigure transpunerea Directivei 2011/7/UE:

 • organizarea unei dezbateri cu confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, pentru consultarea acestora şi implicarea lor în procesul decizional;
 • colaborarea cu confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional pentru definitivarea măsurilor necesare implementării dispoziţiilor respective.

Referitor la „Proiectul de lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi publice”, CNIPMMR consideră că sunt necesare modificări şi completări pentru asigurarea pe deplin a transpunerii Directivei 2011/7/UE, vizând:

 • dobânda legală penalizatoare în cazul contractelor de achiziţie publică, astfel încât acestea să aibă acelaşi nivel cu cel al penalităţilor şi dobânzilor penalizatoare stabilite pentru creanţe bugetare;
 • completarea prevederilor privind clauzele contractuale sau practicile sunt vădit inechitabile, vizând poziţia IMM-urilor în regocierile cu marile întreprinderi, inclusiv lanţurile de magazine şi cu autorităţile contractante;
 • reglementării unor dispoziţii în baza cărora organizaţiile recunoscute oficial ca reprezentante ale întreprinderilor (confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, conform art. 72-74 din Legea nr. 62/2011) să poată să se adreseze instanţelor de judecată sau organelor administrative competente, în cazul în care clauzele contractuale sau practicile sunt vădit inechitabile, inclusiv în contractele de achiziţie publică şi, în consecinţă, să poată acţiona cu mijloace potrivite şi eficiente pentru a împiedica aplicarea acestora. Capitolul al VII-lea – Cadrul organizatoric al organizaţiilor neguvernamentale ale profesioniştilor din proiectul de lege nu asigură transpunerea art. 7 alin. 5 din Directiva 2011/7/UE şi nu asigură mijloace eficiente de acţiune în cazul existenţei clauzelor contractuale sau practicilor vădit inechitabile, acţiuni deosebit de importante în special pentru apărarea intereselor întreprinderilor mici şi mijlocii.

Post Your Thoughts