Propuneri formulate de CNIPMMR privind stimularea investițiilor

Comunicat de presă

Propuneri formulate de CNIPMMR referitoare la OUG nr. 85/2008 privind stimularea investițiilor aprobată prin legea nr. 78/2009

A. OBSERVAŢII GENERALE

 1. Ordonanţa de Urgenţă privind stimularea investiţiilor nr.85/2008, aprobată prin Legea nr. 78/2009  cuprinde numai dispoziţii generale (principii, definiţii şi tipurile de facilităţi, etc.), fără a  reglementa condiţiile de fond şi de procedură, precum şi modalităţile concrete de stimulare a investiţiilor, acordarea efectivă a facilităţilor şi stabilirea condiţiilor de eligibilitate.
 2. Este necesară completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 85/2008, privind stimularea investiţiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009 cu prevederi care să asigure în mod eficient şi transparent stimularea investiţiilor în România, pentru dezvoltarea anumitor sectoare de activitate, în funcţie de priorităţile de dezvoltare la nivel naţional şi pentru asigurarea unei dezvoltări economice echilibrate.
 3. Ordonanţa de Urgenţă nr. 85/2008 nu cuprinde criteriile specifice, cum ar fi: obiectivul, scopul, criteriile de eligibilitate, durata, bugetul, furnizorul, procedura de acordare, domeniile în care se face investiţia şi facilităţile acordate investitorilor, nereprezentând un progres raportat la dispoziţiile legale anterioare privind stimularea investiţiilor şi acordarea de ajutoare de stat.
 4. Ordonanţa de Urgenţă nr. 85/2008 nu valorifică bunele practici la nivel european în domeniu.

 B. PROPUNERI FORMULATE DE CNIPMMR

1. Completarea art. 2, referitor la principiile de stimulare a investiţiilor cu principiul monitorizării – constând în crearea şi actualizarea unei evidenţe detaliate referitoare la facilităţile acordate, precum şi supravegherea respectării condiţiilor de acordare a facilitaţilor.

2. Completarea art. 3, referitor la definiţii cu definiţia persoanelor defavorizate şi stabilirea ulterior a unor măsuri pentru stimularea investiţiilor care vizează ocuparea acestora:

Persoane defavorizate sunt:

 • orice persoană care nu a împlinit vârsta de 25 de ani, neîncadrată anterior într-o muncă remunerată în mod regulat;
 • orice persoană cu handicap grav, rezultat al unor afecţiuni fizice şi/sau psihice, care este aptă de muncă;
 • orice persoană care imigrează sau care devine rezident în România în scopul de a munci şi care are nevoie de instruire, inclusiv de instruire pentru învăţarea limbii române;
 • orice persoană care nu şi-a găsit un loc de muncă din motive neimputabile acesteia, într-o perioadă de cel puţin 2 ani;
 • orice persoană cu vârsta de peste 50 de ani, care nu are un loc de muncă sau care este pe punctul de a-şi pierde locul de muncă din motive neimputabile angajatului;
 • orice persoană care nu a fost angajată de o perioadă îndelungată, adică orice persoană care nu a avut un loc de muncă timp de 12 luni din ultimele 16  luni sau de 6 luni din ultimele 8 luni, în cazul persoanelor sub 25 de ani.

3. Raportat la Strategia Lisabona revizuită şi la Small Business Act (SBA), propunem completarea art. 4 alin. (1), referitor la domeniile prioritare de activitate cu domeniile incluziunii sociale şi cel al dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

4. Stimularea procesului investiţional trebuie coordonată cu obiectivele Strategiei de la Lisabona, precum şi cu trecerea la economia bazată pe cunoştinţe, motive pentru care propunem completarea art. 4 alin. (2), referitor la domenii cu următoarele domenii:

 • formare profesională şi specializare;
 • cercetare ştiinţifică fundamentală, cercetarea aplicativă, precum şi de dezvoltare precompetitivă, inclusiv metode, procedee, tehnici şi tehnologii noi aduse în România şi care contribuie la deschiderea de noi pieţe în România, creşterea competitivităţii economiei româneşti pe plan internaţional etc.

