UEAPME solicită UE o nouă abordare strategică


Conferință de presă 
| București, 26 iunie 2014, Sediul Central CNIPMMR

Propunerile UEAPME (Uniunea Europeană a Artizanatului şi Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) privind dezvoltarea IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în UE în perioada 2014-2016

Uniunea Europeană a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii a realizat un document referitor la priorităţile pentru IMM-uri şi meşteşugari pentru următorul mandat al Comisiei Europene și Parlamentului European nou ales, care se confruntă cu o situație economică generală foarte dificilă, caracterizată printr-o creștere economică foarte limitată, rate ridicate ale șomajului – mai ales în rândul tinerilor – și restricții bugetare grave din cauza nivelului ridicat al datoriei publice şi private. Chiar dacă actuala abordare politică a manifestat unele îmbunătățiri, acestea nu sunt suficiente pentru a aduce Uniunea Europeană înapoi pe o traiectorie de creștere sustenabilă capabilă să creeze suficiente locuri de muncă pentru a reduce nivelul inacceptabil de mare al șomajului.

Prin acest document, UEAPME, asociația europeană care reprezintă IMM-urile și meşteşugarii la nivel european, solicită o nouă abordare strategică pentru politica europeană privind IMM-urilor, cu un accent puternic pe investiții și crearea de locuri de muncă. Sunt prezentate propuneri cuprinzătoare pentru politici concrete, necesare și așteptate de peste 20 de milioane de companii mici și mijlocii din Uniunea Europeană.

Principalele politici propuse de UEAPME pentru a permite IMM-urilor să se dezvolte, să creeze locuri de muncă, bunăstare şi stabilitate sunt următoarele:

A. Crearea unui mediu economic și de afaceri de susținere a IMM-urilor

 1. Elaborarea unei politici corecte şi complete pentru a genera creștere economică și locuri de muncă și pentru a asigura stabilitatea
 2. Consolidarea sectorului industrial în Europa, pentru a creşte competitivitatea
 3. Încurajarea creării unei societăţi bazate pe întreprenoriat în Europa
 4. Îmbunătățirea cadrului de reglementare pentru IMM-uri și meşteşugari.

B. Facilitarea accesului IMM-urilor la piețe

 1. Accesul la piețele interne și externe, bazat pe o concurență corectă
 2. Asigurarea unui acces pe piață echilibrat pentru furnizorii locali de servicii, inclusiv micii comercianți cu amănuntul
 3. Implicarea IMM-urilor în procesul de standardizare și accesul la standarde.

C. Asigurarea accesului IMM-urilor la mijloacele necesare

 1. Accesul la finanțare – banii trebuie să fie canalizaţi în investiţii în economia reală
 2. Accesul la sisteme de dezvoltare de competențe și calificări pe o piață a muncii modernizată
 3. Politicile privind energia, mediul și climă trebuie să ia în considerare competitivitatea și ar trebui să încurajeze inovarea.

Potrivit UEAPME, Uniunea Europeană pare să iasă din cea mai lungă recesiune înregistrată vreodată. Cu toate acestea, acest lucru nu este încă o realitate pentru peste 20 de milioane de IMM-uri din Europa, aşa cum demonstrează ultima analiză realizată privind indexul mediului de afaceri al IMM-urilor în special. Indicatorul de 67,9 este încă sub linia neutră de 70%. Economia Europei nu se va confrunta cu o redresare durabilă fără o redresare economică a IMM-urilor și meşteşugarilor, întrucât aceste milioane de întreprinderi sunt coloana vertebrală a economiei și societății. Prin urmare, Europa are nevoie de o strategie mai ambițioasă de creștere axată pe investiții private și publice.sme-business-climate-index


A. Crearea unui mediu economic și de afaceri de susținere a IMM-urilor
 1. Elaborarea unei politici corecte şi complete pentru a genera creștere economică și locuri de muncă și pentru a asigura stabilitate. Pentru a se obtine UEAPME propune:
 • reducerea cheltuielilor publice privind consumul mai degraba decat investițiile, ceea ce ar reduce potențialul viitor de creștere;
 • adaptarea căilor de consolidare a situației economice actuale, ceea ce înseamnă sa se dea prioritate măsurilor de consolidare, care sa vizeze deficitele structurale pe termen mediu în sistemele sociale;
 • adoptarea de reforme fiscale care sa conduca mai degrabă spre o reducere a impozitelor pe activități productive (de exemplu, forța de muncă) decat spre consum;
 • utilizarea instrumentului de devalorizare fiscală pentru țările cu deficite mari de cont curent;
 • îmbunătățirea coordonării politicilor economice și fiscale pentru a reduce efectele colaterale în alte țări, cât mai mult posibil.

