12 masuri pentru cresterea accesului IMM-urilor la finantare


Conferință de presă
| București, 18 iunie 2015, Sediul Central CNIPMMR

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România în parteneriat cu Ministerul Energiei, IMM-urilor și Mediului de Afaceri și cu Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Brașov au organizat în data de 22 Mai 2015, cea de-a XXIII-a ediţie a “Forumului Național al IMM-urilor și Ziua Întreprinzătorilor”.

IMM Piatra Mare 0005Evenimentul a avut loc la Poiana Braşov, Hotel Piatra Mare şi a avut ca temă “Oportunităţi de finanţare pentru IMM-uri în perioada 2015-2020”.

Participanţii la cea de-a XXIIIa ediţie a evenimentului “Ziua Întreprinzătorilor” au adoptat “Rezoluţia Forumului Naţional”, care cuprinde principalele 12 măsuri pentru creşterea accesului IMM-urilor la finanţare.


REZOLUŢIA CELEI DE A XXIII-A EDIŢII A ZILEI ÎNTREPRINZĂTORILOR DIN ROMÂNIA:

Accelerarea procesului de creditare a economiei reale este o condiţie indispensabilă pentru relansarea procesului investiţional şi asigurarea reintrării economiei româneşti pe un nou ciclu de creştere, având în vedere că una dintre principalele dificultăţi ale IMM-urilor este accesul dificil la finanţare:

 • în anul 2014, 91,52% din IMM-uri s-au autofinanţat, 22,43% au obţinut credite bancare, iar 2,36% din întreprinderi au apelat la leasing;
 • ponderea IMM-urilor care se finanţează prin creditele bancare a scăzut de 2,27 ori (-28,62 p.p.) în 2014 (22,43%) faţă de 2009 (51,05%);
 • ponderea IMM-urilor care se autofinanţează a crescut de 1,42 ori (+ 27,10 p.p.) în 2014 faţă de 2009 (64,42%), înregistrîndu-se în 2014 un nivel maxim de 91,52%.

Cu prilejul celei de a XXIII-a ediţii a Zilei Întreprinzătorilor din România şi a Forumului Național al IMM-urilor, organizat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în data de 22 mai 2015 la Poiana Braşov, întreprinzătorii prezenţi au solicitat adoptarea unui număr de 12 măsuri urgente pentru creşterea accesului şi diversificarea surselor de finanţare, ca şi condiţii esenţiale pentru relansarea economiei şi a sectorului IMM-urilor:

 1. PUNEREA ÎN APLICARE A LEGII NR. 62/2014 DE MODIFICARE A LEGII IMM-urilor:

– Alocarea unei cotei de cel puţin 0,4% din PIB pentru finanţarea programelor destinate IMM-urilor;

– Operaţionalizarea fondurilor speciale pentru IMM-uri, similare cu cele din U.E:

 • Fonduri de seed-capital pentru sprijinirea înfiinţării de noi microîntreprinderi de către tineri;
 • Fonduri de micro-granturi şi micro-credite pentru dezvoltarea meşteşugurilor şi serviciilor în mediul rural;
 • Fonduri cu capital de risc pentru finanţarea IMM-urilor/start-up-urilor inovative şi a proiectelor din industriile de vârf, alimentate cel puţin parţial din fondurile europene şi cele de la bugetul statului.

– Publicarea în mod centralizat şi actualizare permanentă a informaţiilor privind toate programele şi măsurile de susţinere aplicabile IMM-urilor, inclusiv cele finanţate din fonduri structurale, pentru a asigura accesul facil la informaţii privind conţinutul, condiţiile, procedurile, termenele şi celelalte aspecte importante privind fiecare măsură în parte.