5. Completarea art. 5, referitor la tipurile de facilităţi cu facilităţi privind:

 • Asigurarea accesului gratuit la reţelele de utilităţi;
 • Acordarea dreptului de folosinţă asupra unor proprietăţi din domeniul privat al statului sau al autoritatilor locale;Acordarea de subvenţii;
 • Acordarea de asistenţă de către Autoritatea responsabilă;
 • Exceptări, reduceri sau amânări de la plata taxelor locale;
 • Alte facilităţi fiscale: recuperarea pierderii fiscale din profitul obţinut în următorii 5 ani după punerea în funcţiune a investiţiei,  utilizarea amortizării accelerate pentru instalaţiile/echipamentele necesare investiţiei, scutire/reducere de la plata TVA pentru instalaţiile/echipamentele aferente investiţiei, scutirea/reducerea de la plata impozitului pe profit, până la concurenţa sumei corespunzătoare intensităţii maxime a ajutorului de stat admis conform reglementărilor în vigoare.

6. Completarea cap. II – Facilităţi, cu un articol privind definirea fiecărei categorii de facilităţi, precum şi stabilirea condiţiilor de eligibilitate concrete şi a condiţiilor de procedură pentru acordarea acestora, a duratei facilităţilor, a cuantumului şi resurselor care se vor aloca, cu diferenţieri în funcţie de domeniile prioritare stabilite.
 
7. Completarea art. 1, referitor la scopulOrdonanţei de Urgenţă privind stimularea investiţiilor cu prevederi privind reglementarea şi a condiţiilor de fond şi de procedură, precum şi a modalităţilor concrete de stimulare a investiţiilor în România.

8. Completarea cap. II – Facilităţi, cu un articol privind categoriile de investiţii, raportat la valoarea acestora şi facilităţile acordate pentru fiecare tip de investiţie:
Beneficiază de facilităţile prevăzute de prezenta lege investitorii care vor efectua într-un interval de cel mult trei ani consecutivi de la data notificării de către Autoritatea responsabilă a acordării facilităţilor una sau mai multe dintre următoarele categorii de investiţii:
a)    Investiţii de categoria 1, care reprezintă investiţiile a căror valoare este mai mare decât echivalentul în lei a 50 de milioane de Euro;
b)    Investiţii de categoria 2, care reprezintă investiţiile a căror valoare este de la echivalentul în lei a 10 milioane de Euro, până la  echivalentul în lei a 50 de milioane de Euro;
c)    Investiţii de categoria 3, care reprezintă investiţiile a căror valoare este de la echivalentul în lei a 1 milion de Euro până la  echivalentul în lei a 10 de milioane de Euro;
d)    Investiţii de categoria 4, care reprezintă investiţiile a căror valoare este de la echivalentul în lei a 50.000 de Euro până la  echivalentul în lei a 1 milion de Euro.
Investiţiile de aceeaşi categorie conferă investitorilor aceleaşi drepturi şi obligaţii în baza prezentei legi.
Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute de prezenta lege, investitorii se obliga să menţină investiţia efectuată cu respectarea prevederilor prezentei legi pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizarii investitiei.

9. Completarea cap. II – Facilităţi, cu un articol privind perioadele de acordare a facilităţilor, pentru fiecare categorie de investiţii:
Facilităţile prevăzute de prezenta lege se vor acorda pe o perioadă limitată după cum urmează, cu excepţiile expres reglementate:
a)    Pentru investiţiile de categoria 1 facilităţile se vor acorda pe o perioadă de 60 de luni;
b)    Pentru investiţiile de categoria 2, facilităţile se vor acorda pe o perioadă de 42 de luni;
c)    Pentru investiţiile de categoria 3, facilităţile prevăzute de prezenta lege se vor acorda pe o perioadă de 30 de luni;
d)    Pentru investiţiile de categoria 4, facilităţile prevăzute de prezenta lege se vor acorda pe o perioadă de 24 de luni.
Termenele vor începe sa curgă de la data notificării către investitori, de către Autoritatea responsabilă, a acordării facilităţilor.

10. Completarea cap. II – Facilităţi, cu un articol privind criteriile de eligibilitate, raportat la fiecare categorie de investiţii şi la fiecare domeniu prioritar.

Post Your Thoughts