În situații economice dificile, efectele consolidarii fiscale trebuie să fie contrabalansate de măsuri de stimulare și sprijinire a creșterii economice și crearii de locuri de muncă, cum ar fi reformele structurale, precum și investițiile în infrastructură, in inovare și calificare.

 • Reformele structurale pot deveni principalul motor de creștere economică, în cazul în care creează noi oportunități pentru intreprinzatori și investitori, daca piețele forței de muncă, modernizate, servesc nevoilor IMM-urilor și dacă reformele fac companiile mai competitive. Prin urmare, statele membre trebuie să faca mai multe eforturi pentru a pune în aplicare reformele necesare cu privire la bunurile, serviciile și piata forței de muncă.
 • În cazul în care statele membre au nevoie de sprijin european pentru a depăși o criză economică sau fiscală, asemenea măsuri de sprijin trebuie să fie în mod clar condiționate de punerea în aplicare a reformelor convenite de comun acord.
 • Companiile mai mici depind de furnizarea de servicii de înaltă calitate de interes general și trebuie să se asigure că acestea sunt oferite într-un mod eficient, descentralizat și cu un raport cost eficienta adecvat.
 1. Consolidarea sectorului industrial în Europa, pentru a creşte competitivitatea

O strategie de consolidare a sectorului de producție în Europa și de creștere a ponderii acestui sector până la 20% din PIB până în 2020 trebuie să fie cuprinzătoare și:

 • trebuie să vizeze întregul lanț de aprovizionare cu un accent special pe IMM-uri și serviciile conexe;
 • trebuie să se bazeze pe cercetare și inovare și pe sistem puternic sistem de standardizare adaptat pentru IMM-uri;
 • trebuie să recunoască rolul specific și contribuția mestesugarilor si IMM-urilor la realizarea de produse tradiționale de artizanat;
 • va depinde de accesul la resurse și energie în condiții competitive;
 • are nevoie de mai multe eforturi în ceea ce privește digitalizarea economiei și societății noastre.
 1. Încurajarea creării unei societăţi bazate pe întreprenoriat în Europa

Numărul de insolvențe este în creștere, mai ales în vremuri de criză. Prin urmare, politica ar trebui să se concentreze nu doar asupra șomerilor, dar trebuie sa ofere sprijin (de exemplu, coaching-ul) pentru intreprinzatorii care au dat faliment, pentru a-i ajuta să găsească un loc de muncă sau sa reporneasca afacerea. Procedurile de insolvență trebuie să fie mai eficiente și mai eficace.

 • Pentru IMM-uri, este important sa se reduca costurile procedurilor, sa se elimine stigmatizarea privind falimentul și sa se evite discriminarea întreprinzătorilor care au eșuat in afacere.
 • Sunt necesare programe de sprijin pentru mentorat, formare profesionala, consiliere și sprijin in cazul celor care repornesc o afacerea, în strânsă cooperare cu organizațiile patronale și ar trebui creat un sistem de schimb de bune practici în aceste domenii.
 • După un faliment cinstit, descărcarea de gestiune într-un interval rezonabil de timp este esențială pentru a oferi o a doua șansă, fara a se ignora interesele creditorilor, în special ale IMM-urilor.
 • Mai mult decât atât, toate politicile trebuie să țină seama de situația economică a IMM-urilor, pentru a evita dificultățile și pentru a se aborda situația socială a administratorilor afacerilor mici. Este necesara realizarea unei cercetari și reflecții asupra sărăciei în rândul administratorilor de afaceri mici / fostilor administratori de afaceri.

