Rezultatele sondajului privind modul de aplicare a reglementarilor pentru trecerea contributiilor de la angajator la salariat

I. Negocierea colectivă forțată instituită prin O.U.G. nr. 82/2017 

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, s-a dispus că în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (reforma trecerii unei părți a contribuțiilor la salariat):

 • în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie;
 • în unităţile în care există încheiat contract/acord colectiv de muncă este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare;
 • în unităţile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federaţie reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariaţilor;
 • în unităţile în care nu există sindicat, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţii salariaţilor împreună cu un reprezentant al unei federaţii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, la invitaţia reprezentanţilor salariaţilor.

II. Sondaj realizat pe site-ul www.cnipmmr.ro 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat în perioada 12 – 18 decembrie 2017 o consultare care a vizat modul de aplicare a reglementărilor pentru trecerea contribuțiilor de la angajator la salariat, sub forma unui sondaj derulat prin intermediul site-ului www.cnipmmr.ro, la nivelul vizitatorilor acestuia și ai membrilor CNIPMMR.
Respondenţii, în număr de 328, sunt: 42,5% microîntreprinderi, 36,3% întreprinderi mici, 12,5% întreprinderi mijlocii, 5% întreprinderi mari și 3,7% altă formă juridică.

Firmele respondente au: 50% între 1-9 salariați, 30% între 10-49 salariați, 15% între 50-249 salariați și 5% peste 250 de salariați.

tab 1

Întrebați dacă au iniţiat până în prezent negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate sau a actului adițional la contractul existent pentru stabilirea modalității trecerii contribuțiilor la salariat, 59,8% dintre respondenți au menționat că nu au inițiat încă negocierea contractului colectiv de muncă, doar 40,2% răspunzând afirmativ.

tab 2De asemenea, 72% din respondenți au menționat că nu au finalizat până în prezent negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate sau a actului adițional la contractul existent pentru stabilirea modalității trecerii contribuțiilor la salariat, doar 28% finalizând negocierile.

tab 3

În plus, 59,8% au menționat că au întâmpinat dificultăți majore în stabilirea/negocierea modalității trecerii contribuțiilor la salariat.

tab 4

Printre cele mai importante dificultăți/probleme întâmpinate în stabilirea/negocierea modalității trecerii contribuțiilor la salariat, au fost menționate:

 • creșterea cheltuielilor de personal pentru 2018, raportat la creșterea salariului minim, existența unui grile salariale la nivelul unității care implică creșterea tuturor salariilor, trecerea parțială a contribuțiilor la salariat (noua contribuție socială asiguratorie pentru muncă), etc.- 70%
 • timpul foarte scurt stabilit pentru negociere (20 noiembrie – 20 decembrie 2017)- 66%
 • reforme ample fiscale simultane (trecerea contribuțiilor, plata defalcată a TVA, etc), cu efort semnificativ de impementare- 61,3%
 • birocrația foarte mare a negocierilor colective- 46%
 • lipsa unui partener de negociere (sindicat, federație sindicală, reprezentantii alesi ai salariatilor)- 38%
 • necesitatea unor restructurări la nivel de unitate (concedieri individuale sau colective)- 20%
 • probleme de asigurare a competitivității și derulării contractelor la export, generate de creșterea cheltuielilor salariale, contracte deja negociate la export pentru 2018, etc.- 13,3%

Respondenții au menționat că, pentru trecerea contribuțiilor la salariat, au in vedere:

 • creșterea salariilor pentru compensarea în totalitate a trecerii contribuţiilor de la angajator la salariat- 66%
 • creșterea salariilor pentru compensarea parțială a trecerii contribuţiilor de la angajator la salariat- 20%
 • acordarea de prime lunare sau alte măsuri contextuale – 10%

87,7% din respondenți au menționat că nu susțin măsura trecerii contribuțiilor la salariat, deoarece pentru întreprinzători efectele negative sunt mai mari decât cele pozitive. 

tab 5

Respondenții au evidențiat  următoarele efecte negative:

 • creșterea cheltuielilor de personal- 71,7%
 • creșterea birocrației pentru angajator- 68%
 • creșterea cheltuielilor administrative, privind actualizarea programelor informatice- 63,1%
 • reducerea salariilor nete- 40,9%.

