Simplificarea sistemului de taxe


Conferință de presă 
| București, 26 iunie 2014, Sediul Central CNIPMMR

CNIPMMR salută adoptarea O.U.G. nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale, susţinând necesitatea măsurilor de reglementare inteligentă, de simplificare a structurii sistemului de taxe şi tarife nefiscale, de  scădere a sarcinii fiscale pe care o suportă contribuabilii şi de creştere a transparenţei.


I. O.U.G. nr. 28 din 20.05.2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale

IMG_0582Ordonanța de urgență nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 388/26.05.2014 vizează 7 acte normative:

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României;
 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi
 • Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

Prin O.U.G. se abrogă dispoziţiile privind:

 1. Taxa pentru licenţa de depozit (art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002);
 2. Taxa pentru emiterea avizului pentru activităţile de comercializare, de distribuţie şi de prestări de servicii în domeniul dispozitivelor medicale (art. 901 alin. 1 din Legea nr. 95/2006);
 3. Taxa pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă care pot încheia contracte cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj (articolul 55, alineatele 3 şi 4 dinLegea nr. 76/2002);
 4. Taxa suplimentară de urgentare pentru analizarea cererii de înregistrare a unei mărci (art. 22 alin. 2 din Legea nr. 84/1998).

Prin O.U.G. se modifică dispoziţiile privind:

 1. Eliberarea unui paşaport electronic, a unui paşaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, care se reduce de la 32 lei la 22 lei;
 2. Regim gratuit pentru următoarele servicii de asistenţă care se prestează de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale:
 • îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
 • îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;
 • tehnoredactarea cererii de înregistrare;
 • redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
 1. Redenumirea penalităţilor care se aplică pentru depăşirea valorilor concentraţiilor peste limitele autorizate ca tarife pentru serviciile de emitere de către Administraţia Naţională «Apele Române» a notificărilor, avizelor de amplasament, permiselor de traversare, avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, avizelor, acordurilor şiautorizaţiilor de funcţionare în siguranţă a barajelor şi creşterea acestora cu 24% – TVA.

II. Punctul de vedere al CNIPMMR privind reducerea unor taxe și tarife nefiscale prin O.U.G. nr. 28/2014

simplificarea-fiscalitatiiSimplificarea sistemului de taxe şi crearea predictibilităţii într-un cadru fiscal-bugetar stimulativ pentru dezvoltarea mediului economic privat şi public, reprezintă unul dintre obiectivele fundamentale ale Programului de guvernare 2013-2016 şi este deosebit de important pentru mediul de afaceri, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

Măsurile de simplificare cuprinse în O.U.G. nr. 28/2014 sunt reduse ca domeniu, vizând doar taxele şi tarifele nefiscale cu costuri ridicate de administrare, a căror încasare este nesemnificativă, trebuie dezvoltate, CNIPMMR solicitând continuarea reformei de simplificare a structurii sistemului de taxe şi tarife nefiscale şi de scădere a sarcinii fiscale pe care o suportă contribuabilii şi reducerea cu 25% a acestora.

Astfel cum se menţionează în preambului O.U.G. nr. 28/2014 “neadoptarea acestor măsuri ar conduce:

 • la descurajarea activităţii de investiţii într-o perioadă în care încă se resimt efectele crizei economico-financiare, fiind necesară stimularea imediată a întreprinzătorilor prin orice tip de măsuri, inclusiv cele de reducere a poverii administrative;
 • menţinerea imaginii României în plan internaţional ca fiind un stat cu un sistem foarte stufos şi complicat de taxe greu de cunoscut şi de respectat de către investitori, care inhibă iniţiativa şi investiţiile”;
 • necesitatea limitării efectelor crizei financiare care încă se mai fac resimţite la nivelul operatorilor economici, prin adoptarea unei măsuri rapide pentru reducerea poverii fiscale, respectiv eliminarea unui număr semnificativ de taxe/tarife astfel încât să se păstreze un echilibru între încasările la bugetul de stat şi stimularea mediului de afaceri şi simplificarea accesului la serviciile publice, măsuri care vor contribui la încurajarea iniţiativei private şi, implicit, la relansarea economiei;
 • consecinţele negative care ar putea fi generate de perpetuarea unui mecanism de taxare greoi, inflexibil şi excesiv de împovărător care ar putea să se constituie într-o adevărată piedică a procesului de creştere economic”.

III. CNIPMMR solicită creșterea transparenței și centralizarea tuturor taxelor și tarifelor nefiscale în vederea reducerii substanțiale a acestora

simplifacarea sistemului de taxeCNIPMMR solicită creşterea transparenţei, prin realizarea unui site specializat, sub patronajul Guvernului României, în care să fie publicate în mod obligatoriu toate informaţiile privind taxele şi tarifelor nefiscale (inclusiv cele aplicate de regiile autonome şi de autorităţile publice locale, de organisme private, O.N.R.C etc.), precum şi date referitoare la condiţiile şi procedurile pentru obţinerea tuturor autorizaţiilor, avizelor, licenţelor şi permiselor necesare desfăşurării activităţii agenţilor economici, care să fie actualizat în permanenţă.

 1. Prezentarea numărului complet al taxelor şi tarifelor nefiscale, cu denumirea exactă a acestora şi în detaliu, pentru fiecare domeniu;
 1. Completarea Registrului şi taxelor şi tarifelor nefiscale cu un capitol privind taxele aplicate de regiile autonome şi autorităţile publice locale;
 2. Prezentarea în cuprinsul Registrului, pentru fiecare taxă şi tarif (perceput de instituţiile publice centrale şi locale sau de regiile autonome), a următoarelor informaţii complete şi actualizate:
 • actele normative aplicabile pentru fiecare taxă şi tarif nefiscal;
 • destinaţia taxei (buget de stat sau buget special);
 • plătitorul taxei;
 • cuantumul şi modul de calcul pentru fiecare taxă şi tarif nefiscal;
 • termenului de plată pentru fiecare taxă şi tarif nefiscal;
 • modalităţii de plată a fiecarei taxă şi tarif nefiscal (prin O.P., cu menţionarea contului sau cash, cu menţionarea datelor complete privind sediul ghişeului de încasare, programul de lucru cu publicul, date de contact şi persoana/ele responsabilă/e, după caz);
 • datele de identificare complete ale instituţiei responsabile în fiecare domeniu (cu informaţii privind sediul, programul de lucru cu publicul, date de contact şi persoana/ele responsabilă/e, după caz, web, etc.).

Sunt necesare iniţierea şi adoptarea de acte normative în următoarele domenii:

 1. Reducerea în regim de urgenţă a parafiscalităţii (reducerea considerabilă a numărului de taxe şi tarife nefiscale)
 2. Simplificarea în regim de urgenţă a birocraţiei – eliminarea barierelor administrative privind desfăşurarea activităţilor IMM-urilor;
 3. Publicarea obligatorie pe pagina de internet a fiecărei autorităţi publice competentă şi pe site-ul MEC şi MFP a următoarelor date complete şi actualizate:
 • procedurile de obţinere a autorizaţiilor, avizelor, licenţelor şi permiselor necesare desfăşurării activităţii agenţilor economici;
 • formularele necesare a fi completate;
 • taxele totale care trebuie achitate;
 • termenele maxime de răspuns.
 1. Implementarea unui sistem electronic de depunere on-line a cererilor privind obţinerea autorizaţiilor, avizelor, licenţelor şi permiselor necesare desfăşurării activităţii agenţilor economici.
 2. Generalizarea aplicării procedurii aprobării tacite.

Post Your Thoughts