Transferul de afaceri rămâne una dintre principalele provocări pentru IMM-uri în următorii ani. Cele mai mari probleme de transfer nu sunt găsirea unui succesor valid, ci evaluarea întreprinderii și impozitele percepute. Probleme suplimentare sunt legate de permise, subvenții, probleme de personal și problemele juridice (de exemplu, reguli de patrimoniu). Se recomanda sa se aiba in vedere urmatoarele aspecte:

 • Creșterea gradului de conștientizare în rândul intreprinzatorilor «in varsta» rămâne esențială și ar trebui să fie făcuta deja într-un stadiu foarte timpuriu.
 • Sunt necesare activitati de consiliere cu privire la aspectele psihologice / emoționale, precum și privind probleme tehnice și juridice.
 • Recomandarea 1994 a Comisiei cu privire la transferul de afaceri și comunicarea din 2006 trebuie să fie puse în aplicare integral în toate statele membre.

Responsabilitatea socială trebuie să fie o parte din practica de afaceri și trebuie să fie un concept de sprijin pentru IMM-uri:

 • Politica europeană ar trebui să respecte caracterul voluntar al Responsabilitatii Sociale Corporative (CSR) și sa recunoasca eforturile și caracteristicile specifice ale IMM-urilor. Ar trebui să fie recunoscute și luate în considerare si alte măsuri pentru IMM-uri, care au efecte similare cu CSR.
 • Trebuie să se sprijine consolidarea capacităților organizationale pentru organizațiile intermediare de IMM-uri pentru a îmbunătăți calitatea și disponibilitatea de consultanță privind CSR pentru întreprinderile mici și mijlocii.
 • Educația privind responsabilitatea (socială) a întreprinderilor poate evita percepțiile nejustificate ale publicului larg față de lumea afacerilor.
 1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare pentru IMM-uri și meşteşugari

Este important să se reduca sarcinile birocratice inutile și costurile de conformare pentru întreprinderile mici, la toate nivelurile și sa se îmbunătățeasca calitatea consultantei prin:

 • O aplicare consecventă a principiului «Gândiți întâi la scară mică», ceea ce înseamnă ca legislația trebuie să fie adaptata caracteristicilor IMM-urilor. Principiul „o singură dată” trebuie să se aplice ori de câte ori este posibil, precum și principiul de proporționalitate (bazat pe risc). Aceste principii ar trebui să fie obligatorii, ca parte a SBA revizuit.
 • Politica trebuie să se bazeze pe experiența concretă și practică, ceea ce implică faptul că aspectele legislative ar trebui să fie introduse numai atunci când este cu adevărat necesar.
 • Orice propunere de reglementare ar trebui să fie supusa unor evaluări de impact (EI) neutre și independente, inclusiv unui test obligatoriu pentru IMM-uri, care sa țina cont de adaptare, de conformitate și costuri administrative. Evaluările de impact ar trebui să ia mai mult în considerare punctele de vedere ale părților interesate sau cel puțin al acelor părți care vor fi afectate. Proiectele de evaluări de impact ar trebui să fie obiectul unei consultări publice și Comisia trebuie să coopereze cu statele membre pentru a colecta informații și date. Statele membre ar trebui de asemenea, să încurajeze introducerea în mod sistematic a unui IMM-test sau a unui sistem echivalent în procesele de luare a deciziilor.
 • Mai mult decât atât, fiecare cerință suplimentară ar trebui să fie supusa unei evaluari privind povara administrativa – beneficiul și modificările substanțiale introduse în timpul procesului legislativ, de asemenea, ar trebui să fie supuse unei evaluari de impact.
 • Stabilirea unor obiective cantitative rămâne importantă din punct de vedere politic, dar ar trebui să fie obiective nete.
 • „Supra-legiferarea”, practica de a depăși termenii legislației UE și adăugarea de provizioane nejustificate și inutile, este una dintre principalele surse de birocrație și sarcini de reglementare. Statele membre pot și ar trebui să adapteze legislația UE la specificul național, dar trebuie să se asigure că acțiunile lor nu generează sarcini suplimentare. Pentru a evita «supra-legiferarea» UEAPME susține realizarea unei mai bune armonizari și – după caz ​​- utilizarea de reglementari.
 • Programul REFIT este un exercitiu bun pentru a verifica legislația existentă și a reduce sarcinile administrative. Cu toate acestea, ar trebui să fie pus în aplicare în mod corespunzător pentru a utiliza întregul său potențial. Mai mult decât atât, tabloul de bord al REFIT ar putea fi un prim pas pozitiv înainte în procesul de monitorizare a inițiativelelor de simplificare propuse de Comisie si daca acestea sunt menținute în procesul european de luare a deciziilor de către co-legislatori și statele membre.

