PUNCTUL DE VEDERE AL CNIPMMR PRIVIND SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS

  1. Cadrul legal aplicabil:
  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare (Hotărârea Guvernului nr. 623/2013);
  • Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis.

2.      Obiectivul schemei de ajutor de stat

Instituirea schema de ajutor de stat a avut ca obiectiv dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de acestea şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite de dispoziţiile legale in vigoare.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de investiţiile în active corporale referitoare la:

a) realizarea de construcţii noi cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

b) achiziţia de construcţii cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

c) echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;

d) aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;

e) mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii;

f) echipamente IT.

Toate cheltuielile eligibile aferente investiţiei vor fi considerate fără TVA.

3. Bugetul schemei de ajutor de stat

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 125 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare, în valoare de 500 milioane lei, pentru perioada 2013-2014;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis, în valoare de 250 milioane lei, pentru anul 2014, respectiv 250 milioane lei, pentru anul 2015.

Numărul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 2.000.

4. Înregistrarea şi evaluarea cererilor de acord pentru finanţare

Pentru a beneficia de ajutor de minimis, întreprinderea solicitantă trebuie să depună cererea de acord pentru finanţare, cu documentele justificative corespunzătoare, şi să obţină un acord pentru finanţare din partea Ministerului Finanţelor Publice.

Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se face în sesiuni şi începe după publicarea pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a duratei sesiunii şi a datei de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare.

Cererile de acord pentru finanţare vor fi analizate, în limita bugetului anual alocat schemei, în funcţie de numărul şi data de înregistrare.

Unitatea de implementare finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data la care aceasta este completă.

Ajutorul de minimis se plăteşte întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală, proporţional cu gradul de realizare a investiţiei, a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis acordul pentru finanţare, în limita sumelor aprobate.

5.      Probleme în procedura de depunere on-line din cadrul schemei de minimis

Deşi conform art. 3 alin. 2 din procedura aprobată prin H.G. nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijloci, cu modificările şi completările ulterioare, depunerea cererilor se face la registratura Ministerului Finantelor, s-a stabilit prin Ghidul solicitantului depunerea on-line a cererilor de ajutor de minimis.

IMM-urile au semnalat existenţa unor probleme în procedura de depunere on-line din cadrul schemei de minimis, procedura care a generat probleme de acces şi blocaj, astfel încât o numeroasă parte din întreprinderile solicitante  nu au putut să se înscrie.

Din investigaţiile realizate la nivelul Ministerului Finanţelor, potrivit declaraţiilor publice, a rezultat “că resursele IT alocate schemei de minimis au fost insuficiente în urma anticipării greşite a numărului mare de firme care sunt interesate. Astfel, au apărut blocaje şi mesaje de eroare în accesarea paginii de internet dedicate schemei de minimi”.

6.      Punctul de vedere al CNIPMMR privind schema de ajutor de stat

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) subliniază necesitatea esenţială pentru România a acordării ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, care contribuie la dezvoltarea sau modernizarea acestora, la crearea de noi locuri de muncă şi la creşterea PIB.

Raportat la numărul foarte mare al IMM-urilor care solicită ajutoare de minimis şi la situaţia investiţiilor, CNIPMMR susţine creşterea bugetului maxim al schemei de ajutor de minimis, respectiv dublarea valorii acestuia astfel încât să crească numărul estimat de IMM-uri beneficiare, de la 2.000 la 4.000 de întreprinderi.

O parte din IMM-urile membre ale CNIPMMR ne-au solicitat să intervenim pentru reducerea plafonului maxim al ajutorului acordat, la maxim 80.000 de euro, ceea ce va face ca numărul beneficiarilor să crească de 2,5 ori, chiar şi fără acordarea de resurse suplimentare, de la 2.000 la 5.000 de intreprinderi (la o valoare medie a ajutorului de 25.000 euro/beneficiar, fată de media de 62.500 euro/beneficiar luată în calcul în H.G. nr. 274/2013).

CNIPMMR consideră esenţială maximalizarea efectelor schemei de ajutor, raportat la obiectivele: dezvoltarea sectoruluii IMM-urilor, la crearea de noi locuri de muncă şi la creşterea PIB, propunând în acest sens:

  • Îmbunătăţirea procedurii, prin eliminarea criteriului priorităţii datei depunerii cererii şi înlocuirea principiului “Primul venit, primul servit”, cu evaluarea calitativă a cererilor de ajutor de minimis;
  • Distribuirea bugetului programului pe regiunile de dezvoltare ale României, pentru a se asigura echilibrul regional precum şi reducerea decalajelor între regiuni, cu prioritate pentru zonele defavorizate şi slab dezvoltate economic;
  • Instituirea unor criterii de performanţă pentru evaluarea cererilor, raportat la:

–          Sectoarele de activitate prioritare şi competitive la nivel naţional/european;

–          Numărul de locuri de muncă realizat;

–          Gradul de inovabilitate – noile tehnologii, cu valoare adăugată, cercetare, inovare;

–          Cifra de afaceri;

–          Rezultatele înregistrate anterior şi experienţa în domeniu.

  • Realizarea evaluării cererilor de ajutor de către o comisie de specialitate, constituită din reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei- structura pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, precum şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu observatori ai confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional.

Post Your Thoughts