OUG nr. 32/2020 privind modificarea si completarea OUG nr. 30/2020

Măsuri principale privind indemnizaţia plătită salariaţilor:

1.Cadru general:

Pe perioada stării de urgență, în cazul suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului,   indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii,  sunt de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătite din fondul de salarii, se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut. prevăzut de bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Modificări aduse de OUG nr.32/2020

2. Beneficiază salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului.

Se elimină certificatul pentru situații de urgență emis de MEEMA

– Nu mai există diferențiere între cei care întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice şi cei care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID 19.

3. S-a eliminat declarația pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

4. În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizație.

5. În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

6 Perioada in care  salariații au contractele individuale de muncă suspendateangajatorii acestor salariați nu datorează contribuția asigurătorie pentru muncă – CAM- şi constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

7. În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație.

8. Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor şi se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor.

Post Your Thoughts