B. Facilitarea accesului IMM-urilor la piețe

5. Accesul la piețele interne și externe, bazat pe o concurență corectă

UEAPME solicită instituțiilor europene:

 • Sa promoveze libera circulație a profesioniștilor, prin recunoașterea calificărilor, respectand sistemele de profesii reglementate, care dovedesc ca asigura o calitate ridicată a serviciilor și sustenabilitate a spiritului intreprenorial și care au un impact pozitiv asupra uceniciei.
 • UEAPME este de acord cu Comisia Europeană că Directiva privind serviciile trebuie să fie transpusă integral în toate statele membre, respectând specificitățile naționale existente. O abordare specifică fiecarui stat membru privind anumite probleme de punere în aplicare poate fi mai potrivită decât impunerea de soluții europene pentru tot, pentru că ghișeele unice prevăzute în directiva privind serviciile ar trebui să ofere informații accesibile, comparabile și complete, pentru diferite soluții naționale. În scopul de a garanta o concurență loială ar trebui să fie introdus un instrument la nivelul UE de aplicare, administrativ, pentru sancționarea eficientă a încălcărilor legii, de catre furnizorii de servicii străini.
 • Toate serviciile ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare al „One-Stop-Shop” pentru conformitate de TVA, pentru a permite tuturor furnizorilor de servicii transfrontaliere să declare TVA-ul în țara lor de origine într-un mod simplu și practic.
 • Activitatea pe o bază comună privind impozitele pe profitul companiilor ar trebui să fie inclusa într-un cadru de cooperare consolidată.
 • Pentru a menține condiții de concurență echitabile, regulile si legislatia agreate trebuie să fie puse în aplicare în mod corect și complet și impuse in toate statele membre.
 • IMM-urile trebuie să fie încurajate să profite de oportunitățile oferite de evoluțiile digitale. În acest scop, informațiile neutre și obiective privind creșterea gradului de conștientizare și sprijin pentru a digitaliza activitatea sunt cruciale, precum și dezvoltarea în continuare a infrastructurii rețelei de comunicare cu scopul de a obține o rețea la nivelul UE, în bandă largă de mare viteză, în special în regiuni non-metropolitane. În același timp, lupta împotriva criminalității informatice și creșterea gradului de conștientizare pe această tema în rândul IMM-urile trebuie să devină o prioritate.
 • IMM-urile au nevoie de un cadru legal coerent pentru a simplifica contractele transfrontaliere, în special pentru e-commerce. În plus, pentru a evita sarcinile birocratice disproporționate pentru IMM-uri, obligațiile de informare de către vânzător ar trebui să fie reduse la minimum.
 • Funcționarea noii generații a Enterprise Europe Network (EEN), trebuie să fie monitorizată îndeaproape și – dacă este necesar – adaptată în scopul de a ajunge într-adevăr IMM-urilor.

Politica comerciala

În timp ce UEAPME sustine, în general, acordurile de liber schimb (cum ar fi Parteneriatul privind comerțul transatlantic si Investițiile), care pot duce la o creștere economică și o creștere a ocupării forței de muncă în UE, impactul asupra IMM-urilor care nu sunt active pe plan internațional și întregii comunitati de IMM trebuie să fie evaluat și luat în considerare în timpul procesului de negociere.

 • Instrumentele existente de apărare comercială, cum ar fi anti-subvenția și anti-dumpingul trebuie să fie mai bine adaptate la IMM-uri. In prezent este foarte dificil pentru IMM-uri sa depuna o plângere ca urmare a cantității de informații necesare pentru a dovedi prejudiciul suferit și costurile ridicate implicate.
 • UEAPME sprijină toate eforturile de a introduce obligatoriu marcarea originii pentru categorii de produse selectate, confirmate de studii de impact.
 • IMM-urile ar putea profita de un nou program de sprijin pentru strategiile de cooperare și de parteneriat pe piețele non-UE, pentru a fi conceput și pus în aplicare prin intermediul organizațiilor reprezentative ale acestora.
 • Un nou „program de tip formare de formatori”, adresat tuturor organizațiilor reprezentative ale IMM-urilor ar trebui să sprijine internaționalizarea IMM-urilor, în scopul de a maximiza rezultatele și de a ajunge la un număr mult mai mare de IMM-uri.