 1. DIVERSIFICAREA ŞI AMPLIFICAREA SERVICIILOR DE GARANTARE ŞI CONTRAGARANTARE: recapitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) şi a Fondului Român de Contragarantare (FRC), diversificarea serviciilor acestora şi valorificarea într-o măsură mai mare a garanţiilor acordate de aceste fonduri.
 1. ÎMBUNĂTĂŢIREA POLITICILOR BĂNCILOR CU CAPITAL DE STAT (CEC Bank, Exim Bank) prin implementarea unor programe care să fie prietenoase şi stimulative pentru creditarea IMM-urilor.
 1. CREŞTEREA CREDITĂRII ECONOMIEI REALE ŞI RELAŢII CONSTRUCTIVE CU BĂNCILE
 • Credite mai accesibile pentru IMM-uri: cerinte echilibrate pentru garantiile personale şi dobânzi suportabile.
 • Abordare bancară şi intreprenorială echilibrată a componentelor esenţiale de natura cantitativă şi calitativă, cu promovarea utilizării ratingurilor calitative ca un instrument de completare a evaluarii cantitative standard a bonitatii IMM.
 • Creşterea transparenţei şi competiţiei în sectorul bancar, prin asigurarea publicării pe site-urile fiecarei banci a unor indicatori cheie la nivel individual, a grilelor de evaluare a cererilor de creditare şi a tuturor costurilor creditării, cu efect direct privind intensificarea concurentei, compararea ofertelor de creditare si reducerea costurilor de finantare a IMM-urilor. – Simplificarea sarcinii administrative: eliminarea obligatiilor declarative aditionale prin limitarea documentelor si informatiilor solicitate intreprinderilor de catre banca la cele esentiale, care fac nemijlocit obiectul evaluarii acordarii sau respingerii creditului.
 • Sprijinirea accesul la consultanţă, adaptata nevoilor specifice ale IMM-urilor şi dezvoltarea unor programe de „pregătire pentru investiţii” pentru IMM-uri, în stransă cooperare cu organizaţiile reprezentative ale acestora.
 • Dezvoltarea unui produs comparativ privind ofertele bancare, pentru informarea IMM-urilor.
 • Colaborare permanenta între organizaţiile mediului bancar şi confederaţiile patronale reprezentative.
 • Valorificarea bunelor practici existente privind soluţii specifice pentru dialogul, cooperarea şi schimbul de informaţii dintre creditori şi IMM-uri (similare cu cele din Italia si Belgia).
 1. RELANSAREA PROCESULUI INVESTIŢIONAL, prin îmbunătăţirea cadrului legal privind stimularea investiţiilor şi schemele de ajutor de stat, cu reducerea criteriilor de acordare pentru a le face mai accesibile IMM-urilor, prin suplimentarea bugetului Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului lor la finanţare (START).
 1. SUSŢINEREA CREĂRII DE LOCURI DE MUNCĂ ÎN SECTORUL PRIVAT, prin facilităţi fiscale şi măsuri de stimulare a ocupării şi de creştere a productivităţii muncii, dat fiind faptul că România înregistrează cel mai redus nivel (din 21 state analizate din UE) al ponderii salariaţilor din sectorul privat în total populaţie (13,76%), jumătate comparativ cu Elveţia (locul 1: 28,49%) şi cu Danemarca (locul 2: 26,57%)[1].
 1. ÎMBUNĂTĂŢIREA ABSORBŢIEI FONDURILOR STRUCTURALE prin respectarea strictă a termenelor de finanţare prevăzute în contracte, finanţarea în întregime de la bugetul statului a cheltuielilor efectuate, care vor fi ulterior rambursate de CE, inclusiv garantarea creditelor bancare necesare cofinanţării beneficiarilor proiectelor finanţate din fonduri structurale.
 1. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI IMM-URILOR LA FINANŢARE, prin:

– susţinerea înfiinţării unei bănci speciale dedicate IMM-urilor sau a programelor speciale de creditare a micilor întreprinzători;

– instituirea, potrivit practicii europene, a mediatorului de credite pentru IMM-uri, la nivelul fiecărui judeţ,  dupa model francez, care să asigure realizarea a 3 scopuri: creşterea creditării IMM-urilor, oferirea de soluţii întreprinderilor, în special sectorului IMM, pentru a obţine finanţări de la bănci şi sesizarea Guvernului în cazul apariţiei unor probleme nerezolvate majore.

 1. CREŞTEREA ACCESULUI IMM-URILOR LA ACHIZIŢIILE PUBLICE, prin îmbunătăţirea legislaţiei: obligativitatea împărţirii obiectului achiziţiei în loturi mai mici pentru a fi accesibile IMM-urilor, simplificarea birocraţiei pentru IMM-uri şi a procedurii acordării de avansuri, etc.
 1. OPERAŢIONALIZAREA EFECTIVĂ A LEGII NR. 72/2013 şi a DIRECTIVEI 2011/7/UE cu plata valorii contractelor de achiziţie publică în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la recepţie, cu sancţiuni ferme, cu  eliminarea blocajului financiar generat de arierate, care afectează grav funcţionalitatea şi relansarea economiei.
 1. ÎMBUNĂTĂŢIREA LEGISLAŢIEI PRIVIND PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT, în vederea reducerii plafoanelor, pentru a le face operaţionale pentru întreprinzătorii din România, inclusiv pentru IMM-uri.
 1. CREŞTEREA IMPLICĂRII AUTORITĂŢILOR PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE ÎN:
  • Dezvoltarea parcurilor industriale şi tehnologice, incubatoarelor de afaceri, clusterelor, precum şi a unei infrastructuri de afaceri adecvate, prin instrumente specifice nevoilor IMM-urilor, cu surse de finanţare adecvate şi garanţii asociate, cu avantajele tehnice ale serviciilor societăţii informaţionale şi cu cooperarea activă cu mediul universitar şi de cercetare, pentru exploatarea cunoştinţelor ştiinţifice şi valorificarea potenţialului creativ;
  • Dezvoltarea reţelelor şi centrelor de consultanţă şi informare pentru IMM-uri, a serviciilor de sprijin în afaceri, a portalurilor de soluţii pentru IMM, susţinerea reţelelor de cooperare dintre IMM-uri, centre de cercetare şi universităţi, organizaţii de formare profesională şi formare profesională continuă, instituţii financiare şi consultanţi;
  • Susţinerea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor sociale.

[1] Modalităţi de amplificare a cantităţii şi calităţii resurselor umane din economia României, CNIPMMR, 2013

IMM Piatra Mare 0030PREZENTA REZOLUŢIE VA FI ÎNAINTATĂ: PREŞEDINŢIEI, PARLAMENTULUI, GUVERNULUI, TUTUROR PARTIDELOR POLITICE DIN ROMÂNIA, CES, ASOCIAŢIEI ROMÂNE A BĂNCILOR şi REPREZENTANŢILOR MASS-MEDIA.

 

Post Your Thoughts