II. Poziția CNIPMMR privind privind modul de aplicare a reglementărilor pentru trecerea contribuțiilor de la angajator la salariat 

1. De la adoptarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 82/2017, CNIPMMR și-a exprimat poziția că soluţiile legislative prevăzute pentru problemele generate de transferul contribuţiilor de la angajator la angajat sunt nerealiste (ca termen de aplicare și conținut), netrasparent adoptate (fără asigurarea transparenței decizionale și dialogului social, la nivelul Comisiilor de Dialog Social sau la nivelul CES), nefundamentate (fără realizarea analizei cost-benficiu pentru IMM-uri, a Testului IMM, care este obligatoriu conform Legii nr. 62/2014 de modificare a Legii nr. 346/2004) și birocratice excesiv (se stabilesc noi obligaţii pentru IMM-uri în domeniul negocierilor colective, inclusiv pentru microîntreprinderi, încalcându-se acordul de voinţă al părţilor acolo unde există contracte colective de muncă, prin obligarea lor la renegociere sau instituindu-se negocierea colectivă forțată, inclusiv la angajatorii cu un salariat). Rezultatele sondajului confirmă aceste aspecte semnalate de CNIPMMR.

2. Negocierea colectivă forțată (instituită prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 82/2017) este neconstituțională, încalcând:

 • art. 20 din Constituţia României: „Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile”;
 • art. 5 și 6 din Convenţia nr. 154/1981 privind promovarea negocierilor colective a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, potrivit cu care:
 • Art. 5: „Vor trebui luate măsuri adaptate circumstanţelor naţionale, în vederea promovării negocierii colective”, prin care „să se încurajeze dezvoltarea regulilor de procedură convenite între organizaţiile celor ce angajează şi organizaţiile lucrătorilor;
 • Art. 6: „părţile participă în mod voluntar la negocierea colectiva”.

3. CNIPMMR nu susține creșterea birocrației pentru IMM-uri în domeniul negocierilor colective, Fiind strict necesară aplicarea principiului “Gândiţi mai întâi la scară mică”-„Reglementaţi mai întâi pentru IMM-uri”, realizarea sistematică a analizei cost-benficiu pentru IMM-uri, a Testului IMM, a evaluarilor ex ante a impactului tuturor noilor reglementări şi ale modificărilor acestora asupra IMMurilor, cu corectarea măsurilor care afectează grav microîntreprinderile și întreprinderile mici.

4. CNIPMMR solicită parlamentarilor corectarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 82/2017, eliminarea obligativității negocierilor colective, respectarea pe deplin a Convenţiei nr. 154/1981 privind promovarea negocierilor colective a Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Modificările convenite, în unanimitate, la nivel de comisie senatorială ca nu toți angajatorii să fie obligați să inițieze negocierile colective cu angajații, pentru transferul contribuțiilor și restrângerea prerogative lărgite de negociere acordate sindicatelor, cu revenirea la regulile stabilite prin Legea nr. 62/2011 a dialogului social, privind negocierile colective la nivel de unitate pentru angajatorii care au încadrați mai mult de 20 de salariați fiind un demers logic și strict necesar, care trebuie menținut și îmbunătățit.

5. CNIPMMR solicită autorităților să nu aplice amenzi contravenționale IMM-urilor pentru negocierile forțate, prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 82/2017 fiind neconstituționale, încălcând principiile dialogului social și transparenței decizionale, normele de tehnică legislativă, prin lipsa Testului IMM, principiului “Gândiţi mai întâi la scara mică”-„Reglementaţi mai întâi pentru IMMuri”.

Post Your Thoughts