Lupta impotriva practicilor de piata incorecte si ilegale

 • Comisia Europeană ar trebui să vină cu un plan de acțiune, bazat pe creșterea gradului de conștientizare, informare și cu instrumente operaționale pentru a ajuta IMM-urile, precum și pentru a îmbunătăți cooperarea judiciara între statele membre.
 • Analizele de piata ar trebui să detecteze clauze abuzive și abuz de poziție pe piață în relațiile B2B.
 • Nominalizarea falsa de directori de companii trebuie să fie văzuta ca fraudă gravă și ar trebui să fie mai bine urmarita de procurori și reclamațiile ar trebui să fie monitorizate în mod sistematic. Mai mult decât atât, UEAPME solicită Comisiei Europene să intensifice coordonarea transfrontalieră, cooperarea și dezvoltarea si sa modifice Directiva privind publicitatea înșelătoare și comparativă.
 1. Asigurarea unui acces pe piață echilibrat pentru furnizorii locali de servicii, inclusiv micii comercianți cu amănuntul
 • În ceea ce privește protecția consumatorilor, legislația, în general, nu ar trebui să conțină prezumția că micii comercianți cu amănuntul și furnizorii de servicii au o putere de negociere puternică și sunt cea mai puternica parte din contractele cu consumatorii.
 • Pentru a rămâne competitivi, micii comercianți cu amănuntul, de asemenea, trebuie să coopereze mai mult. UEAPME este convinsa că formula de franciza poate oferi multe avantaje pentru retailerii mici.
 • O piață internă europeană reală ar trebui să garanteze o diversitate a serviciilor pe piața cu amănuntul, în care consumatorul sa poata alege în mod liber între lanțuri multinaționale, reduceri ieftine, dar, de asemenea, magazine locale independente și orientate spre servicii mici. Posibilitatea de a menține interdicția de a vinde sub prețul de cost în țările în care există este vital pentru IMM-uri, în special în sectorul comerțului cu amănuntul.
 • Proximitatea magazinelor care oferă bunuri și servicii de bază nu este importanta doar pentru persoanele în vârstă, persoanele mai puțin mobile, ci pentru întreaga structură economică și socială din centrele orașelor și zonele slab populate.
 1. Implicarea IMM-urilor în procesul de standardizare și accesul la standarde
 • responsabilitățile organizatiei care reprezinta IMM-urile si mestesugarii la nivel european in procesul de standardizare trebuie să fie extinse pentru a informa mai bine cu privire la existența unor standarde în sectoarele de IMM-uri, pentru a îmbunătăți transparența.
 • trebuie să fie dezvoltate instrumente și strategii de comunicare pentru a exploata pe deplin beneficiile economice ale standardelor pentru mestesugari și IMM-uri.
 • sunt necesare îmbunătățiri în ceea ce privește accesul la documente (disponibilitate la un preț redus sau gratuit, preturi speciale pentru microîntreprinderi, etc.) și ar trebui să fie furnizate IMM-urilor informații compacte privind standardele aplicabile pentru sectoarele lor.
 • Asigurarea că procesul de standardizare nu este orientată în mod arbitrar cu scopul de a introduce bariere în calea accesului pe piață pentru producătorii mai mici.
 • Revizuirea standardelor existente pentru a se verifica dacă acestea sunt încă valabile și necesare.

C. Asigurarea accesului IMM-urilor la mijloacele necesare

8. Accesul la finanțare – banii trebuie să fie canalizaţi în investiţii în economia reală

UEAPME solicita o abordare noua, extinsa pentru a se asigura accesul la finantare si directionarea banilor disponibili spre investitii  in economia reala, prin:

 • Completarea cadrului de reglementare a sectorului de servicii financiare intr-o maniera care sa ofere stimulente pentru investitori si sa asigure acces la finante pe termen lung;
 • Crearea unui cadru de susținere a formelor alternative de finanțare.
 • Creșterea bonității IMM-urilor prin eliminarea descurajarii fiscale pentru finanțarea de capitaluri proprii, îmbunătățirea educației financiare și o mai bună informare cu privire la forme noi și alternative de finanțare.
 • Imbunătățirea situației fluxului de numerar a IMM-urilor prin implementarea și punerea în aplicare a directivei privind platile întârziate.
 • Sprijinirea crearii de bănci locale descentralizate, cum ar fi cooperativele și băncile de economii din statele membre, în care finantarea IMM-urilor sa fie politica dominanta și să le consolideze cu un mediu de reglementare simplificat, care sa faciliteze serviciile oferite afacerilor locale mici, în conformitate cu nevoile lor și la costuri mai mici.
 • Introducerea de noi măsuri specifice de catre băncile centrale care ofera lichiditate pentru creditarea economiei reale și să isi asume un anumit risc de creditare a IMM-urilor.
 • Consolidarea sistemelor de garantare pentru credite, împrumuturi și instrumente financiare privind capitaluri proprii, care ar trebui să fie disponibile în toate statele membre în care sunt necesare pentru a facilita accesul IMM-urilor la toate mijloacele de finanțare prin oferirea de partajare a riscurilor.
 • Extinderea sprijinului public prin garanții pentru instrumente de tip mezanin, cum ar fi împrumuturile colective folosind noile posibilități oferite de programele europene (COSME și Orizont 2020) și fondurile structurale europene și fondurile de investiții.
 • Reluarea organizarii de mese rotunde intre Bănci și IMM-uri pentru a oferi o platformă tehnică pentru a face schimb de informații și de date, pentru a coordona nevoile ambelor părți și de a propune soluții comune. În plus, masa rotundă europeană ar trebui să motiveze crearea de platforme similare la nivel național, în cazul în care acestea nu există sau nu funcționează suficient.
 1. Accesul la sisteme de dezvoltare de competențe și calificări pe o piață a muncii modernizată

UEAPME solicită imbunatatirea competențelor prin:

 • Promovarea și consolidarea educației și formării profesionale, inclusiv a sistemelor de învățare bazate pe practică, cum ar fi ucenicia ca o modalitate eficientă de a facilita tranziția de la școală la locul de muncă, de a asigura un nivel ridicat de angajare a tinerilor și a oferi abilitățile solicitate de angajatori pentru a acoperi noi locuri de muncă.
 • Crearea de structuri de guvernare, bazate pe principiul de parteneriat între partenerii sociali și instituțiile de formare profesională pentru sistemele de ucenicie și de învățare prin practica.
 • Oferirea de îndrumare și sprijin de catre organismele de mestesugari si IMM-uri, precum și crearea de stimulente financiare specifice pentru mestesugari și IMM-uri.
 • Creșterea atractivității formarii profesionale inițiale și continue prin dezvoltarea învățământului profesional superior și de sisteme de cursuri similare educației academice de promovare a spiritului intreprenorial.
 • Dezvoltarea si promovarea unui sistem de recunoaștere a competențelor dobândite prin învățare non-formală și informală la locul de muncă, în scopul de a facilita accesul la formare continuă și actualiza competențele lucrătorilor.
 • Punerea în aplicare a garanției pentru tineret cu concentrare asupra uceniciei și stagiilor de practica.

UEAPME solicită o mai buna funcționare a pieței forței de muncă:

 • Adaptarea legislației muncii, la nevoile IMM-urilor pentru flexibilitate în ceea ce privește timpul de lucru, cu o revizuire a directivei privind timpul de lucru, care să ia în considerare mestesugarii și nevoile IMM-urilor.
 • Asigurarea disponibilitatii diferitelor tipuri de aranjamente contractuale, luând în considerare o protecție adecvată ocupării forței de muncă care să evite segmentarea.
 • Sprijinirea măsurilor care să ajute la transformarea muncii informale sau nedeclarate în muncă declarata, în scopul de a asigura condiții de concurență echitabile pentru mestesugari și IMM-uri.
 • Elaborarea de politici privind forta de munca pe principii de eficienta a costului și pe sisteme de impozitare și beneficii care sa vizeze o piata a forței de muncă mai incluziva.
 • Sprijinirea negocierilor contractelor colective de muncă la nivel corespunzător pentru a stabili nivelul de salarizare în conformitate cu productivitatea, asigura competitivitatea și crearea de locuri de muncă și să ofere flexibilitate pentru a dezvolta companiile mici, acolo unde este necesar.
 • Asigurarea sustenabilității financiare a sistemelor de protecție socială, inclusiv introducerea unor reforme a sistemelor de pensii pentru a face față îmbătrânirii populației.
 • Promovarea mobilitatii transfrontaliere, regionale și sectoriale prin maximizarea potențialului retelei Serviciilor Europene de ocupare a forței de muncă (EURES).
 1. Politicile privind energia, mediul și climă trebuie să ia în considerare competitivitatea și ar trebui să încurajeze inovarea.

Politica în domeniul climei nu ar trebui să pună în pericol competitivitatea economiei noastre și în special a IMM-urilor. UEAPME consideră că:

 • Angajamentul UE privind noul acord global privind clima ar trebui să fie proporțional cu ambițiile și angajamentele celorlalte părți și, prin urmare, ar trebui să fie decis în cadrul conferinței de la Paris din 2015 sau ulterior;
 • Instituțiile UE ar trebui să convină asupra unui obiectiv realist și fezabil economic cu caracter obligatoriu la nivelul UE pentru a reduce și mai mult emisiile de GES ca elementul central al strategiei lor de a lupta împotriva schimbărilor climatice.
 • Pentru a combate costurile ridicate cu energie trebuie să fie continuată munca privind liberalizarea, descentralizare și integrarea pieței de energie.

De asemenea, UEAPME solicită:

 • punerea în aplicare în timp util a legislației în întreaga UE;
 • accesul IMM-urilor la piața de servicii energetice;
 • dezvoltarea de programe naționale de informare, pregatire și furnizarea de asistență tehnică pentru IMM-uri;
 • scheme de sprijin financiar sau stimulente fiscale pentru a permite IMM-urilor să facă investițiile necesare privind eficiența energetică, reducerea consumului de energie și în cele din urmă, reducerea costurile.

Cu toate acestea, acest lucru trebuie să se realizeze la costul minim posibil, prin:

 • crearea infrastructurii necesare;
 • investiții, în special în inovare în domeniul de stocare a energiei;
 • o mai bună coordonare a măsurilor naționale și a sistemelor de sprijin;
 • un acces ușor la piața RES pentru IMM-uri;
 • dezvoltarea unor sisteme descentralizate alternative.

Ca un mijloc de a garanta securitatea aprovizionării cu energie, UEAPME:

 • invită UE să ia inițiative pentru a consolida politicile privind energia între statele membre.
 • este de acord cu forajul de explorare a gazelor de șist. Această sursă de energie neconvențională poate contribui la reducerea dependenței energetice a UE și poate fi benefică în ceea ce privește competitivitatea și veniturilor publice.
 • cere diversificarea în continuare a surselor de energie și a căilor de transport.

UEAPME se așteaptă ca Planul verde de actiune pentru IMM-uri să promoveze în mod corespunzător furnizarea de servicii de sprijin pentru IMM-uri prin:

 • implicare de rețele diferite, printre care organizațiile de IMM-uri;
 • concentrarea la nivel local / regional intrucat apropierea de IMM-uri este un factor foarte important atunci când vine vorba de furnizarea de servicii de asistență.

Mai mult decât atât, noile programe de finantare pot sprijini furnizarea de măsuri de sprijin pentru IMM-uri în domeniul resurselor si eficientei energetice. În acest sens, UEAPME solicită Comisiei:

 • să promoveze si să explice în mod clar reprezentantilor IMM-urilor actiunile privind utilizarea eficienta a resurselor, care pot fi finantate prin noile programe de finantare, în scopul de a garanta că bugetul alocat IMM-urilor este utilizat pe deplin;
 • sa utilizeze optim activitatile privind schimbările climatice, utilizarea eficientă a resurselor si a materiilor prime prevazute in Strategia Orizont 2020, astfel încât să asigure participarea IMM-urilor în proiecte legate de utilizarea eficientă a resurselor.

Post Your Thoughts